Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fosterforeldre – dagpenger og arbeidsavklaringspenger

Fosterforeldre får utbetalt en godtgjørelse etter veiledende satser fra kommunen. En del av den samlede godtgjørelsen blir utbetalt som arbeidsgodtgjørelse, mens en annen del blir utbetalt for å dekke utgifter. I dag fører fosterforeldres arbeidsgodtgjørelse til en avkortning (gradering) av dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Arbeidsgodtgjørelsen inngår også i grunnlaget for opptjening og beregning av trygdeytelser (for eksempel dagpenger og arbeidsavklaringspenger), som annen pensjonsgivende inntekt.

Regjeringen foreslår en overgangsordning for fosterforeldre med dagpenger og arbeidsavklaringspenger slik at godtgjørelse knyttet til det å være fosterforeldre ikke skal føre til avkortning av dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Unntak fra avkortning gjelder ikke for fosterforeldre som er frikjøpt fra arbeid. Endringene skal gjelde for alle med virkning fra 1. januar 2018.

Forslaget innebærer et økt bevilgningsbehov på åtte millioner kroner til dagpenger, og 17 millioner kroner til arbeidsavklaringspenger.

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal gjennomgå rammebetingelser for ordinære fosterhjem. Utvalget skal se nærmere på fosterforeldres rammevilkår og problemstillinger knyttet til trygdeytelsene, blant annet om det er nødvendig med tydeliggjøring og/eller endringer i rettigheter knyttet til trygdeytelsene ved sykdom, uførhet og arbeidsledighet.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak av 11. mai 2017 i påvente av at utvalget leverer sin utredning. I det videre arbeidet ser man etter løsninger som ivaretar sammenhengen i velferdsordningene på en god måte.

Se også pressemelding om å fjerne avkorting for fosterforeldre