Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pengepolitikken

Norge har et inflasjonsmål for pengepolitikken. Målet er at konsumprisveksten over tid skal være nær 2,5 prosent. Retningslinjene for pengepolitikken ble fastsatt i forskrift av 29. mars 2001. Av forskriften følger det at pengepolitikken også skal bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting.

Pengepolitikkens langsiktige oppgave er å gi økonomien et nominelt ankerfeste. Lav og stabil inflasjon er viktig for en god økonomisk utvikling. Forskriften fra 2001 etablerer fleksibel inflasjonsstyring som rettesnor for Norges Banks rentesetting. På kort og mellomlang sikt må pengepolitikken veie hensynet til lav og stabil inflasjon opp mot hensynet til stabil vekst i produksjon og sysselsetting. Norges Bank legger også vekt på hensynet til finansiell stabilitet når renten fastsettes.

Se omtale i avsnitt 3.3 i Nasjonalbudsjettet 2018 og St.meld. nr. 29 (2000-2001).