Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «friinntekt»

 • Svar på spørsmål 154 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.10.2018
  Petroleumsskatt - nøytral petroleumsskatt Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Petroleumsskatt - redusere friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:32
  Kap. 5507
  Hva er provenyet av å senke friinntekten for oljesektoren til henholdsvis 2,5 og 0 pst.? Hva blir verdien av investeringsfradragene med dette endringsforslaget? Ber om oversikt fordelt på kapittel og post.

  Etter gjeldende regler gir friinntekten fradrag for 5,3 pst. av investeringsutgiften i fire år. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 at særskattesatsen økes med én prosentenhet, til 56 pst., når selskapsskattesatsen reduseres fra 23 til 22 pst. For å unngå økte vridninger i petroleumsskattesystemet foreslås det å redusere friinntekten til 5,2 pst., se. Prop 1. LS (2018-2019) punkt 3.2 og 10.3.

  Tabell 1 gir oversikt over anslått endring i proveny ved å redusere friinntektssatsen til 2,5 og 0 pst. sammenlignet med regjeringens forslag. Det legges til grunn at endringen bare gjelder investeringer pådratt f.o.m. 1. januar 2019, og at investeringene i overgangsordningen til friinntektsendringen i 2013 ikke omfattes av endringen. Provenyvirkningen av endret friinntekt vil dermed være begrenset det første året, men vil øke etter hvert som endringen omfatter investeringer for flere år. For å illustrere virkningen på lengre sikt er det i siste kolonne oppgitt anslått nåverdi av provenyvirkningen som følge av endret friinntekt for investeringer som gjøres i 2019. I provenyanslagene er det beregningsteknisk lagt til grunn at investeringene fremover følger anslagene i budsjettet for 2019. Fjerning av friinntekten vil imidlertid vesentlig redusere verdien av investeringsfradragene. Det er usikkert hvor stor virkning dette vil ha for fremtidige investeringsbeslutninger og skatteprovenyet.

  Tabell 1: Anslått provenyøkning i 2019 ved friinntekt på 2,5 pst og 0 pst. sammenlignet med regjeringens forslag samt statens andel av investeringskostnad og nåverdi av provenyvirkning for investeringer aktivert i 2019. Mill. 2019-kroner

  Statens andel av investeringskostnaderProvenyvirkning i 2019Nåverdi av endret friinntekt for investeringer aktivert i 2019
  PåløptBokført
  Regjeringens forslag (friinntektssats 5,2 pst.)88 pst.
  Friinntektssats 2,5 pst.82 pst.1 6708356 490
  Friinntektssats 0 pst.77 pst.3 2101 60512 490

  Tabell 1: Anslått økning i bokført proveny i 2019 ved friinntekt på 2,5 pst og 0 pst. sammenlignet med regjeringens forslag. Mill. 2019-kroner

  Kap. 5507, post 72 Særskatt på oljeinntekterKap. 2800, post 50 Overføring til fondet
  Friinntekt 2,5 pst.835835
  Friinntekt 0 pst.16051605

  I vedlegg 1 til Prop. 1 LS (2018-2019) oppgis anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til avgifts- og skattereglene. Med utgangspunkt i anslag for investeringskostnader pådratt i 2018, anslås nåverdien av provenytapet som følge av for høye fradrag for investeringer pådratt i 2018, som følge av at dagens fradrag er høyere enn i en nøytral petroleumsskatt. Skatteutgiften knytter seg delvis til raske avskrivninger i ordinær selskapsskatt, men hovedsakelig til høye investeringsfradrag i særskatten (friinntekt og rentefradrag). For 2018 er skatteutgiften ved raske avskrivninger i ordinær skatt anslått til 1 560 mill. kroner, og skatteutgiften ved høye investeringsfradrag i særskatten er anslått til 9 155 mill. kroner.

  Selskapenes andel av investeringskostnadene, dvs. nåverdi av investeringskostnader etter skatt som andel av investeringskostnadene, er med dagens regler om lag 12 pst. I en nøytral petroleumsskatt ville selskapene ha dekket om lag 23 pst. av investeringskostnaden. En reduksjon av friinntekten til 2,5 og 0 pst. vil øke selskapenes andel av investeringskostnaden til henholdsvis 18 og 23 pst.

  Statens inntekter fra SDØE samt skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Provenyendringen som følger av redusert friinntekt, påvirker dermed ikke det oljekorrigerte budsjettet for 2019, men vil øke handlingsrommet i fremtidige budsjetter. Inntektsøkningen kan derfor ikke brukes til inndekning i 2019-budsjettet.

 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - fjerne friinntekt Publisert: 24.10.2018 08:31
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Petroleumsskatt - øke avskrivningstid Publisert: 24.10.2018 08:31