Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvaret – eiendom

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg (EBA) i forsvarssektoren i 2018.

En betydelig andel vil bli benyttet til å utvikle kampflybasen på Ørland. Det benyttes både midler til etablering av funksjoner som er nødvendige for innfasing av F-35, og til å ivareta fornyelse av eksisterende EBA på Ørland flystasjon. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til oppgradering av infrastruktur og nødvendige sikringstiltak ved Evenes flystasjon. Videre avsettes det midler til investeringer i boliger og forlegninger i Indre Troms, til sikring av skjermingsverdige objekter og til utfasing av fossilt brensel i henhold til regjeringens målsettinger i klimaforliket.

På Ørland vil bevilgningen i hovedsak benyttes til etablering av hangarer til F-35, innløsning av boliger og våningshus samt støytiltak på boliger i rød og gul støysone rundt Ørland flystasjon. Videre vil det gjennomføres prosjekter for beskyttelse og sikring av kampflybasen samt bygging av nye forlegninger til befal, vervede og vernepliktige mannskaper.

Regjeringen foreslår at det bygges et nytt bygg til Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen. Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen er viktig for Forsvarets operative evne. Økt behov for satellittkommunikasjon og krav til redundans i systemene gjør at det nå er nødvendig å utvide og oppgradere de eksisterende fasilitetene. Videre er det behov for en ytterligere sikring av eksisterende installasjoner og bygninger på stasjonen.