Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «friinntekt»

 • Svar på spørsmål 154 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.10.2018
  Petroleumsskatt - nøytral petroleumsskatt Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Petroleumsskatt - redusere friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:32
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - fjerne friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:31
  Kap. 5507 Skatt og utvinning av petroleum, post 72 Særskatt på oljeinntekter
  Hva blir provenyeffekten de neste ti årene av å fjerne den særskilte friinntekten i petroleumssektoren?

  Etter gjeldende regler gir friinntekten fradrag for 5,3 pst. av investeringsutgiften i fire år. I vedlegg 1 til Prop. 1 LS (2018-2019) oppgis anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til avgifts- og skattereglene. For grunnrenteskattene er referansesystemet en nøytralt utformet grunnrenteskatt i tillegg til ordinær overskuddsbeskatning etter tilsvarende regler som for øvrige næringer. Når man tar hensyn til at investeringsfradragene (avskrivninger, friinntekt og rentefradrag) frem i tid er sikre for selskapene, er den samlede fradragsverdien i dagens skattesystem høyere enn den ville ha vært i et nøytralt skattesystem. Selskapenes andel av investeringene etter skatt er med dagens regler om lag 12 pst. I en nøytral petroleumsskatt ville selskapene ha dekket om lag 23 pst. og staten ville ha dekket 77 pst. av investeringskostnaden. Skatteutgiften er beregnet ved å multiplisere den for høye fradragsverdien med selskapenes aktiverbare investeringer i det aktuelle året. Skatteutgiften knytter seg delvis til raske avskrivninger i ordinær selskapsskatt, men hovedsakelig til høye investeringsfradrag i særskatten (avskrivninger, friinntekt og rentefradrag). For 2018 er skatteutgiften ved raske avskrivninger i ordinær skatt anslått til 1 560 mill. kroner, og skatteutgiften ved høye investeringsfradrag i særskatten er anslått til 9 155 mill. kroner.

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 at særskattesatsen økes med én prosentenhet, til 56 pst., når selskapsskattesatsen reduseres fra 23 til 22 pst. Samtidig foreslås friinntekten redusert fra 5,3 pst. til 5,2 pst. Dermed oppnås provenynøytralitet og vridningene i petroleumsskatten øker ikke, jf. Prop 1 LS (2018-2019) punkt 3.2.

  Tabell 1 gir oversikt over anslått provenyøkning dersom friinntektssatsen reduseres til 0 pst., som nåverdi av provenyvirkning for anslåtte investeringer det enkelte år. Det legges til grunn at endringen bare gjelder investeringer pådratt f.o.m. 1. januar 2019 og at investeringene i overgangsordningen til friinntektsendringen i 2013 ikke omfattes av endringen. I provenyanslagene er det beregningsteknisk lagt til grunn at investeringene fremover følger anslagene i budsjettet for 2019. Fjerning av friinntekten vil imidlertid vesentlig redusere verdien av investeringsfradragene. Det er usikkert hvilken betydning dette kan ha for fremtidige investeringsbeslutninger og skatteprovenyet

  Tabell 1: Anslag for nåverdi av provenyøkning ved å fjerne friinntekten for nye investeringer i petroleumsskatten, for investeringer pådratt det enkelte år, sammenlignet med regjeringens forslag. Mill. 2019-kroner.

  ÅrProvenyvirkning (nåverdi)
  201912 490
  202012 900
  202112 910
  202212 240
  202310 690
  202411 260
  202511 400
  202611 380
  202711 560
  202811 850

  For inntektsåret 2019 isolert anslås økt proveny til 3 210 mill. kroner påløpt og 1 610 mill. kroner bokført. Ettersom dette er virkningen for 2019 isolert er det ikke dekkende som anslag på den hele endringen i proveny som følge av fjerning av friinntekten, over perioden med friinntekt. Provenyeffekten av endret friinntekt vil være begrenset det første året, men vil øke etter hvert som endringen omfatter investeringer for flere år. Nåverdien av endringer i skattebetalinger over perioden med friinntekt fremgår av tabell 1.

  Statens inntekter fra SDØE samt skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Provenyendringen som følger av redusert friinntekt, påvirker dermed ikke det oljekorrigerte budsjettet for 2019. Inntektsøkningen kan derfor ikke brukes til inndekning i 2019-budsjettet.

 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - øke avskrivningstid Publisert: 24.10.2018 08:31