Typeeksempel familie med 2 voksne og 2 barn

En vanlig familie med to voksne med årslønn hver tilsvarende medianlønnen for heltidsansatte lønnstakere vil med forslaget for 2019 betale om lag 11 000 kroner mindre i skatt per år enn med skattereglene før regjeringsskiftet.

Bakgrunn
Tabell 1 viser endring i skatt for en familie med to voksne og to barn, med lønnsinntekt og fradrag som definert i eksempelet. Eksemplet omfatter kun skatteendringer, og tar ikke hensyn til hva inntekten brukes til. Eksemplet får dermed ikke med seg virkninger av avgiftsendringer eller endringer i priser på offentlig finansierte tjenester en familie vil kunne benytte seg av (eks. foreldrebetaling i barnehage).

Eksemplet illustrerer hvordan skatteendringene kan slå ut for enkeltpersoner eller familier, under bestemte forutsetninger om husholdningens sammensetning, inntektskilder og -nivå, gjeldsforhold og størrelsen på de enkelte fradragene. Det betyr at skatteendringene for andre husholdninger kan bli ganske forskjellig fra det som illustreres ved dette eksemplet.

Tabell 1 Beregnet endring i skatt for en eksempelhusholdning. Foreslåtte skatteregler for 2019 sammenlignes med fremskrevne 2013-regler.1

Familie med to voksne og to barn, begge foreldre jobber heltid (535 000 kroner i lønnsinntekt hver), boliglån på 3 millioner kroner

Husholdningsinntekt

1,07 millioner kroner

Foreldrefradrag

40 000 kroner

Rentefradrag

66 000 kroner

Skatteendring 2013-2019

-10 910 kroner

1) I beregningen er 2013-regler framskrevet til 2019 med anslag på lønnsveksten i perioden. Familien har ikke skattepliktig nettoformue. Renten på boliglånet er satt til 2,2 prosent. Medianlønn er lønnen i midten av fordelingen når alle lønnsinntektene er sortert etter størrelse. Medianlønnen er lavere enn gjennomsnittslønnen. Foreldrefradraget tilsvarer utgifter til pass og stell av barn på 40 000 kroner.

Kilde: Finansdepartementet.