Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over bevilgningsspørsmål

 • Svar på spørsmål 456 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  Nybygg for Skogfinsk museum Publisert: 29.10.2018 16:07
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  tilabakekall av oppholdstillatelser Publisert: 29.10.2018 16:07
 • Svar på spørsmål 315 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  tilbakekall av flyktningstatus og oppholds-tillatelse Publisert: 29.10.2018 16:07
 • Svar på spørsmål 308 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Antall asylsøkere Publisert: 29.10.2018 16:07
 • Svar på spørsmål 223 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2018

  Småbarnstillegget i barnetrygden til barn 0-3 år

  Publisert: 29.10.2018 16:07
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Barnetrygd til EØS-land Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Gjennomsnittskostnad av å politietterforske én overgrepssak mot ett barn Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 140 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Tilrettelagte avhør Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 139 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Tilrettelagte avhør Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 137 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Statens Barnehus Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 613 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  ubehandlede asylsøknader Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 612 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  «Andre» ubehandla oppholdssaker Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 610 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  reduksjon i tilgjengelig tilskudd for aktivitetstilbud til barn, justert for asylankomster Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 577 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Arbeid mot menneskehandel Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 575 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Nedleggelse av fengsler Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 566 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Norsk tipping - enerettsmodellen Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 559 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Litteratur - salg av bøker og leseundersøkelse Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 558 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte - dialog Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 557 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Det Norske Akademis Ordbok - tilskudd Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 560 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Produksjonstilskudd - fordeling av kutt

  Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 133 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018

  Primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste - personell, utdanning og kompetanse, ressursbruk

  Publisert: 29.10.2018 16:06
 • Svar på spørsmål 554 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Litteratur - innkjøpsordning for litteratur og litteraturstøtteordningene Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 477 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Regionale helseforetak - stillinger under 50 pst. Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 475 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Regionale helseforetak - andel deltidsstillinger Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 217 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Fastleger og helsepersonell i primærhelsetjenesten - behov i befolkningen Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 71 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2018
  Mål om belegg i fengselene Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 11.10.2018

  Fordeling av ABE-uttak

  Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 529 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Rusomsorg i fengslene

  Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 258 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  ABE-reformen - fordeling av beløp på kapittel og post

  Publisert: 29.10.2018 16:05
 • Svar på spørsmål 364 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Minsteytelse foreldrepenger, barnefattigdom og engangsstønad Publisert: 29.10.2018 15:27
 • Svar på spørsmål 350 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Egenandelstak og egenandeler - rus og psykiatri ved avvikling av ISF Publisert: 29.10.2018 15:27
 • Svar på spørsmål 320 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Avvikle barnetrygd for barn uten statsborgerskap bosatt i utlandet Publisert: 29.10.2018 15:27
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Kjøpekraftjustere barnetrygden for barn bosatt i utlandet Publisert: 29.10.2018 15:27
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalinger Publisert: 29.10.2018 15:26
  Kap. 605, post 01
  Hvilken nettovirkning anslås når innsatsen mot feilutbetalingsaker styrkes mot hhv. 10 og 25 mill. kroner?

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet som har gitt følgende svar:

  «Arbeids- og sosialdepartementet forstår spørsmålet slik at det handler om en eventuell styrking på hhv. 10 og 25 mill. kroner.

  Feilutbetalingsområdet ble styrket med 30 mill. i revidert nasjonalbudsjett 2017. Midlene er benyttet til å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen for feilutbetalingssaker. Arbeids- og velferdsdirektoratet er blant annet i gang med kartlegging av et nytt produksjonsstyringsverktøy og med konsekvensutredninger for systemforbedringer. Videre er det satt i gang tiltak for bedre å kunne utnytte opplysninger i a-ordningen både gjennom endringer i regelverk for overgangsstønad (enslige forsørgere) og innføring og bruk av a-ordningen i NAV-kontorene. Dette vil bidra til forebygging av feilutbetalingssaker, samtidig som det vil kunne avdekkes flere saker.

  Nettovirkningen av en eventuell styrking på 10 og 25 mill. kroner i 2018 har det ikke vært mulig å beregne, men dersom området ble styrket, ville størstedelen av midlene blitt benyttet til systemtekniske løsninger for å forhindre feilutbetalingssaker og til forebyggende tiltak. Det er også aktuelt å benytte en del av en slik ev. styrking til å videreføre utviklingstiltak på feilutbetalingsområdet.»

 • Svar på spørsmål 295 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - gjeninnføre veterankontakten Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 155 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  fastleger og helsepersonell i primærhelsetjenesten Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 124 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 18.10.2018
  Nytt togmateriell på Gjøvik-, Vosse-, Trønder- og Meråkerbanen Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 95 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 18.10.2018
  habilitering og rehabilitering - fysioterapibehandling Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 157 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.10.2018
  Endra tenestetilbod på trafikkstasjonane Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 144 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Statens barnehus - medisinske undersøkelser til alle Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 587 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Dagpenger – endringer i fastsettelsen av dagpengegrunnlaget Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 551 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Egenandelstak og egenandeler Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 548 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Legemidler - avanse næringsmidler til fenylketonuri Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 536 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Allmennlegetjenester - ALIS-stillinger - provy nasjonal ordning Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 533 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Allmennleger - kompetansebygging - bevilgning i regjeringsen forslag til budsjett Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 532 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  spesialist i allmennmedisin - årlig proveny én spesialist Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 531 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Spesialist i allmennmedisin - fast utdanningsstilling - årlig proveny én stilling Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 69 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018

  Skjerpede kompetansekrav

  Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Pleiepenger - reversering av endring Publisert: 29.10.2018 15:26
 • Svar på spørsmål 563 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Universell utforming og økt tilgjengelighet

  Publisert: 29.10.2018 15:26