Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Investeringslån til regionale helseforetak (RHF) Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Inntekter ved salg av klimakvoter Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Utbytte fra Argentum Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 222 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Lovteknisk bistand til diverse spørsmål.

  Publisert: 06.11.2018 10:48
 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Amerikanske soldater på Værnes Publisert: 05.11.2018 14:27
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Normalarbeidstid til 35 timer per uke og full momskompensasjon for frivilligheten Publisert: 05.11.2018 14:07
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Steinkirker fra middelalderen, etterslep på vedlikehold Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Istandsetting og brannsikring av kirker Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 755 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling skatt alm. inntekt 23 pst, trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:34
 • Svar på spørsmål 757 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm. inntekt 23 pst., trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 756 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm inntekt 23 pst., trinnskatte, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 261 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018

  Proveny og fordeling skatt alm inntekt, trinnskatt, fradrag mv

  Publisert: 02.11.2018 14:05
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018

  Statlige institusjoner som ikke er omfattet av ABE-reformen

  Publisert: 01.11.2018 15:47
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Bell-helikoptre Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 180 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Pilotanlegg for biogass Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 247 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tiltak og fordeling Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Flypassasjeravgiften Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 716 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Veibruksavgift på bensin

  Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tildelinger og gjenstående søknader Publisert: 01.11.2018 11:34
 • Svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger i 2019 Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Arter og naturtyper, norsk økosystemutgreiing Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Årsverk i UDI

  Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2018

  kombinasjoner trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt

  Publisert: 01.11.2018 10:44
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Veibruksavgift på diesel

  Publisert: 01.11.2018 10:38
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner og fylkeskommuner Publisert: 01.11.2018 09:42
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent kategorien "mishandling i nære relasjoner" Publisert: 01.11.2018 09:00
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent i kategorien "voldtekt" Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Team mot menneskehandel Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Utgifter til riks- og fylkesveier Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger 2010-2018 Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle departement Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opptrappingsplan mot vold og overgrep Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opprette team for å håndheve sexkjøpsloven Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 614 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Slettmeg.no Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 597 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøkartlegging Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 596 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøovervåking Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 553 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Ventetid Statens Barnehus Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 375 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Norske verdensarvsteder, bevilgningsbehov

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018

  Asylmottak

  Publisert: 01.11.2018 08:59

  187. Kap. 490 post
  a):Hva vil det koste i 2019 å sikre at alle barn som bor på asylmottak har rett til barnehageplass? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post

  b):Hva vil merkostnaden være ved å overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post.

  c): Hva vil det koste å reversere regjeringens kutt fra 2016 på 20 % i ytelsene til mottaksbeboere og samtidig fjerne taket for at ingen familier i mottak skal få over 10 000 kroner per måned? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post

  d):En voksen beboer i ordinært asylmottak får under 2500 kr i måneden i stønad. Det skal dekke mat, klær, medisiner, transport, telefon, hygieneartikler og andre nødvendigheter. Hva vil det koste å øke denne stønaden til 3000 kr i måneden? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post.

  e):OsloMet gjennomførte i 2017 en studie om matsikkerhet blant 205 voksne mannlige og kvinnelige beboere på asylmottak. 84 % opplever matusikkerhet med sult og blant barnefamilier, opplever 20 % av disse at deres barn sulter. Hva må stønaden økes med for å redusere problemet med matusikkerhet dramatisk og hva er provenyeffekten av det? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post

  f):Mennesker med avslag på asylsøknaden har i dag bare rett til akutt helsehjelp, og mangler tilgang til primærhelsetjenester. Mange blir dermed gående lenge med fysiske og psykiske lidelser, inntil akuttbehandling er nødvendig. Hva er provenyeffekten i 2019 av å gi alle mennesker med avslag på asylsøknaden tilgang til primærhelsetjenester? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post.

  g):Hva vil provenyeffekten av å fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslig mindreårige asylsøkere være? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post.


  h): Hva vil provenyeffekten være av å sikre at alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på skole, slik at også barn over 16 år som søker asyl i Norge får rett til opplæring i videregående skole og at unge papirløse aslysøkere alltid får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år? Ber om at endringene spesifiseres på departement, kapittel og post.

