Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Investeringslån til regionale helseforetak (RHF) Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Inntekter ved salg av klimakvoter Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Utbytte fra Argentum Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 222 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Lovteknisk bistand til diverse spørsmål.

  Publisert: 06.11.2018 10:48
 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Amerikanske soldater på Værnes Publisert: 05.11.2018 14:27
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Normalarbeidstid til 35 timer per uke og full momskompensasjon for frivilligheten Publisert: 05.11.2018 14:07
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Steinkirker fra middelalderen, etterslep på vedlikehold Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Istandsetting og brannsikring av kirker Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 755 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling skatt alm. inntekt 23 pst, trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:34
 • Svar på spørsmål 757 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm. inntekt 23 pst., trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 756 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm inntekt 23 pst., trinnskatte, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 261 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018

  Proveny og fordeling skatt alm inntekt, trinnskatt, fradrag mv

  Publisert: 02.11.2018 14:05
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018

  Statlige institusjoner som ikke er omfattet av ABE-reformen

  Publisert: 01.11.2018 15:47
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Bell-helikoptre Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 180 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Pilotanlegg for biogass Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 247 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tiltak og fordeling Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Flypassasjeravgiften Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 716 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Veibruksavgift på bensin

  Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tildelinger og gjenstående søknader Publisert: 01.11.2018 11:34
 • Svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger i 2019 Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Arter og naturtyper, norsk økosystemutgreiing Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Årsverk i UDI

  Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2018

  kombinasjoner trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt

  Publisert: 01.11.2018 10:44

  Hva er provenyeffekten av å innføre et femte trinn på trinnskatten med innslagspunkt på henholdsvis 1.2, 1.35 og 1.5 millioner kroner med satser på 18, 19, 20 og 22 prosent, dersom:

  a. skatt på alminnelig inntekt holdes på 2018-nivå (23%)
  b. skatt på alminnelig inntekt er i tråd med regjeringens forslag for 2019 (22%)

  Det bes om fremstilling i matriser med kombinasjoner av innslagspunkt og satser på det femte trinnet, med bokført og påløpt proveny for alternativ a. og b. Opplys gjerne om hva marginalskattesatsen av de ulike kombinasjonene blir. Ber om lovteknisk bistand.

  a) Skatt på alminnelig inntekt på 23 pst.

  Regjeringens skatteopplegg utgjør en helhet der blant annet skatt på alminnelig inntekt for selskap og personer, oppjusteringsfaktoren for utbytte, grunnrentebeskatningen og trinnskattesatsen må ses i sammenheng. I beregningene er det forutsatt at oppjusteringsfaktoren beholdes på 1,44 som i regjeringens forslag til statsbudsjett, selv om skattesatsen på alminnelig inntekt øker fra 22 til 23 pst. Det er i svaret lagt til grunn at overskudd i finansnæringen fortsatt skal skattlegges med 25 pst., som i regjeringens forslag. Videre er det forutsatt i svaret at grunnrentebeskatningen justeres slik at skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren holdes på samme nivå som i regjeringens forslag.

  Regjeringen har i sitt budsjettforslag justert det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister for at inntektsgrensen for å betale inntektsskatt for pensjonister skal opprettholdes på om lag dagens nivå når skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres og trinnskatten økes. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt en slik justering i skattefradraget for pensjonister i beregningene. Videre er den lavere skattesatsene på alminnelig inntekt for personer i Nord-Troms og Finnmark justert tilsvarende som satsen for landet for øvrig, slik at satsforskjellen mellom Nord-Troms/Finnmark og resten av landet er opprettholdt.

  Tabell 1 viser anslått proveny av å øke skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap samt å innføre et nytt trinn i trinnskatten.

  Arbeiderpartiets fraksjon har etterspurt proveny- og fordelingsvirkninger av om lag 80 ulike alternativer for trinnskatt sammenlignet med regjeringens forslag, hvorav mange ligger relativt nær ett eller flere av de andre beregningsalternativene. De mange alternativene bidrar til å utfordre kapasiteten for å levere innenfor tidsfristen for svar til Stortinget. Departementet har derfor i flere svar redusert antall beregninger som gjennomføres. I utplukkingen av alternativer under det enkelte spørsmålet har departementet forsøkt å få med ytterpunkter samt ett eller flere mellomalternativer der det har vært relevant. I tabellen vises proveny av endringene med en sats på 18 pst. og 22 pst.

  Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger sammenlignet med regjeringens forslag for 2019 ved skattesats på 23 pst. og endringer i trinnskatten. Mill. kroner.

