Bilkalkulator 2018

I forslaget til statsbudsjett for 2018 har regjeringen foreslått endringer i engangsavgiften for hybridbiler og elbiler. For ikke-ladbare hybridbiler foreslås vektfradraget fjernet, mens det for ladbare hybridbiler reduseres fra 26 til 23 prosent. Videre foreslår regjeringen at fritak for engangsavgift for elbiler oppheves og at vektfradraget for ladbare hybridbiler også gjøres gjeldende for elbiler. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2018. Fra 1. juli 2018 foreslås vektfradraget for ladbare hybridbiler differensiert etter elektrisk rekkevidde.

Engangsavgift beregnes på tidspunkt for førstegangsregistrering og det er satsene som gjelder på dette tidspunktet som benyttes i avgiftsfastsettelsen. Ved å legge inn biltype og bilens vekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp, og elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler, vil du se differansen i nominelle kroner mellom gjeldende avgift og forslaget for 2018. For ladbare hybridbiler beregnes både forslaget til avgifter før 30. juni, og etter at nye foreslåtte regler om differensiering etter elektrisk rekkevidde trer i kraft fra og med 1. juli.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil fremgå av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsider. Dersom du ikke finner opplysninger om NOx-utslipp vil kalkulatoren automatisk sette NOX-utslippet til øvre tillatte grense for din biltype.

Det gjøres oppmerksom på at engangsavgiften for 2018 først er vedtatt etter at Stortingets har behandlet skatte-, avgifts- og tollinntekter for 2018 i plenum.

Bilens egenvekt (kg) 1)
Bilens CO2- utslipp (g/km) 2)
Bilens NOx- utslipp (mg/km) 3)
Biltype

1) Der bilens oppgitte egenvekt inkluderer fører må du trekke fra 75 kg før du legger dataene inn i kalkulatoren.
2) CO2-utslipp ved blandet kjøring.
3) Hvis du ikke fyller inn tall, beregnes avgift med øvre tillatte utslipp av NOX for den enkelte biltypen. For dieselbiler er dette 80 mg/km og for bensinbiler er dette 60 mg/km. Utslippet for hybridbiler og ladbare hybridbiler blir også satt til 60 mg/km. Det tas forbehold om at dette vil medføre at engangsavgiften avviker litt for din bilmodell sammenlignet med avgift beregnet på grunnlag av det faktisk registrert NOX-utslipp for din bilmodell.
4) For ladbare hybridbiler foreslås reduksjon i vektfradraget fra 26 til 23 pst. og differensiering av vektfradraget etter elektrisk rekkevidde å tre i kraft fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Denne beregningen viser avgiften etter at begge endringene er trådt i kraft, det vil si avgift for ladbare hybridbiler fra og med 1. juli. Avgiftsendringen for ladbare hybridbiler i perioden 1. januar – 30. juni sammenlignet med avgiften i 2017 fremgår nedenfor.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2017 og forslag til satser for 2018. Generelt er satsene for 2018 oppjustert med 1,6 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst.

Resultatene som kommer frem illustrerer de foreslåtte endringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For slik fastsettelse henvises det til Skatteetaten. Mulighetene for eksakt avgiftsberegning vil først foreligge etter at Stortinget har vedtatt endringene.

Hybridbiler er biler som har både forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dersom batteriene kan lades fra ekstern strømkilde er det en ladbar hybridbil. Dette er referert til som “ladbar hybrid”. Øvrige hybrider med batteri og elbilmotor, men uten ekstern lademulighet er referert til som ”hybrid” i kalkulatoren. Biler som kan kjøre på drivstoff med minst 85 prosent etanol får et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften. Dette er referert til som ”fleksifuel/E85” i kalkulatoren.

Se også Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 9.

Se Skatteetatens kalkulator for beregning av engangsavgift for bruktimport av biler.