Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «friinntekt»

 • Svar på spørsmål 154 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.10.2018
  Petroleumsskatt - nøytral petroleumsskatt Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Petroleumsskatt - redusere friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:32
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - fjerne friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:31
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - øke avskrivningstid Publisert: 24.10.2018 08:31
  Kap. 5507 Skatt og utvinning av petroleum, post 72 Særskatt på oljeinntekter
  Hva er provenyeffekten de neste ti årene av å forlenge avskrivningsperioden for nye investeringer i petroleumssektoren fra 6 år til 25 år?

  Etter gjeldende regler avskrives produksjonsinnretninger og rørledninger lineært med 16 2/3 pst. over seks år både i grunnlaget for ordinær skatt og særskatt. Videre er fradraget forsert ved at avskrivningene kan starte det året kostnaden pådras. LNG-anlegg i Finnmark fylke mv. (jf. Snøhvit-utbyggingen) har gunstigere regler, med lineære avskrivninger over tre år. I et vekstfremmende skattesystem bør alminnelig selskapsskatt være mest mulig lik for alle næringer, inkludert grunnrentenæringene. Skattesystemet legger da til rette for at innsatsfaktorene allokeres dit avkastningen er høyest for samfunnet. Som omtalt i skattemeldingen, Meld. St. 4 (2014-2015) Bedre skatt, er dagens avskrivningsregler i mange tilfeller raskere enn det økonomiske verdifallet.

  Ulike avskrivningsmetoder innebærer ulik periodisering av det samme nominelle fradraget. En forlengelse av avskrivningsperioden gjør at fradrag for investeringskostnader spres lenger ut i tid, og en større del av kostnaden kommer til fradrag i senere år. Provenyøkningen de første årene vil dermed motvirkes av reduserte skattebetalinger på sikt. Nåverdien av endringer i skattebetalinger som følge av lengre avskrivningsperiode, gir uttrykk for hele provenyvirkningen av lengre avskrivningstid for investeringene som gjøres i et enkeltår.

  I Meld. St. 1 (2018-2019) oppgis anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til avgifts- og skattereglene. For disse beregningene er sammenligningsgrunnlaget en nøytralt utformet særskatt i tillegg til ordinær overskuddsbeskatning med avskrivning i tråd med økonomisk verdifall. Skatteutgiften knytter seg delvis til raske avskrivninger i ordinær selskapsskatt, men hovedsakelig til høye investeringsfradrag i særskatten (avskrivninger, friinntekt og rentefradrag). For 2018 er skatteutgiften ved raske avskrivninger i ordinær skatt anslått til 1 560 mill. kroner, jf. vedlegg 1 i Prop. 1. LS (2018-2019). Dette anslaget er nåverdien av provenytapet fra ordinær selskapsskatt som følge av raske avskrivninger for investeringer som gjøres i 2018. Beregningsteknisk er det lagt til grunn at lineære avskrivninger over 12 år i gjennomsnitt tilsvarer økonomisk verdifall og det er tatt utgangspunkt i anslag for aktiverbare investeringer for inntektsåret 2018. Skatteutgiften ved høye investeringsfradrag i særskatten (friinntekt og rentefradrag) er for 2018 anslått til 9 155 mill. kroner.

  Tabell 1 gir oversikt over anslått provenyøkning ved omlegging til 25 års avskrivning med virkning for investeringer pådratt fra og med 1. januar 2019, som nåverdi av provenyvirkning av lengre avskrivningsperiode for anslåtte investeringer det enkelte år.

  I provenyanslaget er det beregningsteknisk lagt til grunn uendret investeringsanslag fremover. Forlengelse av avskrivningsperioden fra 6 til 25 år vil imidlertid vesentlig endre verdien av skattefradragene og det er usikkert hvilken virkning dette kan ha for fremtidige investeringsbeslutninger.

  I beregningene er det også gjort andre forutsetninger. Det er tatt hensyn til økt rentefradrag i særskatten, som følge av økt skattemessig gjenstående verdi. Videre er det beregningsmessig lagt til grunn at alle selskaper er i skatteposisjon. Etter gjeldende skattelov kan selskapene fradragsføre restverdien når driftsmiddel utrangeres før de er fullstendig avskrevet. Om avskrivningsperioden forlenges til 25 år vil denne bestemmelsen trolig få større betydning, noe som isolert sett vil redusere provenyøkningen. Effekten for staten av økte skatteinntekter kan også motvirkes dersom statens utbytteinntekter fra Equinor isolert sett reduseres. Det er ikke tatt hensyn til disse forholdene i provenyanslagene. Departementet gjør oppmerksom på at anslagene er usikre.

  Tabell 1: Anslag for nåverdi av provenyøkning ved avskrivningsperiode på 25 år for nye investeringer sammenlignet med dagens avskrivninger over 6 år, for investeringer pådratt det enkelte år. Mill. 2019-kroner

  ÅrProvenyendring (nåverdi)
  20194 510
  20204 650
  20214 660
  20224 420
  20233 860
  20244 060
  20254 110
  20264 100
  20274 170
  20284 270

  For inntektsåret 2019 isolert anslås økt proveny til 10 940 mill. kroner påløpt og 5 470 mill. kroner bokført. Ettersom dette er virkningen for 2019 isolert er det ikke dekkende som anslag på den hele endringen i proveny som følge av lengre avskrivningsperiode, over avskrivningsperioden. Nåverdien av endringer i skattebetalinger over avskrivningsperioden fremgår av tabell 1.

  Statens inntekter fra SDØE samt skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Provenyendringen som følge av lengre avskrivningstid, påvirker dermed ikke det oljekorrigerte budsjettet for 2019, men vil påvirke handlingsrommet i fremtidige budsjetter. Inntektsøkningen kan derfor ikke brukes til inndekning i 2019-budsjettet.