Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «friinntekt»

 • Svar på spørsmål 154 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.10.2018
  Petroleumsskatt - nøytral petroleumsskatt Publisert: 01.11.2018 08:43
  Hva er provenyeffekten av å innrette petroleumsskattesystemet slik at det ikke påvirker investeringsbeslutningene?

  I Meld. St. 1 (2018-2019) oppgis anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til avgifts- og skattereglene. For disse beregningene er sammenligningsgrunnlaget en nøytralt utformet særskatt i tillegg til ordinær overskuddsbeskatning med avskrivning i tråd med økonomisk verdifall. Skatteutgiften knytter seg delvis til raske avskrivninger i ordinær selskapsskatt, men hovedsakelig til høye investeringsfradrag i særskatten (avskrivninger, friinntekt og rentefradrag). For 2018 er skatteutgiften ved raske avskrivninger i ordinær skatt anslått til 1 560 mill. kroner. Skatteutgiften ved høye investeringsfradrag i særskatten (avskrivninger, friinntekt og rentefradrag) er for 2018 anslått til 9 155 mill. kroner. Skatteutgiftene er beregnet som nåverdien av provenytapet som følge av høyere fradrag enn i en nøytral petroleumsskatt for anslag på investeringskostnader pådratt i 2018. I anslagene er det ikke tatt hensyn til at overgang til et nøytralt skattesystem kan påvirke investeringsbeslutningene.

  Selskapenes andel av investeringskostnadene, dvs. nåverdi av investeringskostnader etter skatt som andel av investeringskostnadene, er med dagens regler om lag 12 pst. I en nøytral petroleumsskatt ville selskapene ha dekket om lag 23 pst. av investeringskostnaden.

  Budsjettvirkningen i 2019 ved en isolert endring til nøytrale investeringsfradrag uten overgangsordning, anslås til hhv. 8 160 mill. kroner påløpt og 4 080 mill. kroner bokført. Skatteutgiftene gjengitt over gir imidlertid et mer riktig bilde av provenyvirkningen over tid av overgang til nøytrale investeringsfradrag.

  I Meld. St. 1 (2018-2019) er det også anslått andre skatteutgifter og ?sanksjoner for petroleumssektoren. Disse anslagene er ikke knyttet til investeringskostnader, men kan likevel ha betydning for investeringsbeslutninger. Provenyvirkningen av å fjerne disse fremgår av tabell 5.4. Mens skatteutgiftene knyttet til de investeringsbaserte fradragene er anslått som nåverdi av provenyvirkning over relevant tidsperiode for investeringer aktivert i 2018, er de øvrige skatteutgiftene og –sanksjonene anslått som påløpt provenyvirkning i 2018.

  Statens inntekter fra SDØE samt skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Provenyøkning som følge av endringer i petroleumsskatten, påvirker dermed ikke det oljekorrigerte budsjettet for 2019, men vil øke handlingsrommet i fremtidige budsjetter. Inntektsøkningen kan derfor ikke brukes til inndekning i 2019-budsjettet.

 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Petroleumsskatt - redusere friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:32
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - fjerne friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:31
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - øke avskrivningstid Publisert: 24.10.2018 08:31