Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

BNP for Fastlands-Norge var 2 717 milliarder kroner i 2016 ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. BNP for Fastlands-Norge er anslått å øke med to prosent i 2017 og 2,5 prosent i 2018, målt i faste priser.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft.

Se Perspektivmeldingen 2017 for en drøfting av inntektsmål og livskvalitet.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2018, kapittel 2.1.