Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Investeringslån til regionale helseforetak (RHF) Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Inntekter ved salg av klimakvoter Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Utbytte fra Argentum Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 222 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Lovteknisk bistand til diverse spørsmål.

  Publisert: 06.11.2018 10:48
 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Amerikanske soldater på Værnes Publisert: 05.11.2018 14:27
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Normalarbeidstid til 35 timer per uke og full momskompensasjon for frivilligheten Publisert: 05.11.2018 14:07
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Steinkirker fra middelalderen, etterslep på vedlikehold Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Istandsetting og brannsikring av kirker Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 755 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling skatt alm. inntekt 23 pst, trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:34
  Hva er påløpt og bokført provenyeffekt av å beholde skatt på alminnelig inntekt på 2018-nivå (23%), oppjusteringsfaktor for utbytteskatt på 1,33 og ha følgende innretninger på trinnskatten (samme innslagspunkt som regjeringens forslag for 2019): trinn 1: 0,6 %, trinn 2: 3,4 %, trinn 3: 12,9% og trinn 4 på henholdsvis a) 15,8 % b) 16,2%, c) 16,5% d) 16,7% og e) 17%? Ber om effekter på marginalskattesats og fordelingstabell av foreslåtte opplegg. Ber om lovteknisk bistand dersom det vurderes nødvendig

  Regjeringens skatteopplegg utgjør en helhet der blant annet skatt på alminnelig inntekt for selskap og personer, oppjusteringsfaktoren for utbytte og trinnskattesatsen må ses i sammenheng.

  Det er i svaret lagt til grunn at overskudd i finansnæringen fortsatt skal skattlegges med 25 pst., som i regjeringens forslag. Videre er det forutsatt i svaret at grunnrentebeskatningen justeres slik at skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren holdes på samme nivå som i regjeringens forslag.

  De lavere skattesatsene på alminnelig inntekt og for trinnskattesatsen i trinn 3 for personer i Nord-Troms og Finnmark er justert tilsvarende som satsene for landet for øvrig, slik at satsforskjellene mellom Nord-Troms/Finnmark og resten av landet er opprettholdt.

  Regjeringen har i sitt budsjettforslag justert det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister for at inntektsgrensen for å betale inntektsskatt for pensjonister skal opprettholdes på om lag dagens nivå når skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres og trinnskatten økes. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt en slik justering i skattefradraget for pensjonister i beregningene.

  Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av skatteendringer som angitt i spørsmålet, herunder å sette skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. for både personer og selskap og endre trinnskattesatser. Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. er satt til 1,33. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Mill. kroner

  Sats trinn 4Påløpt. Mrd. krBokført. Mrd. krMarginalskatt inkl. arbeidsgiveravgift. Pst.
  a) 15,8 pst. 3,51,253,5
  b) 16,2 pst.3,81,553,9
  c) 16,5 pst. 4,11,754,2
  d) 16,7 pst.4,31,854,3
  e) 17,0 pst. 4,62,154,6

  Kilder: Finansdepartementet.

  Det gjøres oppmerksom på at marginalskatten på arbeid økes sammenlignet med regjeringens forslag. Dermed svekkes i insentivene til å arbeide. Marginalskatten på lønn inklusive arbeidsgiveravgift for de ulike alternativene fremgår av tabell 1.

  Samtidig vil forskjellen mellom høyeste marginalskatt på lønn og på utbytte øke. Med regjeringens forslag for 2019 er den maksimale marginale skattesatsen på lønnsinntekt inklusive arbeidsgiveravgift 53 pst., mens den marginale skattesatsen på utbytte utover skjermingsfradraget inklusive selskapsskatt er 46,7 pst. Satsforskjellen er 6,3 prosentenheter med regjeringens forslag. Med endringene i spørsmålet vil satsforskjellen øke til 7,0 prosentenheter dersom satsen i trinn 4 settes til 15,8 pst. og til 8,0 prosentenheter med en sats i trinn 4 på 17 pst. En økt satsforskjell vil gi et insentiv til inntektsskifting. Eiere som arbeider i eget selskap, står nokså fritt til å ta ut arbeidsinntekten som utbytte framfor lønn og dermed unngå den høye marginalskatten på lønn. Økt omfang av inntektsskifting vil redusere provenyet og den reelle skatteskjerpelsen for høyinntektsgrupper.