  Spørsmålene a) til g) er forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «

  a) Det legges til grunn at rettigheten vil omfatte barn fra de er ett år til skolealder. I dag gis det tilskudd for heldagsplass i barnehage til barn i asylmottak i alderen fire og fem år (frem til skolestart) og gratis kjernetid for barn i alderen to og tre år. Midlene belastes over kap. 490, post 60. Dersom alle barn i asylmottak skal få rett til heldags barnehageplass fra de er ett år anslås dette å medføre et bevilgningsmessig merbehov på 26,5 mill. kroner over kap. 490, post 60. I budsjettet for 2019 er det foreslått 1,0 mill. kroner til transportutgifter over kap. 490, post 21. Det er usikkert i hvilken grad transportutgiftene vil påvirkes av en utvidelse av rett til barnehageplass.

  b) Bufetat har ansvar for å gi tilbud om opphold i et omsorgssenter til enslige, mindreårige asylsøkere som er under 15 år når asylsøknaden fremmes. Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år bor i asylmottak i regi av UDI.

  En overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til Bufetat vil medføre merutgifter på noen poster og innsparinger på andre poster. Forslaget vil ha konsekvenser for både Justis- og beredskapsdepartementets og Barne- og likestillingsdepartementets budsjett.

  Basert på gjeldende prognoser i budsjettforslaget vil en overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, innebære at 96 barn i gjennomsnitt vil bli flyttet fra UDIs mottak til barnevernets omsorgssentre. Anslåtte endringer på de ulike postene i 2019 fremgår av tabellen under.

  (mill. kroner)


  Kap./post

  Mer-/mindreutgifter

  490/21

  - 56

  490/60

  + 1

  490/70

  - 3

  856/01

  + 213

  Sum

  + 155

  Samlet anslås endringene å gi en nettoøkning i budsjettet på om lag 155 mill. kroner i 2019.

  I anslagene er det tatt hensyn til budsjettmessige konsekvenser for asylmottak for enslige mindreårige, omsorgssentrene, vertskommunetilskuddet og økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.

  En økning i antall barn i omsorgssentre vil også føre til økte kostnader til fylkesmannens tilsyn med omsorgssentrene. Dette er ikke inkludert i anslagene i tabellen. Heller ikke endringer i administrative kostnader er inkludert i anslagene. Endringene kan også få konsekvenser for beløpene som ODA-godkjennes.

  Det er i anslagene lagt til grunn at alle barn som forventes å være i mottak for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i 2019 overføres til omsorgssentrene med helårseffekt allerede fra 2019. Anslagene er usikre.

  c) I Statsbudsjettet for 2015 ble satsene for voksne beboere i mottak uten vedtak i asylsaken og for de med oppholdstillatelse redusert. Dette medførte en reduksjon på til sammen 45 mill. kroner og tok utgangspunkt i en reduksjon i utbetalingene per måned på om lag 500 kroner per beboer. Dersom en tar utgangspunkt i prognosene for antall voksne beboere i ordinære mottak med selvhushold for 2019, øker de månedlige satsene med 500 kroner og justerer for inflasjon, vil kostnaden ved å reversere dette kuttet være anslagsvis 6,8 mill. kroner i 2019 over kap. 490, post 70. Årsaken til at merkostnaden for 2019 er mindre enn besparelsen i 2015 er at det legges til grunn færre antall beboere i mottak i 2019 enn det var i 2015. Kostnaden ved å reversere maksgrensen på 10 000 kroner per måned for 2019 forventes å være 1,1 mill. kroner over kap. 490, post 70.

  d) En enslig voksen beboer uten avslag i ordinære asylmottak med selvhushold mottar 2491 korner per måned i økonomiske ytelser per måned. Ektepar i samme situasjon mottar 2365 kroner per person per måned. Dersom disse to satsene økes til 3000 kroner per måned anslås dette å medføre økte kostnader på 7,1 mill. kroner i 2019 over kap. 490, post 70.

  e) Ytelser til livsopphold for personer i mottak skal støtte mottaksbeboere som ikke på annen måte er i stand til å dekke sine økonomiske behov. Gjeldende satser for økonomiske ytelser gjenspeiler at oppholdet i mottak er ment å være et midlertidig og kortvarig botilbud. Nivået på ytelsene avstemmes også med tilsvarende ytelser i andre land det er naturlig å sammenligne Norge med, slik at ikke Norge fremstår som et mer attraktivt ankomstland enn andre. Ingen skal imidlertid sulte eller lide nød mens de oppholder seg i mottak. Beboerne kan derfor søke om ekstraordinære tilleggsytelser utover de ordinære ytelsene dersom det er nødvendig for beboerenes liv og helse.

  f) Mennesker med avslag på sin asylsøknad har begrenset rett til helse- og omsorgstjenester. Rettighetene er regulert av forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Denne forskriften gir alle personer som oppholder seg i Norge, også de som ikke har fast eller lovlig opphold, rett til øyeblikkelig hjelp, helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente, helsehjelp før og etter fødsel, svangerskapsavbrudd og smittevernhjelp.

