Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra ti prosent til tolv prosent. Den lave satsen på ti prosent omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgiften, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Forslaget anslås å gi et økt proveny på 700 millioner kroner påløpt og 530 millioner kroner bokført i 2018. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 8.2.

Omsetning av bergings- og redningsfartøy på minst 15 meter er fritatt for merverdiavgift. Regjeringen foreslår å utvide fritaket slik at også omsetning av bergings- og redningsfartøy under 15 meter fritas for merverdiavgift.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 8.3.

Elektrisk kraft levert til husholdningsbruk i Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift, mens elektrisk kraft levert til studenthybler uten egen strømmåler ikke er fritatt. Regjeringen foreslår å utvide fritaket slik at også elektrisk kraft levert til studentsamskipnadenes hybler omfattes av fritaket.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 8.4.

Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners omsetning av varer ved enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Etter merverdiavgiftsforskriften § 3-12-5 er det vilkår om at arrangementet ikke varer i mer enn tre dager. Regjeringen foreslår å utvide unntaket til å gjelde for arrangementer på inntil fire dager.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 8.5.

Regjeringen foreslår en omlegging av forvaltningspraksis for virksomhetsvurderingen av skogbruk på merverdiavgiftsområdet. Praksisomleggingen vil medføre en harmonisering av virksomhetsvurderingen av skogbruk etter skatteloven og merverdiavgiftsloven.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 8.6.

Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere en utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester til å omfatte all digital journalistikk. Regjeringen foreslår at fritaket ikke utvides.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) kapittel 37.