Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om skatter/avgifter

 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Provenyeffekt av å redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Samlede formuesskattelsettelser 2014-2019 Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Verdsettelse av aksjer i formuesskatten Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Verdsettelse av børsnoterte aksjer i formuesskatten Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Verdsettelse av fritidseiendom Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i formuesskatten Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 08.10.2018
  Fjerne rabatt i formuesskatt aksjer, driftmidler og sekundærboliger. Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Verdsettelse av sekundærbolig og bunnfradrag Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Verdsettelse av sekundærbolig Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Korrigert svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Progressiv formuesskattesats Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Fjerne/redusere verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Nominell videreføring av bunnfradraget i formuesskatten Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  CO2-avgift på mineralolje Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Avgift på torv Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Avgift på CO2-utslipp fra avfallsforbrenning Publisert: 16.10.2018 08:48
  18. Kap. NY
  Hva er bokført og påløpt provenyeffekt av å innføre en avgift på CO2-utslipp fra avfallsforbrenning, gitt at avgiftsnivået skal tilsvare det generelle avgiftsnivået for klimagassutslipp, slik Grønn skattekommisjon foreslår i NOU 2015:15? Det bes om lovteknisk bistand til å utforme et slikt forslag.

  I 2016 utgjorde utslippet fra avfallsforbrenning 855 000 tonn CO2. Forbrenning av avfall som primært leverer energi til industrien (samforbrenningsanlegg) er kvotepliktig. Ikke-kvotepliktig avfallsforbrenning utgjør om lag 85 prosent av utslippene. Grønn skattekommisjon foreslo en avgift på utslipp av CO2 fra avfallsforbrenning som kun omfatter ikke-kvotepliktige utslipp, og Finansdepartementet legger dette til grunn for provenyberegningen.

  En avgift på utslipp fra avfallsforbrenning vil som under den tidligere avfallsavgiften beregnes per tonn innlevert avfall. Utslippene avhenger av sammensetningen av avfallet, og satsen per tonn avfall må settes etter en gjennomsnittlig utslippsfaktor. Sammensetning av avfallet har endret seg over tid og kunnskapsgrunnlaget om utslippene har blitt bedre. Det medfører at faktoren som brukes i utslippsberegninger har blitt endret over tid. I dag brukes en utslippsfaktor på 0,5498 tonn CO2 per tonn kommunalt avfall (The Norwegian Emission Inventory 2016). Basert på denne utslippsfaktoren vil det generelle avgiftsnivået på utslipp av klimagasser på 508 kroner per tonn CO2 gi en sats på 279 kroner per tonn avfall.

  Finansdepartementet anslår provenyet til om lag 370 mill. kroner på årsbasis. Dette anslaget forutsetter at avgiften ikke fører til en vesentlig eksport av avfall til utlandet. En avgift kan tidligst innføres fra 1. juli 2019 og vil kunne gi et merproveny på om lag 190 mill. kroner påløpt og om lag 150 mill. kroner bokført i 2019.

  Innføring av CO2-avgift på utslipp fra ikke-kvotepliktig avfallsforbrenning vil øke kostnaden ved å bruke avfall som brensel i fjernvarmeanlegg. På grunn av prisregulering har fjernvarmeselskapet begrenset mulighet for å ta ut en kostnadsøkning i prisen på levert fjernvarme. Innføring av en CO2-avgift på utslipp fra avfallsforbrenning kan derfor føre til at fjernvarmeselskapene velger å redusere produksjonen av fjernvarme eller øke forbruket av andre brensler. Det er usikkert i hvor stor grad dette vil skje. Dersom avgiften fører til redusert bruk av avfall ved norske forbrenningsanlegg, vil en større del av avfallet bli eksportert (i hovedsak til Sverige). Provenyet vil i så fall bli tilsvarende redusert.

  Forbrenningsanlegg utenfor kvotepliktig sektor brukes i stor grad til å varme opp vann for fjernvarme. Avfall er den viktigste energikilden i fjernvarmeproduksjon i Norge. I 2017 utgjorde avfall om lag 50 prosent av brenslet.

  Den tidligere avgiften på forbrenning av avfall ble avviklet i oktober 2010. Avgiften bestod av flere komponenter, herunder en CO2-komponent som utgjorde størstedelen av avgiftsbelastningen. CO2-komponenten var sjablongmessig fastsatt og basert på mengden avfall som ble levert til forbrenning. Satsen i 2010 var 63,47 kroner per tonn innlevert avfall. Avgiften ble opphevet på grunn av konkurransesituasjonen for de norske forbrenningsanleggene da Sverige fjernet sin tilsvarende avgift fra samme tidspunkt.

  Lovteknisk bistand:

  En avgift på forbrenning av avfall vil kreve at det fastsettes nærmere bestemmelser i forskrift som må sendes på høring. Avgiften kan tidligst iverksettes fra 1. juli. Det legges opp til at avgiften trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer. En avgift på CO2-utslipp fra forbrenning av avfall kan gjennomføres ved at det fremmes følgende forslag til avgiftsvedtak:

  CO2-avgift på forbrenning av avfall (kap. 5546 post 70)  

  § 1 Fra det tidspunkt departementet bestemmer skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen på forbrenning av avfall med kr 279 per tonn innlevert avfall.

  Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

  § 2 Det gis fritak for avgift på avfall som

  a) leveres til særskilt behandling som farlig avfall,

  b) ikke inneholder fossilt materiale,

  c) gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven.

  Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

  § 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

  § 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Veibruksavgift på bensin Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Veibruksavgift på autodiesel Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  CO2-avgift på innenriks luftfart Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018

  Skattefunn: Fradragssatser

  Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 237 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2018

  Økninger i sjømannsfradraget

  Publisert: 16.10.2018 08:48
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  økt inntektsskatt (Stolterberg II for 2014) med uendret marginalskatt på utbytte Publisert: 15.10.2018 17:14
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018

  Redusert trinnskatt 1 og økt skatt alminnelig inntekt personer

  Publisert: 15.10.2018 17:14
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018

  Redusert trinnskatt 1 og 2 og økt skatt alminnelig inntekt

  Publisert: 15.10.2018 17:14
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018

  Fordelingseffekter økt barntrygd og økt trinnskatt

  Publisert: 15.10.2018 16:11
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018

  Fordelingseffekter av økt barnetrygd og økt skatt på alminnelig inntekt for personer

  Publisert: 15.10.2018 16:11
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Provenyeffekt av å redusere arbeidsgiveravgiften Publisert: 15.10.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018

  Økt inntektsskatt mv.

  Publisert: 15.10.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018

  Økt trinnskatt og utbytteskatt

  Publisert: 15.10.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Skattefunn: Maksimal timesats Publisert: 15.10.2018 13:16
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10