  Tabell 2 og 3 viser fordelingsvirkningene av alle endringsforslagene i personbeskatningen sammenlignet med regjeringens forslag. Virkningene av endringene i næringsbeskatningen inngår ikke i disse beregningene av fordelingsvirkninger på kort sikt.

  Tabell 2 Anslåtte fordelingsvirkninger av skatteendringer som angitt i spørsmålet, herunder å sette skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. og endre trinnskattesatser. Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. er satt til 1,33. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall betyr lettelser

  Alternativ a) KronerAlternativ b) KronerAlternativ c) Kroner
  BruttoinntektAntallGjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. ProsentGjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. KronerGjennom-snittlig endring i skatt. KronerGjennom-snittlig endring i skatt. KronerGjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr541 7004,92 800000
  150 000 - 200 000 kr227 7005,69 900100100100
  200 000 - 250 000 kr296 1008,519 100100100100
  250 000 - 300 000 kr329 20012,935 600000
  300 000 - 350 000 kr350 80016,453 100000
  350 000 - 400 000 kr331 20018,870 600000
  400 000 - 450 000 kr336 40020,787 900000
  450 000 - 500 000 kr317 40022,0104 300000
  500 000 - 600 000 kr547 20023,4128 000100100100
  600 000 - 750 000 kr487 60025,5169 700400400400
  750 000 - 1 mill.kr334 10028,8245 8001 4001 4001 400
  1 mill. kr og over270 80034,9571 2002 7004 1005 100
  I alt4 370 20024,4117 900300400500

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 3 Anslåtte fordelingsvirkninger av skatteendringer som angitt i spørsmålet, herunder å sette skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. og endre trinnskattesatser. Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. er satt til 1,33. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall betyr lettelser

  Alternativ d) KronerAlternativ e) Kroner
  BruttoinntektAntallGjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. ProsentGjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. KronerGjennom-snittlig endring i skatt. KronerGjennom-snittlig endring i skatt. Kroner
  0 - 150 000 kr541 7004,92 80000
  150 000 - 200 000 kr227 7005,69 900100100
  200 000 - 250 000 kr296 1008,519 100100100
  250 000 - 300 000 kr329 20012,935 60000
  300 000 - 350 000 kr350 80016,453 10000
  350 000 - 400 000 kr331 20018,870 60000
  400 000 - 450 000 kr336 40020,787 90000
  450 000 - 500 000 kr317 40022,0104 30000
  500 000 - 600 000 kr547 20023,4128 000100100
  600 000 - 750 000 kr487 60025,5169 700400400
  750 000 - 1 mill.kr334 10028,8245 8001 4001 400
  1 mill. kr og over270 80034,9571 2005 8006 800
  I alt4 370 20024,4117 900500600

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Beregningene for personer er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2016. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2019. Beregningene kan være usikre blant annet fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

  Lovteknisk bistand

  De forespurte endringene i trinnskatten kan gjennomføres ved følgende endringer i forslaget til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019):

  I § 3-1 første og andre ledd:

  Personlig skattyter i klasse 0 og 1 skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare trinnskatt til staten med

  • 0,6 pst. for den delen av inntekten som overstiger 174 500 kroner,
  • 3,4 pst. for den delen av inntekten som overstiger 245 650 kroner,
  • 12,9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 617 500 kroner, og
  • 15,8 [16,2/16,5/16,7/17] for den delen av inntekten som overstiger 993 300 kroner.

  For personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal satsen etter første ledd tredje strekpunkt likevel være 10,9 pst.

  Å oppjustere skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 pst. kan gjennomføres ved følgende endringer i regjeringens forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll:

  § 3-2 Fellesskatt

  Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

  Satsen for fellesskatt skal være:

  • ● For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 5,35 pst.
  • ● For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 8,85 pst.

