Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «taxfree»

 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 11.10.2018
  Redusere tax free-kvoten med en flaske vin og en flaske brennevin Publisert: 29.10.2018 11:25
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Halvere tax free-kvoten for tobakksvarer Publisert: 26.10.2018 12:59
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Avvikle tax free-ordningen for tobakksvarer Publisert: 26.10.2018 12:58
 • Svar på spørsmål 419 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014 Publisert: 24.10.2018 08:32
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014 Publisert: 24.10.2018 08:31
 • Svar på spørsmål 746 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014, og samtidig øke avgiftene på alkohol og tobakksvarer Publisert: 24.10.2018 08:30
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 11.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014 Publisert: 24.10.2018 08:30
  Kap. 5521 , post 70
  Hva blir provenyvirkningen av å reversere endringene i taxfree-ordningen som ble gjennomført i RNB 2014? Ber om lovteknisk bistand.

  Med virkning fra 1. juli 2014 ble reglene for avgiftsfrie kvoter endret slik at reisende kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl. Endringen omfattet også kvoten for avgiftsfri innførsel etter handel i utlandet, eksempelvis grensehandel, som samsvarer med reglene for tax free-handel på flyplasser og ferger. Det er betydelig usikkerhet når en skal beregne provenyvirkningene av endringer i de avgiftsfrie kvotene. Dette skyldes bl.a. at det er usikkert hvordan folk vil tilpasse seg dersom kvotene blir endret.

  Departementet forstår spørsmålet slik at man ønsker vurdert en fullstendig reversering av kvoteendringene i 2014, noe som innebærer at også kvoten for avgiftsfri innførsel etter handel i utlandet skal reverseres til nivået før 1. juli 2014.

  I rapporten «En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning» (2016) gir Folkehelseinstituttet (FHI) anslag på hvilken effekt kvoteendringen i 2014 kan ha hatt på tax free-omsetningen på flyplassene. Departementet har i tillegg mottatt statistikk fra FHI som blant annet viser tax free-omsetning av alkohol og tobakksvarer ved ankomstsalg på norske lufthavner i 2017. I provenyberegningen under er det lagt til grunn at FHIs tall også vil være dekkende for tax free-omsetningen i 2019. Videre er det antatt at rundt 50 pst. av alkoholen og 75 pst. av tobakksvarene ville vært solgt avgiftslagt i Norge dersom de ikke ble importert via tax free-handel ved ankomst. Det legges til grunn at det omsettes like mye tax free-varer per reisende på ferger i utenlandstrafikk som per flypassasjer til utlandet. I provenyberegningen er det også skjønnsmessig justert for at endring av kvotene kan påvirke grensehandel av tobakksvarer og alkohol.

  Gitt valgte forutsetninger, vil en reversering av kvoteendringen som ble gjennomført fra 1. juli 2014 gi en provenygevinst på om lag 150 mill. kroner påløpt i 2019. Bokført provenygevinst kan anslås til om lag 125 mill. kroner i 2019. Anslått provenyeffekt fordelt på særavgifter og merverdiavgift er vist i tabell 1. Det er lagt til grunn at endringen gjennomføres fra 1. januar 2019. Departementet understreker at slike beregninger er svært usikre.

  Tabell 1. Anslått provenyeffekt i 2019 av å reversere tax free-endringen som ble gjennomført i 2014. Mill. kroner

  PåløptBokført
  Merverdiavgift (kap 5521 post 70)5035
  Særavgift på alkohol (kap 5526 post 70)155140
  Særavgift på tobakksvarer mv. (kap 5531 post 70)-55-50
  Totalt150125

  Lovteknikk:

  Tax free-kvoten er fastsatt i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften). Lovteknisk bistand er derfor ikke nødvendig.

 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Reversering av tax free-endringen fra 2014, økning i alkohol- og tobakksavgiftene Publisert: 22.10.2018 12:54