Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystvakten

Regjeringen foreslår en bevilgning til Kystvakten på om lag én milliard kroner i 2018. Forslaget innebærer en budsjettmessig reduksjon på 25,4 millioner kroner, som i hovedsak er knyttet til forventede lavere drivstoffpriser i 2018.

KV Magnus Lagabøte overføres til Marinen i 2018. Felles taktisk ledelse av Kystvakten videreføres fra Sortland.

Kystvaktens hovedfunksjon er suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Kystvaktens aktivitet prioriteres til de nordlige havområdene.

Regjeringen planlegger å forelegge for Stortinget våren 2018 en forsert og samlet anskaffelse av tre nye helikopterbærende kystvaktfartøyer til erstatning for Nordkapp-klassen.

Det er gjennomført omfattende vedlikehold og oppgradering av de helikopterbærende fartøyene, og det viser seg at den aldrende Nordkapp-klassen har behov for økt vedlikehold. Regjeringen foreslår ressurser til dette for å opprettholde seilingsaktiviteten. I 2018 planlegges det normal aktivitet.

Innfasingen av nye maritime helikoptre er betydelig forsinket, og potensialet vil først kunne utnyttes fullt ut når alle helikoptrene er innfaset og operative.

Fartøyene som opererer i kystnære farvann er utstyrt med mindre, hurtiggående patruljefartøy for å øke fleksibilitet og rekkevidde samt redusere reaksjonstiden ved hendelser.