Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Investeringslån til regionale helseforetak (RHF) Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Inntekter ved salg av klimakvoter Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Utbytte fra Argentum Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 222 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Lovteknisk bistand til diverse spørsmål.

  Publisert: 06.11.2018 10:48

  Det bes om lovteknisk bistand ifb. spørsmålene
  - 2 (pendlerfradrag for kost og losji),
  - 5 (skattefritak for trening),
  - 6-11 (verdsetting i formueskatten),
  - 17 (flypassasjeravgiften),
  - 20 (merverdiavgiftsgrense),
  - 21-22 (avskrivningssatser),
  - 23-24 (ymse fradrag),
  - 25 (fagforeningsfradrag),
  - 26 (fradrag for Nord-Troms og Finnmark),
  - 30 (maksimums- og minimumsgrense eiendomsskatt på kraftverk),
  - 31 (reisefradrag),34 (naturressursskatt),
  - 44 (oppjusteringsfaktor for utbytte),
  - 45 (pensjon for selvstendig næringsdrivende),
  - 46-48 (tax free),
  - 49 (trygdeavgift),
  - 50 (personfradrag) og
  - 61 (aksjer med rabatt)

  Man behøver ikke lage forslag for alle mulige prosentsatser av endringer i den samme parameteren, men kan begrense seg til ett forslag for hver parameter.
  Departementet får utvidet frist til å besvare dette spørsmålet til 7. november.

  * * * 

  Lovteknisk bistand til spørsmål 2 (pendlerfradrag for kost og losji)

  En reversering av endringene i pendlerfradraget for kost og losji som ble gjort i statsbudsjettet for 2018 kan gjøres ved følgende endringer i skatteloven:

   

  Forslag til lov om endringer i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

  § 6-13 første ledd skal lyde

  1. Skattyter som av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet, gis fradrag på grunn av merkostnader på grunn av fraværet. Fradrag gis etter satser som fastsettes av departementet. Dersom skattyter godtgjør å ha hatt større kostnader, kan det kreves fradrag for disse. Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet gis etter § 6-44.

  § 6-13 annet ledd oppheves.

  Nåværende tredje og fjerde ledd blir til annet og tredje ledd.

   

  II

  Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

  **

  I tillegg til lovendringene må departementet gjøre nødvendige endringer i skattelovforskriften.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 5 (Skattefritak for trening)

  En innføring av skatte- og arbeidsgiveravgiftsfritak for arbeidsgivers betaling av ansattes trening med beløpsgrense på 1000 [3000, 6000] kroner per år kan gjennomføres ved forskriftsendring i medhold av skatteloven § 5-15 annet ledd.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 6 (Formuesskatt - verdsettelse av fritidseiendom):

  Som redegjort for i svaret på dette spørsmålet vil de forespurte endringene ikke la seg gjennomføre før et nytt system for verdsettelse av fritidseiendom er på plass.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 7 (Formuesskatt – endring i verdsettelsen av gjeld og økning av skattesatsen):

  Å øke verdsettelsen av all gjeld til 100 pst. kan gjennomføres ved følgende endring i skatteloven:

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

  § 4-19 oppheves.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

  **

  De aktuelle endringene i skattesatsen (om man kun ønsker å heve satsen for formuesskatt til staten) krever følgende endringer i forslaget til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll:

  § 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

  Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 1 500 000. Satsen skal være [0,3/0,165] pst.

  Ektefeller som skattlegges under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 3 000 000. Satsen skal være [0,3/0,165] pst.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 8 (Formuesskatt – verdsettelse av driftsmidler):

  Å verdsette driftsmidler samt tilordnet gjeld til 70 pst. kan gjennomføres på følgende måte:

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

  § 4-17 andre ledd skal lyde:

  Driftsmidler, unntatt eiendom som nevnt i skatteloven § 4-10 første ledd tredje punktum, verdsettes til 70 prosent av skattemessig formuesverdi.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

  **

  Dersom man i tillegg til ønsker å verdsette gjeld tilordnet driftsmidler til 100 pst., kan man tilføye følgende endring under pkt. I ovenfor:

  § 4-19 første ledd bokstav d oppheves. Nåværende bokstav e blir d.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 9 (Formuesskatt – verdsettelse av børsnoterte aksjer):

  Å verdsette børsnoterte aksjer og tilordnet gjeld til 70 pst. kan gjennomføres på følgende måte:

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

  § 4-12 første ledd skal lyde:

  (1) Børsnotert aksje verdsettes i alminnelighet til 70 prosent av kursverdien 1. januar i skattefastsettingsåret.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2019

  **

  Dersom man i tillegg skal verdsette gjeld tilordnet børsnoterte aksjer til 100 pst., kan man tilføye følgende endring under pkt. I ovenfor:

  § 4-19 første ledd bokstav b skal lyde:

  b. § 4-12 annet til tredje og femte til sjette ledd,

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 10 (Formuesskatt – verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer):

  Å verdsette ikke-børsnoterte aksjer og tilordnet gjeld til 70 pst. kan gjennomføres på følgende måte:

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven:

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

  § 4-12 andre og tredje ledd skal lyde:

  (2) Ikke-børsnotert aksje verdsettes til 70 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

  (3) Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap verdsettes til 70 prosent av aksjens antatte salgsverdi 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjen skal verdsettes etter annet ledd når skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

   

  II

  Endringene under I skal tre i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2019.