  I § 3-3 første ledd:

  Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 23 pst. av inntekten.

  I § 3-5 første ledd:

  Skattyter som nevnt i skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, skal i tillegg til å svare skatt etter bestemmelsene foran i dette vedtaket, svare skatt til staten med 23 pst. av inntekten.

  Å justere grunnrentebeskatningen slik at skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren holdes på samme nivå som i regjeringens forslag, kan gjennomføres ved følgende endringer i regjeringens forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll:

  § 3-4 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak

  Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt til staten med 35,7 pst.

  I § 4-1 tredje ledd:

  Av inntekt svares skatt med 23 pst., med mindre det skal svares skatt på inntekten etter dette vedtaket § 3-3. Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

  § 4-2 Særskatt

  Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, behandling og rørledningstransport som nevnt i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, skal det svares særskatt med 55 pst.

  I tillegg kreves det at friinntekten for petroleumsselskaper, jf. petroleumsskatteloven § 5, opprettholdes på 2018-nivå.

  Oppjusteringsfaktoren for utbytte (og utdelinger fra selskaper med deltakerfastsetting mv.) er 1,33 etter gjeldende rett. Dersom det for inntektsåret 2019 skal forbli slik, sml. med forslag til endringer i skatteloven i Prop. 1 LS (2018-2019), må oppjusteringsfaktoren endres til 1,33 i følgende bestemmelser:

  Skatteloven § 10-11 første ledd annet punktum, § 10-21 fjerde ledd tredje punktum og åttende ledd tredje punktum, § 10-31 første ledd fjerde punktum og annet ledd annet punktum, § 10-42 tredje ledd bokstav b og § 10-44 første ledd tredje punktum.

 • Svar på spørsmål 757 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm. inntekt 23 pst., trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 756 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm inntekt 23 pst., trinnskatte, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 261 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018

  Proveny og fordeling skatt alm inntekt, trinnskatt, fradrag mv

  Publisert: 02.11.2018 14:05
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018

  Statlige institusjoner som ikke er omfattet av ABE-reformen

  Publisert: 01.11.2018 15:47
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Bell-helikoptre Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 180 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Pilotanlegg for biogass Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 247 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tiltak og fordeling Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Flypassasjeravgiften Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 716 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Veibruksavgift på bensin

  Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tildelinger og gjenstående søknader Publisert: 01.11.2018 11:34
 • Svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger i 2019 Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Arter og naturtyper, norsk økosystemutgreiing Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Årsverk i UDI

  Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2018

  kombinasjoner trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt

  Publisert: 01.11.2018 10:44
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Veibruksavgift på diesel

  Publisert: 01.11.2018 10:38
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner og fylkeskommuner Publisert: 01.11.2018 09:42
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent kategorien "mishandling i nære relasjoner" Publisert: 01.11.2018 09:00
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent i kategorien "voldtekt" Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Team mot menneskehandel Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Utgifter til riks- og fylkesveier Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger 2010-2018 Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle departement Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opptrappingsplan mot vold og overgrep Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opprette team for å håndheve sexkjøpsloven Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 614 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Slettmeg.no Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 597 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøkartlegging Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 596 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøovervåking Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 553 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Ventetid Statens Barnehus Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 375 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Norske verdensarvsteder, bevilgningsbehov

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018

  Asylmottak

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 250 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Rentekompensasjonsordning for kirkebygg - avvikling

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  CO2-avgift på gass for veksthusnæringen Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 403 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 401 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Provenyeffekt av å inkludere småbåter i NOx-avgiften, hva vil det utgjøre i avgift per liter fossil diesel/bensin Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 399 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gjeninnføre avgift på båtmotorer Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 395 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Vektfradrag for ladbare hybridbiler Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 267 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Veibruksavgift på drivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 253 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Avgiftsendringer under regjeringen Solberg Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere endringer i omregistreringsavgiften Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversering av avgiftsendringer for div. kjøretøy mv. Publisert: 01.11.2018 08:43