Bilkalkulator 2018

I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslo regjeringen endringer i engangsavgiften for hybridbiler og elbiler. Som del av Stortingets behandling av budsjettet for 2018 ble regjeringspartiene i budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre enige om enkelte endringer sammenlignet med regjeringens forslag, blant annet at fritaket for engangsavgift for elbiler ikke oppheves. Videre legges engangsavgiften ytterligere om i miljøvennlig retning, med redusert avgift på vekt og økt avgift på utslipp. For ikke-ladbare hybridbiler fjernes vektfradraget. Vektfradraget for ladbare hybridbiler reduseres fra 26 til 23 prosent. Disse endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2018. Fra 1. juli 2018 differensieres vektfradraget for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde.

Engangsavgift beregnes på tidspunkt for førstegangsregistrering og det er satsene som gjelder på dette tidspunktet som benyttes i avgiftsfastsettelsen. Ved å legge inn biltype og bilens vekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp, og elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler, vil du se differansen i nominelle kroner mellom engangsavgiften for 2017 og 2018. For ladbare hybridbiler beregnes engangsavgiften både før 30. juni, og etter at nye regler om differensiering etter elektrisk rekkevidde trer i kraft fra og med 1. juli.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil fremgå av bilmodelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsider. Dersom du ikke finner opplysninger om NOx-utslipp vil kalkulatoren automatisk sette NOX-utslippet til øvre tillatte grense for din biltype.

Det gjøres oppmerksom på at engangsavgiften for 2018 først er vedtatt etter at Stortingets har behandlet skatte-, avgifts- og tollinntekter for 2018 i plenum.

Bilens egenvekt (kg) 1)
Bilens CO2- utslipp (g/km) 2)
Bilens NOx- utslipp (mg/km) 3)
Biltype

1) Der bilens oppgitte egenvekt inkluderer fører må du trekke fra 75 kg før du legger dataene inn i kalkulatoren.
2) CO2-utslipp ved blandet kjøring.
3) Hvis du ikke fyller inn tall, beregnes avgift med øvre tillatte utslipp av NOX for den enkelte biltypen. For dieselbiler er dette 80 mg/km og for bensinbiler er dette 60 mg/km. Utslippet for hybridbiler og ladbare hybridbiler blir også satt til 60 mg/km. Det tas forbehold om at dette vil medføre at engangsavgiften avviker litt for din bilmodell sammenlignet med avgift beregnet på grunnlag av det faktisk registrert NOX-utslipp for din bilmodell.
4) For ladbare hybridbiler trer reduksjonen i vektfradraget fra 26 til 23 pst. i kraft fra 1. januar og differensieringen av vektfradraget etter elektrisk rekkevidde trer i kraft fra 1. juli. Denne beregningen viser avgiften etter at begge endringene er trådt i kraft, det vil si avgift for ladbare hybridbiler fra og med 1. juli. Avgiftsendringen for ladbare hybridbiler i perioden 1. januar – 30. juni sammenlignet med avgiften i 2017 fremgår nedenfor.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2017 og vedtatte satser for 2018. Generelt er satsene for 2018 oppjustert med 1,6 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst.

Resultatene som kommer frem illustrerer avgiftsendringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For slik fastsettelse henvises det til Skatteetaten (skatteetaten.no).

Hybridbiler er biler som har både forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dersom batteriene kan lades fra ekstern strømkilde er det en ladbar hybridbil. Dette er referert til som “ladbar hybrid”. Øvrige hybrider med batteri og elbilmotor, men uten ekstern lademulighet er referert til som ”hybrid” i kalkulatoren. Biler som kan kjøre på drivstoff med minst 85 prosent etanol får et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften. Dette er referert til som ”fleksifuel/E85” i kalkulatoren.

Se også Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 9.

Se Skatteetatens kalkulator for beregning av engangsavgift for bruktimport av biler.