  **

  Dersom man i tillegg skal verdsette gjeld tilordnet ikke-børsnoterte aksjer til 100 pst., kan man tilføye følgende endring under pkt. I ovenfor:

  § 4-19 første ledd bokstav b skal lyde:

  b. § 4-12 første, femte og sjette ledd.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 11 (Formuesskatt – verdsettelse av aksjer)

  Et forslag om å verdsette ikke-børsnoterte aksjer til full verdi, kan gjennomføres på følgende måte:

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 4-12 andre og tredje ledd skal lyde:

  (2) Ikke-børsnotert aksje verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

  (3) Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap verdsettes til aksjens antatte salgsverdi 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjen skal verdsettes etter annet ledd når skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

   

  II

  Endringene under I trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 21 (avskrivningssats)

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 14-43 første ledd bokstav c skal lyde:

  c. vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede – [25] prosent

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

  Beløpet i klammen kan skiftes ut med 30 prosent dersom dette alternativet vedtas.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 22 (avskrivningssats)

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 14-43 første ledd bokstav d skal lyde:

  d. personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar, mv. – [25] prosent

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

  Beløpet i klammen kan skiftes ut med 30 prosent dersom dette alternativet vedtas.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 23 (lønnsjustering av fradrag)

  Et forslag om å lønnsjustere

  1. Jordbruksfradraget
  2. Sjømannsfradraget
  3. Fiskerfradraget
  4. Særskilt fradrag i Finnmark og Troms
  5. Fagforeningskontingentfradrag
  6. Foreldrefradrag

  kan gjennomføres på følgende måte: (beløpsgrensene er justert med anslått lønnsvekst fra 2018 til 2019 på 3,25 pst. og rundet av til nærmeste 100 kroner)

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  a) Jordbruksfradraget

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer:

  § 8-1 femte ledd første punktum skal lyde:

  Ved fastsettelsen av årets positive, alminnelige inntekt fra jordbruk- og hagebruk, herunder biinntekt fra slik virksomhet, gis produsenten et jordbruksfradrag på inntil 65 600 kroner per driftsenhet per år.

  § 8-1 femte ledd tredje punktum skal lyde:

  For inntekt over 65 600 kroner gis i tillegg et fradrag på 38 prosent av inntekten opp til samlet fradrag på 171 800 kroner.

   

  b) Sjømannsfradraget

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-61 første ledd skal lyde:

  Sjøfolk gis fradrag med inntil 30 prosent av inntekten om bord, begrenset til 82 600 kroner.

   

  c) Fiskerfradraget

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-60 første ledd skal lyde:

  Skattyter som i minst 130 dager av inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, gis fradrag med inntil 30 prosent av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten, begrenset til 154 900 kroner.

   

  d) Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  15-5 annet ledd skal lyde:

  Fradraget gis ved skatteberegningen med 16 000 kroner, men får ikke virkning ved beregning av trygdeavgift og trinnskatt.

   

  e) Fagforeningskontingentfradrag

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-20 tredje ledd annet punktum skal lyde:

  Fradrag kan samlet gis med inntil 4000 kroner eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når fradragsberettiget kontingent er betalt bare for en del av året.

  II

  Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  f) Foreldrefradrag

  Forslaget krever følgende endringer i forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll):

  § 6-2 skal lyde:

  Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke settes høyere enn 25 800 kroner for ett barn. Fradragsgrensen økes med inntil 15 500 kroner for hvert ytterligere barn.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 24 (prisjustering av fradrag)

  Et forslag om å prisjustere

  1. Jordbruksfradraget
  2. Sjømannsfradraget
  3. Fiskerfradraget
  4. Særskilt fradrag i Finnmark og Troms
  5. Fagforeningskontingentfradrag
  6. Foreldrefradrag

  kan gjennomføres på følgende måte: (beløpsgrensene er justert med anslått prisvekst fra 2018 til 2019 på 1,5 pst. og rundet av til nærmeste 100 kroner)

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  a) Jordbruksfradraget

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer:

  § 8-1 femte ledd første punktum skal lyde:

  Ved fastsettelsen av årets positive, alminnelige inntekt fra jordbruk- og hagebruk, herunder biinntekt fra slik virksomhet, gis produsenten et jordbruksfradrag på inntil 64 500 kroner per driftsenhet per år.