    Trinn 5 med sats 18 pst. Trinn 5 med sats 22 pst.
  Marginalskattesats lønn 55,5 pst. 59 pst.
  Innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten. Mill. kroner Påløpt Bokført Påløpt Bokført
  1,2 14 230 11 380 16 640 13 310
  1,35 14 000 11 200 15 810 12 650
  1,5 13 830 11 060 15 260 12 210

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  I tillegg anslås en økt sats på alminnelig inntekt for selskap å øke provenyet med om lag 2 mrd. kroner påløpt som bokføres i 2020. Det er da lagt til grunn de samme forutsetningene for selskapsbeskatningen som nevnt innledningsvis.

  Det vises for øvrig til svar på spørsmål 393 fra Arbeiderpartiets fraksjon for nærmere omtale av negative virkninger på arbeidstilbudet av økt marginalskatt som følge av å innføre et femte trinn i trinnskatten og økt insentiv til inntektsskifting som følge av økt forskjell mellom høyeste marginalskatt på lønn og på utbytte.

  Tabellen 2-4 viser gjennomsnittlig endring i skatt for ulike inntektsgrupper av endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. og trinnskatten som angitt i spørsmålet.

  Tabell 2 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre av å øke skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. og med alternative endringer i trinnskatten sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall er skattelettelse. Kroner

          Innslagspunkt trinn 5 på 1,2 mill. kroner og sats 18 pst. (alt a) Innslagspunkt trinn 5 på 1,2 mill. kroner og sats 22 pst. (alt a)
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 0 0
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 100 100
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 600 600
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 1 000 1 000
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 1 400 1 400
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 1 900 1 900
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 2 300 2 300
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 2 700 2 700
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 3 300 3 300
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 4 300 4 300
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 6 100 6 100
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 18 600 27 400
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 3 300 3 800

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 3 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre av å øke skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. og med alternative endringer i trinnskatten sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall er skattelettelse. Kroner

          Innslagspunkt trinn 5 på 1,35 mill. kroner og sats 18 pst. (alt a) Innslagspunkt trinn 5 på 1,35 mill. kroner og sats 22 pst. (alt a)
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 0 0
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 100 100
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 600 600
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 1 000 1 000
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 1 400 1 400
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 1 900 1 900
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 2 300 2 300
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 2 700 2 700
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 3 300 3 300
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 4 300 4 300
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 6 100 6 100
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 17 600 24 300
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 3 200 3 600

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 4 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre av å øke skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. og med alternative endringer i trinnskatten sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall er skattelettelse. Kroner

          Innslagspunkt trinn 5 på 1,5 mill. kroner og sats 18 pst. (alt a) Innslagspunkt trinn 5 på 1,5 mill. kroner og sats 22 pst. (alt a)
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 0 0
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 100 100
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 600 600
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 1 000 1 000
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 1 400 1 400
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 1 900 1 900
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 2 300 2 300
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 2 700 2 700
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 3 300 3 300
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 4 300 4 300
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 6 100 6 100
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 17 000 22 300
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 3 200 3 500

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  b) Skatt på alminnelig inntekt som i regjeringens forslag (22 pst.)

  Tabell 5 viser anslått proveny av å innføre et nytt trinn i trinnskatten. I tabellen vises proveny ved de alternative innslagspunktene og med en sats på henholdsvis 18 pst. og 22 pst.

  Tabell 5 Anslåtte provenyvirkninger ved endringer i trinnskatten sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Mill. kroner.

    Trinn 5 med sats 18 pst. Trinn 5 med sats 22 pst.
  Marginalskattesats lønn 54,6 pst. 58,1 pst.
  Innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten. Mill. kroner Påløpt   Påløpt  
  1,2 1 070 860 3 460 2 770
  1,35 820 660 2 630 2 100
  1,5 650 520 2 080 1 660

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Det vises for øvrig til svar på spørsmål 393 fra Arbeiderpartiets fraksjon for nærmere omtale av negative virkninger på arbeidstilbudet av økt marginalskatt som følge av å innføre et femte trinn i trinnskatten og økt insentiv til inntektsskifting som følge av økt forskjell mellom høyeste marginalskatt på lønn og på utbytte.

  Tabellen 6-8 viser gjennomsnittlig endring i skatt for ulike inntektsgrupper av endringer i trinnskatten som angitt i spørsmålet.

