Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mineralolje, grunnavgift

Regjeringen foreslår å prisjustere grunnavgift på mineralolje mv. med anslått prisvekst for 2018, til 1,63 kroner per liter. Redusert sats for treforedlingsindustrien mv. foreslås økt til 0,20 kroner per liter. Den reduserte satsen må settes opp for å kunne videreføre gjeldende CO2-avgiftsfritak for kvotepliktige virksomheter.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 9.7.