Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kvinnslandsutvalget

Regjeringen oppnevnte et offentlig utvalg i oktober 2015 for å vurdere alternativer til dagens organisering av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2016. Et klart flertall i utvalget mente det burde være selvstendige beslutningsorganer på regionnivået. Dette fikk også bred støtte i høringsrunden.

På denne bakgrunn foreslås det å ikke endre dagens organisering av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Dagens regioninndeling med fire helseregioner foreslås også videreført. Regjeringen har siden 2013 gjort en rekke endringer i styringen av spesialisthelsetjenesten, blant annet gjennom nasjonal helse- og sykehusplan, som sikrer sterkere nasjonal demokratisk styring av spesialisthelsetjenesten. Den politiske og faglige styringen har blitt tydeligere.