  § 8-1 femte ledd tredje punktum skal lyde:

  For inntekt over 64 500 kroner gis i tillegg et fradrag på 38 prosent av inntekten opp til samlet fradrag på 168 900 kroner.

   

  b) Sjømannsfradraget

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-61 første ledd skal lyde:

  Sjøfolk gis fradrag med inntil 30 prosent av inntekten om bord, begrenset til 81 200 kroner.

   

  c) Fiskerfradraget

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-60 første ledd skal lyde:

  Skattyter som i minst 130 dager av inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, gis fradrag med inntil 30 prosent av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten, begrenset til 152 300 kroner.

   

  d) Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  15-5 annet ledd skal lyde:

  Fradraget gis ved skatteberegningen med 15 700 kroner, men får ikke virkning ved beregning av trygdeavgift og trinnskatt.

   

  e) Fagforeningskontingentfradrag

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-20 tredje ledd annet punktum skal lyde:

  Fradrag kan samlet gis med inntil 3 900 kroner eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når fradragsberettiget kontingent er betalt bare for en del av året.

   

  II

  Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  f) Foreldrefradrag

  Forslaget krever følgende endringer i forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll):

  § 6-2 skal lyde:

  Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke settes høyere enn 25 400 kroner for ett barn. Fradragsgrensen økes med inntil 15 200 kroner for hvert ytterligere barn.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 25 (fagforeningskontingent)

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-20 tredje ledd annet punktum skal lyde:

  Fradrag kan samlet gis med inntil 4 000 [5 000/6 000/7 000/8 000] kroner eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når fradragsberettiget kontingent er betalt bare for en del av året.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 26 (særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms)

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 15-5 annet ledd skal lyde:

  Fradraget gis ved skatteberegningen med 20 000 [22 000/25 000] kroner, men får ikke virkning ved beregning av trygdeavgift og trinnskatt.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 30 (maksimums- og minimumsgrense eiendomsskatt på kraftverk)

   

  Forslag til lov om endring i eigedomsskattelova

  I

  I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane gjøres følgende endring:

  § 8 B-1 fjerde ledd oppheves.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 31 (reisefradrag)

  Til a. og b.:

  Kilometersatsene i reisefradraget fastsettes av Finansdepartementet i forskrift til skatteloven. Dersom Stortinget vedtar endrede satser sammenlignet med regjeringens forslag, vil departementet gjennomføre endringene i forskriften.

  Til c.

  Endringer i bunnbeløpet for reisefradraget kan gjøres ved følgende endring i skatteloven:

   

  Forslag til lov om endring i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endring:

  § 6-44 første ledd skal lyde:

  1. For reiser til hjem innenfor EØS-området gis fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og besøksreiser etter § 6-13 etter forskrift fastsatt av departementet med utgangspunkt i reiseavstand og reisehyppighet. Fradrag er begrenset til den del av beløpet som overstiger [20 000 / 15 000] kroner, og gis ikke for beløp som overstiger 97 000 kroner i året.

   

  II

  Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 34 (naturressursskatt)

   

  Forslag til lov om endringer i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 18-2 tredje ledd gjøres følgende endringer:

  (3) Naturressursskatt til kommunen beregnes etter en sats på 1,5 øre pr. kilowattime. Naturressursskatt til fylkeskommunen beregnes etter en sats på 0,3 øre pr. kilowattime.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 44 (oppjusteringsfaktor for utbytte):

  Lovteknisk kan en slik endring gjennomføres ved at justeringsfaktoren endres fra 1,44 til henholdsvis 1,25, 1,27, 1,29, 1,32 og 1,33 i følgende bestemmelser:

  Skatteloven § 10-11 første ledd annet punktum, § 10-21 fjerde ledd tredje punktum og åttende ledd tredje punktum, § 10-31 første ledd fjerde punktum og annet ledd annet punktum, § 10-42 tredje ledd bokstav b og § 10-44 første ledd tredje punktum.

   

  Lovteknisk bistand spørsmål 45 (pensjon for selvstendig næringsdrivende)

   

  Forslag til endringer i innskuddspensjonsloven

  I

  I lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold gjøres følgende endring:

  § 2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde:

  Årlig innskudd til ordning som nevnt i første og annet punktum kan ikke overstige 7 prosent av vedkommende persons samlede beregnede personinntekt fra næringsvirksomhet, godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i selskaper med deltakerfastsetting eller lønn opptil 12 G.