  Tabell 6 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre av endringer i trinnskatten sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall er skattelettelse. Kroner

          Innslagspunkt trinn 5 på 1,2 mill. kroner og sats 18 pst. (alt b) Innslagspunkt trinn 5 på 1,2 mill. kroner og sats 22 pst. (alt b)
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 0 0
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 0 0
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 0 0
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 0 0
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 0 0
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 0 0
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 0 0
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 0 0
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 0 0
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 0 0
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 0 0
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 4 000 12 800
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 200 800

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 7 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre av endringer i trinnskatten sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall er skattelettelse. Kroner

          Innslagspunkt trinn 5 på 1,35 mill. kroner og sats 18 pst. (alt b) Innslagspunkt trinn 5 på 1,35 mill. kroner og sats 22 pst. (alt b)
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 0 0
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 0 0
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 0 0
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 0 0
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 0 0
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 0 0
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 0 0
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 0 0
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 0 0
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 0 0
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 0 0
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 3 000 9 700
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 200 600

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 8 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre av endringer i trinnskatten sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall er skattelettelse. Kroner

          Innslagspunkt trinn 5 på 1,5 mill. kroner og sats 18 pst. (alt b) Innslagspunkt trinn 5 på 1,5 mill. kroner og sats 22 pst. (alt b)
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 0 0
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 0 0
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 0 0
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 0 0
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 0 0
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 0 0
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 0 0
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 0 0
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 0 0
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 0 0
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 0 0
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 2 400 7 700
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 100 500

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Beregningene for personer er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2016. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2019. Beregningene kan være usikre blant annet fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

  Lovteknisk bistand

  Å endre trinnskatten som forespurt (nytt trinn 5) kan gjennomføres ved følgende endringer i regjeringens forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll:

  § 3-1 Trinnskatt

  Personlig skattyter i klasse 0 og 1 skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare trinnskatt til staten med

  • ● 1,9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 174 500 kroner,
  • ● 4,2 pst. for den delen av inntekten som overstiger 245 650 kroner,
  • ● 13,2 pst. for den delen av inntekten som overstiger 617 500 kroner,
  • ● 16,2 pst. for den delen av inntekten som overstiger 993 300 kroner, og
  • 18 [19/20/22] pst. for den delen av inntekten som overstiger 1 200 000 [1 350 000/1 500 000] kroner.

  For personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal satsen etter første ledd tredje strekpunkt likevel være 11,2 pst.

  Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

  Å oppjustere skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. kan gjennomføres ved følgende endringer i regjeringens forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll:

  § 3-2 Fellesskatt

  Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

  Satsen for fellesskatt skal være:

  • ● For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 5,35 pst.
  • ● For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 8,85 pst.

  I § 3-3 første ledd:

  Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 23 pst. av inntekten.

  I § 3-5 første ledd:

  Skattyter som nevnt i skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, skal i tillegg til å svare skatt etter bestemmelsene foran i dette vedtaket, svare skatt til staten med 23 pst. av inntekten.

  Å justere grunnrentebeskatningen slik at skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren holdes på samme nivå som i regjeringens forslag, kan gjennomføres ved følgende endringer i regjeringens forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll:

  § 3-4 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak

  Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt til staten med 35,7 pst.

  I § 4-1 tredje ledd:

  Av inntekt svares skatt med 23 pst., med mindre det skal svares skatt på inntekten etter dette vedtaket § 3-3. Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

  § 4-2 Særskatt

  Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, behandling og rørledningstransport som nevnt i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, skal det svares særskatt med 55 pst.

  I tillegg kreves det at friinntekten for petroleumsselskaper, jf. petroleumsskatteloven § 5, opprettholdes på 2018-nivå.

 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Veibruksavgift på diesel

  Publisert: 01.11.2018 10:38
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner og fylkeskommuner Publisert: 01.11.2018 09:42
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent kategorien "mishandling i nære relasjoner" Publisert: 01.11.2018 09:00
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent i kategorien "voldtekt" Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Team mot menneskehandel Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Utgifter til riks- og fylkesveier Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger 2010-2018 Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle departement Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opptrappingsplan mot vold og overgrep Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opprette team for å håndheve sexkjøpsloven Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 614 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Slettmeg.no Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 597 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøkartlegging Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 596 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøovervåking Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 553 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Ventetid Statens Barnehus Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 375 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Norske verdensarvsteder, bevilgningsbehov

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018

  Asylmottak

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 250 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Rentekompensasjonsordning for kirkebygg - avvikling

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  CO2-avgift på gass for veksthusnæringen Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 403 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 401 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Provenyeffekt av å inkludere småbåter i NOx-avgiften, hva vil det utgjøre i avgift per liter fossil diesel/bensin Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 399 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gjeninnføre avgift på båtmotorer Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 395 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Vektfradrag for ladbare hybridbiler Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 267 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Veibruksavgift på drivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 253 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Avgiftsendringer under regjeringen Solberg Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere endringer i omregistreringsavgiften Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversering av avgiftsendringer for div. kjøretøy mv. Publisert: 01.11.2018 08:43