Fordelingsvirkning av skattesatsene

Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2018.

Beregningene på individnivå viser at om lag 86 prosent av skattyterne får lavere eller om lag uendret skatt.

Beregningen inkluderer alle endringer i inntekts- og formuesbeskatningen av personer som det har vært mulig å regne på i SSBs skattemodell LOTTE-Skatt, tilsammen en netto skattelettelse på om lag 1,3 mrd. kroner påløpt. I beregningene av hvordan skatteopplegget slår ut for ulike inntektsgrupper, sammenlignes skatten av det vedtatte forslaget, med skatten som følger av referansesystemet for 2019 (2018-regler justert til 2019-nivå.)

Noen av endringene som gjelder skatt på inntekt for personer, har det ikke vært mulig å ta inn i fordelingsberegningene. Det gjelder endringer i skattefrie satser for kostdekning, reisefradraget, lukking av skattebegrensningsregelen ved liten skatteevne, maksimal beløpsgrense for personalrabatter, skattlegging av tips og skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Beregningene tar ikke hensyn til virkninger på fordelingen av lavere selskapsskatt.

Tabell 1 Anslag på gjennomsnittlig endring i skatt i 2019 for alle personer 17 år og eldre. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2019. Negative tall betyr lettelser

 

Bruttoinntekt

Antall

Gjennomsnittlig skatt
i referansealternativet.
Prosent

Gjennomsnittlig skatt
i referansealternativet.
Kroner

Gjennomsnittlig
endring i skatt.
Kroner

Endring i pst.
av bruttoinntekten

Herav:
Gjennomsnittlig endring
i formuesskatt.
Kroner

0 - 150 000 kr

541 700

4,8

2 800

0

0,0

0

150 000 - 200 000 kr

227 700

5,7

10 000

-200

-0,1

0

200 000 - 250 000 kr

296 100

8,6

19 300

-200

-0,1

0

250 000 - 300 000 kr

329 200

13,0

35 800

-300

-0,1

0

300 000 - 350 000 kr

350 800

16,4

53 400

-300

-0,1

0

350 000 - 400 000 kr

331 200

18,9

70 900

-300

-0,1

-100

400 000 - 450 000 kr

336 400

20,7

88 200

-300

-0,1

-100

450 000 - 500 000 kr

317 400

22,0

104 600

-300

-0,1

-100

500 000 - 600 000 kr

547 200

23,4

128 300

-300

-0,1

-100

600 000 - 750 000 kr

487 600

25,6

170 100

-400

-0,1

-100

750 000 - 1 mill.kr

334 100

28,9

246 600

-700

-0,1

-200

1 mill. kr og over

270 800

34,9

572 500

-500

0,0

-1 500

I alt

4 370 200

24,5

118 300

-300

-0,1

-200

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (LOTTE-Skatt).

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2016. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2019. Beregningene kan være usikre blant annet fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.