  Barn under 18 år har etter forskriften tilnærmet fulle rettigheter til helsehjelp, uavhengig av statsborgerskap eller oppholdsstatus. Unntatt er rett til behandling fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter utenfor riket og rett til fristfastsettelse. Barn som ikke har fast eller lovlig opphold, har heller ikke rett til dekning av syketransport og ikke rett til fastlege. For øvrig har barn fulle rettigheter til helsehjelp, med mindre hensynet til barnet selv tilsier at helsehjelp ikke skal ytes.

  Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har ulike brukergrupper, ulike utfordringer, dimensjonerer sitt tjenestetilbud forskjellig og bevilger ulike beløp til tjenestene. Det finnes ikke en god oversikt over antall personer som oppholder seg ulovlig i landet og hvilken behov disse har for helse- og omsorgstjenester. Det er derfor ikke grunnlag for å lage kostnadsberegninger for å tilby helse- og omsorgstjenester til denne gruppen. Svaret er utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

  g) I 2019 er det forventet at det vil komme relativt få enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Samtidig er det stadig færre enslige mindreårige asylsøkere som får et vedtak om midlertidig opphold fram til fylte 18 år. De siste 12 månedene var det færre enn 20 personer som fikk dette vedtaket. Det vil derfor være lite sannsynlig at en opphevelse av ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere fram til fylte 18 år vil føre til vesentlige endringer i utgiftsnivået. En oppheving av ordningen vil derimot være en liberalisering av Norges asylpraksis. Endringer i regelverket som øker sannsynligheten for at asylsøkere får innvilget opphold, kan føre til en økning i antallet som søker asyl i Norge.»

  Spørsmål h) er forelagt Kunnskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  h) «Hvem som etter søknad har rett til videregående opplæring fremkommer av opplæringsloven § 3-1. For de som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort en søknad om oppholdstillatelse, gjelder reglene i § 3-1 12. ledd. Det er tre vilkår som må være oppfylt for at denne gruppen skal ha rett på opplæring:

  - Personen må være under 18. år. De som fyller 18 år i løpet av et skoleår har imidlertid rett til å fullføre det påbegynte skoleåret.

  - Oppholdet i Norge må antas å vare i mer enn tre måneder.

  - Personen må ha lovlig opphold. Retten gjelder frem til endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse foreligger.

  Kunnskapsdepartementet forstår spørsmålet slik at det spørres om kostnaden ved å utvide retten til videregående opplæring slik at de med endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, får rett til opplæring frem til utsendelsesdato. Tilskuddsordningen for opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge (kap. 225, post 64 under KDs budsjettområde) er i dag utformet slik at personer i aldersgruppen 16-18 år som bor på et mottak eller i omsorgssenter, utløser tilskudd selv om de har fått endelig avslag på sin asylsøknad. Kravet er at disse får opplæring. En rett til videregående opplæring for ungdom med endelig avslag på asylsøknaden gir derfor kun merkostnader for staten dersom innføringen av en slik rett fører til at flere med avslag blir værende og får opplæring. Kunnskapsdepartementet har ikke grunnlag for å anslå en eventuell merkostnad som følge av dette innen tidsfristen for å besvare spørsmålet. Innenfor tidsfristen for å besvare budsjettspørsmålet har heller ikke departementet hatt mulighet til å beregne kostnaden ved å gi asylsøkere som er eldre enn 18 år rett til videregående opplæring.»

 • Svar på spørsmål 250 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Rentekompensasjonsordning for kirkebygg - avvikling

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  CO2-avgift på gass for veksthusnæringen Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 403 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 401 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Provenyeffekt av å inkludere småbåter i NOx-avgiften, hva vil det utgjøre i avgift per liter fossil diesel/bensin Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 399 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gjeninnføre avgift på båtmotorer Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 395 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Vektfradrag for ladbare hybridbiler Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 267 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Veibruksavgift på drivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 253 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Avgiftsendringer under regjeringen Solberg Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere endringer i omregistreringsavgiften Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversering av avgiftsendringer for div. kjøretøy mv. Publisert: 01.11.2018 08:43