   

  II

  Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 49 (nedre grense for trygdeavgift)

   

  Forslag til lov om endring i folketrygdloven

  I

  I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endring:

  § 23-3 fjerde ledd skal lyde:

  Det skal ikke betales avgift når inntekten er inntil 50 000 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent av den del av inntekten som overstiger 50 000 kroner.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 50 (sette personfradrag til 50 000 kroner)

  Forslaget krever følgende endringer i forslag til Stortingets vedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2019 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll):

  § 6-3 skal lyde:

  § 6-3 Personfradrag

  Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 50 000 kroner i klasse 1.

   

  Lovteknisk bistand til spørsmål 61 (avvikle skattefordel ved kjøp av aksjer i egen bedrift)

   

  Forslag til lov om endringer i skatteloven

  I

  I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

  § 5-14 første og andre ledd oppheves.

  Nåværende tredje ledd blir første ledd.

  Nåværende fjerde ledd blir andre ledd og skal lyde:

  § 5-14 andre ledd skal lyde:

  (2) For opsjoner og aksjer i små oppstartsselskap gjelder følgende unntak fra første ledd:

  a) Fordel inntil 500 000 kroner ved innløsning av rett til erverv av aksjer i arbeidsforhold i små oppstartsselskap skattlegges først ved realisasjon av de aksjene som ble ervervet ved innløsning av denne del av opsjonen.

  b) Gevinst ved realisasjon av aksje som nevnt i bokstav a skattlegges som fordel vunnet ved arbeid inntil et beløp som tilsvarer opsjonsfordelen, jf. bokstav c. Gevinst utover opsjonsfordelen skattlegges som gevinst ved realisasjon av aksje.

  c) Beskatning etter dette ledd forutsetter at arbeidsgiver på innløsningstidspunktet beregner en opsjonsfordel. Opsjonsfordelen settes til differansen mellom aksjens omsetningsverdi og innløsningsprisen, fratrukket den ansattes kostpris for opsjonen.

  d) Departementet gir forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette ledd, herunder nærmere vilkår knyttet til selskapet, den ansatte og opsjonen. Departementet kan også gi forskrift om at opsjonsfordel skal beskattes før aksjene realiseres når det har gått fem år fra innløsningstidspunktet, når arbeidsforholdet opphører, eller når den ansatte flytter ut av riket.

   

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

   

  **

  I tillegg til lovendringene må departementet gjøre nødvendige endringer i skattelovforskriften.

 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Amerikanske soldater på Værnes Publisert: 05.11.2018 14:27
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Normalarbeidstid til 35 timer per uke og full momskompensasjon for frivilligheten Publisert: 05.11.2018 14:07
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Steinkirker fra middelalderen, etterslep på vedlikehold Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Istandsetting og brannsikring av kirker Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 755 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling skatt alm. inntekt 23 pst, trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:34
 • Svar på spørsmål 757 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm. inntekt 23 pst., trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 756 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm inntekt 23 pst., trinnskatte, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 261 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018

  Proveny og fordeling skatt alm inntekt, trinnskatt, fradrag mv

  Publisert: 02.11.2018 14:05
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018

  Statlige institusjoner som ikke er omfattet av ABE-reformen

  Publisert: 01.11.2018 15:47
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Bell-helikoptre Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 180 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Pilotanlegg for biogass Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 247 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tiltak og fordeling Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Flypassasjeravgiften Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 716 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Veibruksavgift på bensin

  Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tildelinger og gjenstående søknader Publisert: 01.11.2018 11:34
 • Svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger i 2019 Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Arter og naturtyper, norsk økosystemutgreiing Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Årsverk i UDI

  Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2018

  kombinasjoner trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt

  Publisert: 01.11.2018 10:44
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Veibruksavgift på diesel

  Publisert: 01.11.2018 10:38
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner og fylkeskommuner Publisert: 01.11.2018 09:42
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent kategorien "mishandling i nære relasjoner" Publisert: 01.11.2018 09:00
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent i kategorien "voldtekt" Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Team mot menneskehandel Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Utgifter til riks- og fylkesveier Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger 2010-2018 Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle departement Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opptrappingsplan mot vold og overgrep Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opprette team for å håndheve sexkjøpsloven Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 614 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Slettmeg.no Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 597 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøkartlegging Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 596 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøovervåking Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 553 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Ventetid Statens Barnehus Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 375 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Norske verdensarvsteder, bevilgningsbehov

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018

  Asylmottak

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 250 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Rentekompensasjonsordning for kirkebygg - avvikling

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  CO2-avgift på gass for veksthusnæringen Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 403 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 401 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Provenyeffekt av å inkludere småbåter i NOx-avgiften, hva vil det utgjøre i avgift per liter fossil diesel/bensin Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 399 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gjeninnføre avgift på båtmotorer Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 395 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Vektfradrag for ladbare hybridbiler Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 267 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Veibruksavgift på drivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 253 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Avgiftsendringer under regjeringen Solberg Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere endringer i omregistreringsavgiften Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversering av avgiftsendringer for div. kjøretøy mv. Publisert: 01.11.2018 08:43