Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «student»

 • Svar på spørsmål 347 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Samlet innsparing som følge av ulike kutt på studiestøttefeltet Publisert: 30.10.2018 16:08
  347. Kap. 2410 , post 50
  Hva er samlet innsparing som følge av:
  - Rentepåslaget for lån i lånekassen for studenter fra og med 2015
  - Endringer i modell for fastsettelse av studielånsrenta fra og med 2016
  - Avviklinga av kvoteordninga fra og med 2016
  - Reduksjon av fratrekk på studielånsrenta fra og med 2017
  - Kutt i reisestipend i Norge og Norden fra og med 2017
  - Kutt i stipend og rentefritak for deltidstudenter som foreslått i budsjettforslaget for 2019

  Ber om sum for hvert enkelt tiltak pr år fra og med de fikk budsjettvirkning, samt den totale innsparingen der alle endringene er medregnet fra og med 2015 og fram til og med budsjettforslaget for 2019. Ber også om oversikt på kapittel og post.

  Spørsmålet er forelagt Kunnskapsdepartementet som har gitt følgende svar:

  «De beregnede budsjetteffektene inkl. ev. flerårseffekter til og med 2019 av nevnte tiltak er som følger (tall i 1 000 kroner):

  Rentepåslaget for studielån fra og med 2015

  20152016201720182019
  2410.72109 900109 900109 900109 900109 900
  2410.9083 90083 90083 90083 90083 900
  5310.9056 50056 50056 50056 50056 500
  5617.80313 900313 900313 900313 900313 900

  På grunn av rentefradraget, ga tiltaket også reduserte skatteinntekter til staten. Effekten av dette er ikke beregnet.

  Endringer i modell for fastsettelse av studielånsrenten fra og med 1. mars 2016

  Den nye modellen for rentefastsettelse ble innrettet slik at rentenivået på innføringstidspunktet (1. mars 2016) skulle bli omtrent det samme som det ville ha vært ved videreføring av den gamle modellen, jf. omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet, side 215. Det ble således ikke foreslått og vedtatt noen bevilgningsendringer som følge av at modellen for rentefastsettelse ble endret.

  Utfasing av kvoteordningen fra og med 2016–17

  2016201720182019
  2410.50-7 400-21 500-25 500-36 000
  2410.71-1 200-3 700-5 700-6 400
  2410.72-200-800-1 100-1 400
  2410.76-9 000-9 570-9 570-9 570
  2410.90-21 100-61 900-73 500-103 000
  5310.930-7 400-21 500-25 500
  5617.80-200-800-1 100-1 400

  Vi vil bemerke at midlene som er frigjort som følge av utfasingen av kvoteordningen, i sin helhet er faset inn i et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med et utvalg land i sør (NORPART) og til tiltak under strategi for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (Panorama-strategien).

  Reduksjon av fratrekk på studielånsrenten fra og med 2017

  201720182019
  2410.72155 200155 200155 200
  2410.90121 100121 100121 100
  5617.80520 900520 900520 900

  På grunn av rentefradraget, ga tiltaket også reduserte skatteinntekter til staten. Effekten av dette er ikke beregnet.

  Avvikling av reisestipend i Norge og Norden for studenter i høyere utdanning mv. fra 2017–18

  201720182019
  2410.71-13 810-25 550-25 550

  Omlegging av ordningen for omgjøring av lån og stipend for studenter i høyere utdanning, jf. budsjettforslaget for 2019

  2019
  2410.50-256 434

  Endring i rentebelastningsreglene ved deltidsutdanning, jf. budsjettforslaget for 2019

  2019
  2410.72-4 800
  2410.73360

  Den totale årlige innsparingen per 2019 som følge av tiltakene kan kalkuleres ved å summere 2019-budsjetteffekten av hvert enkelt tiltak. Det gjøres oppmerksom på at tallene i tabellene over er nominelle, ikke-prisomregnede beløp, slik at budsjetteffekter for tiltak innført i 2015-budsjettet er oppgitt i 2015-kroner, budsjetteffekter for tiltak innført i 2016-budsjettet er oppgitt i 2016-kroner, etc.

  Samlet årlig beregnet innsparing per 2019, ekskl. lånetransaksjoner (i 1 000 kroner)

  TiltakInnsparing
  Rentepåslaget for studielån fra og med 2015204 000
  Utfasing av kvoteordningen fra og med 2016–1753 370
  Reduksjon av fratrekk på studielånsrenten fra og med 2017365 700
  Avvikling av reisestipend i Norge og Norden for studenter mv.25 550
  Omlegging av ordningen for omgjøring av lån og stipend256 434
  Endring i rentebelastningsreglene ved deltidsutdanning4 440
  Netto årlig beregnet innsparing per 2019909 494

  Vi vil bemerke at det i samme tidsperiode er gjennomført betydelige styrkinger av utdanningsstøtten. Trinnvis innfasing av 11 mnd. studiestøtte har, inkl. forslaget om en tredje uke med støtte i 2019-budsjettet, en anslått kostnad på nesten 500 mill. kroner per 2019. Videre ble basisstøtten økt utover prisvekst både i 2014-, 2015- og 2016-budsjettet til en samlet kostnad på drøyt 200 mill. kroner. I tillegg ble det i 2017-budsjettet etablert en ordning med gjeldsettergivelse for personer som tar seg jobb i skolen etter å ha fullført femårig lærerutdanning. Ordningen har en anslått kostnad på 134 mill. kroner fra og med 2025.

  Vi vil også bemerke at det har vært en betydelig vekst i utgiftene til utdanningsstøtte under Solberg-regjeringen. Bevilgningen til stipendutgifter (summen av postene 50, 70 og 71 på kap. 2410) var i saldert budsjett for 2013 på 9 041 mill. kroner, tilsvarende 10 211 kroner i 2019. I forslaget til 2019-budsjett er tilsvarende bevilgning på 10 893 mill. kroner. Dermed er realveksten 6,7 pst. mellom 2013 og 2019.»

 • Svar på spørsmål 349 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Nivå på studiestøtte 1. aug 2018

  Publisert: 22.10.2018 15:42
 • Svar på spørsmål 348 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Antall studenter som tjener under 1G Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 159 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2018
  Studentrabatt/ungdomsrabatt kollektivreiser Publisert: 18.10.2018 14:43
 • Svar på spørsmål 271 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018
  Studentrabatt/ungdomsrabatt tog Publisert: 18.10.2018 11:07
 • Svar på spørsmål 98 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2018
  Antall fedre uten rett til foreldrepermisjon Publisert: 17.10.2018 13:47