Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektronisk kommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Som en del av bevilgningen til telesikkerhet og -beredskap foreslår regjeringen å bevilge 40 millioner kroner til en pilot for alternativt kjernenett. Samtlige ekomtilbydere er avhengig av sentrale funksjoner i Telenors kjernenett. Telenor har et godt nett og stabil drift, men likevel vil større feil i dette nettet kunne lamme ekom over hele landet. Det vil gi alvorlige følger for folk flest, næringslivet og mange sektorer. Målet med piloten er å etablere et fungerende marked for alternativt kjernenett som samfunnskritiske virksomheter og andre benytter.

Regjeringen foreslår totalt 100 millioner kroner for å legge til rette for flere fiberkabler til utlandet, med et forslag til bevilgning på 40 millioner kroner i 2018, og forslag om en tilsagnsfullmakt på inntil 60 millioner kroner. Formålet med bevilgningen er å redusere sårbarhetene i dagens situasjon med ensidig bruk av trasé via Sverige og Danmark, men bevilgningen vil samtidig kunne tilrettelegge for databasert næringsvirksomhet, blant annet datasenterindustri, og bedre forbindelser langs kysten og til Nordområdene.

Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.