Regjeringens viktigste satsinger

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen flere nye satsinger:

Et velferdsløft for syke og eldre. Budsjettforslaget gir rom for en fortsatt høy vekst i pasientbehandlingen på sykehusene, med om lag 2 prosent. Det foreslås investeringslån til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus og nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Tilbudet til personer med rusproblemer foreslås prioritert også i 2018. Det foreslås også å legge til rette for investeringstilskudd til 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2018.

Regjeringen vil bygge landet. Den sterke satsingen på veier, bane og kollektiv­transport fortsetter. Det legges til rette for god fremdrift i igangsatte prosjekter og for planlegging og oppstart av nye prosjekter. Samlet foreslås det nær 61 milliarder kroner til oppfølging av Nasjonal transportplan. Det er en økning på om lag 3 milliarder kroner fra 2017. Tilskuddet til utbyggingsselskapet Nye Veier AS foreslås økt til om lag 5,3 milliarder kroner.

Kunnskap gir muligheter til alle. Regjeringen har høye ambisjoner for kvaliteten i alle utdanningsledd – fra barnehage, via skole, til høyere utdanning og forskning. Budsjettforslaget legger til rette for tidlig innsats, økt støtte til utdanning og flere fagskoleplasser. Det foreslås nærmere 1,5 milliarder kroner til videreutdanning av lærere. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning følges opp med satsinger på over en halv milliard kroner, blant annet gjennom økt bevilgning til forskningsinfrastruktur og forskning. Videre foreslår Regjeringen 50 millioner kroner til startbevilgning for Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Velferd i kommunene. Forslaget til statsbudsjett legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2018 på knapt 3,8 milliarder kroner og en vekst i samlede inntekter på 4,6 milliarder kroner. Forslaget legger til rette for at kommunesektoren kan tilby flere og bedre tjenester, og gir blant annet rom for et bedre tilbud til personer med rusproblemer, økt satsing på tidlig innsats i barnehage og skole og forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap. Det foreslås bevilgningsøkninger på til sammen 2,5 milliarder kroner til ulike formål i langtidsplanen for forsvarssektoren. Budsjett­forslaget innebærer økt aktivitet og bedre beredskap i alle forsvarsgrenene. Regjeringen satser på politiet, blant annet ved anskaffelse av tre nye politihelikoptre og etablering av et nytt nasjonalt beredskapssenter.