Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Investeringslån til regionale helseforetak (RHF) Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Inntekter ved salg av klimakvoter Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Utbytte fra Argentum Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 222 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Lovteknisk bistand til diverse spørsmål.

  Publisert: 06.11.2018 10:48
 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Amerikanske soldater på Værnes Publisert: 05.11.2018 14:27
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Normalarbeidstid til 35 timer per uke og full momskompensasjon for frivilligheten Publisert: 05.11.2018 14:07
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Steinkirker fra middelalderen, etterslep på vedlikehold Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Istandsetting og brannsikring av kirker Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 755 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling skatt alm. inntekt 23 pst, trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:34
 • Svar på spørsmål 757 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm. inntekt 23 pst., trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 756 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm inntekt 23 pst., trinnskatte, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 261 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018

  Proveny og fordeling skatt alm inntekt, trinnskatt, fradrag mv

  Publisert: 02.11.2018 14:05

  Kap. 5501 , post
  a)
  Hva er påløpt og bokført proveny og fordelingseffekt av følgende helhetlige endring: 

  - Skattesatsen holdes uendret på 23 prosent, med nødvendige følgeendringer for grunnrente- og finansskatt.
  - Innslagspunkt for trinnskatt trinn 1 økes til 200 000 kroner
  - Innslagspunkt for trinnskatt trinn 2 økes til 300 000 kroner 
  - Innslagspunktene for trinn 3 og 4 beholdes på samme nominelle nivå som 2018, samtidig som satsene økes med 3 prosentpoeng 
  - Det innføres et nytt trinn 5 på inntekt over 1,5 mill. kroner med 27 pst. sats
  - Personfradraget økes til 68 000 kroner
  - Minstefradraget økes til 48 pst.
  - Oppjusteringsfaktoren for utbytte settes til 1,52 slik at effektiv skattesats blir 35 prosent gitt en generell skattesats på 23 prosent.

  Ber om oversikt over provenyvirkning av hvert enkelt punkt, synliggjort med kapittel og post.

  b) Samme som i a) men med redusert skjermingsrente på 0,5 prosentpoeng.

  Det vises til spørsmål 261 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018 som er angitt ovenfor. Det vises videre til epost av 29. oktober som er sendt til departementet på vegne av finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, med følgende presisering av spørsmål nr. 261 fra SV:

  «Viser til spørsmål nr. 261 fra SV til statsbudsjettet for 2019, om helhetlig endring av skatteopplegget.

  Siden vi tar utgangspunkt i en annen skattesats enn det regjeringen foreslår, ser vi at det kan oppstå misforståelser.

  Vi ønsker derfor å presisere at det i spørsmålet tas utgangspunkt i at alle endringsforslagene i spørsmålet skal være i forhold til 2018-regler.

  Det betyr konkret:

  Skattesatsen holdes på 2018-nivå, og de endringene som følger naturlig av regjeringens forslag om å senke satsen til 22 prosent skal dermed ikke gjennomføres (grunnrente og finansskatt).
  - T
  rinnskatten innrettes på følgende måte:
    
  - Trinn 1: Sats på 2018-nivå, men innslagspunktet heves til 200 000 kroner.
     - T
  rinn 2: Sats på 2018-nivå, men innslagspunktet heves til 300 000 kroner.
     - T
  rinn 3: Sats økes med 3 prosentpoeng ift. 2018-nivå, altså til 15,4 pst. Innslagspunktet  beholdes på 2018-nivå nominelt.
     - T
  rinn 4: Sats økes med 3 prosentpoeng ift. 2018-nivå, altså til 18,4 pst. Innslagspunktet  beholdes på 2018-nivå nominelt.
    -
  Det innføres, som oppgitt, et nytt trinn 5 med innslagspunkt på 1,5 mill. kroner og sats på 27  pst.
  -
  Resten av punktene er tilstrekkelig presisert i spørsmålet.

  Ber om bekreftelse på at presiseringen vil bli tatt til følge.»

  Nedenfor følger svar som tar hensyn til presiseringene av 29. oktober.

  a)

  Det er i svaret lagt til grunn at overskudd i finansnæringen fortsatt skal skattlegges med 25 pst., som i regjeringens forslag. Videre er det forutsatt i svaret at grunnrentebeskatningen justeres til 2018-nivå, slik at skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren holdes på samme nivå som i regjeringens forslag.

  Videre er de lavere skattesatsene på alminnelig inntekt og for trinn 3 i trinnskatten for personer i Nord-Troms og Finnmark justert tilsvarende som satsen for landet for øvrig, slik at satsforskjellene mellom Nord-Troms og Finnmark og resten av landet er opprettholdt.

  Regjeringen har i sitt budsjettforslag justert det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister for at inntektsgrensen for å betale inntektsskatt for pensjonister skal opprettholdes på om lag dagens nivå når skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres og trinnskatten økes. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt en slik justering i skattefradraget for pensjonister i beregningene.

  Med disse forutsetningene anslås provenyet av personskatteendringene nevnt ovenfor å øke med om lag 3,8 mrd. kroner påløpt og 3,1 mrd. kroner bokført i 2019 sammenlignet med regjeringens forslag.

  I tillegg anslås provenyet av å opprettholde skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap på 23 pst. å øke med 2,7 mrd. kroner påløpt i 2019 sammenlignet med regjeringens forslag. Provenyet bokføres i sin helhet i 2020.

  Ettersom det er lagt til grunn at finansskattepliktige selskap fortsatt skal betale 25 pst. skatt på overskudd, reduseres påløpt proveny i 2019 fra finansskatt på overskudd med 700 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Dette provenytapet føres på Kapittel 5502, post 71 (Finansskatt på overskudd). Med denne forutsetningen påvirkes ikke anslaget på påløpt provenyvirkning i 2019 av regjeringens forslag om endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak. Det å øke skattesatsen på alminnelig inntekt og holde skattesatsen på overskudd for finansskattepliktige på 25 pst., fører imidlertid til en omfordeling av 120 mill. kroner av den anslåtte provenyvirkningen fra kapittel 5502, post 71, til Kapittel 5501, post 74. Anslag på bokførte provenyvirkninger i 2019 av regjeringens forslag om endrede skatteregler for skadeforsikringsforetak og forslag tilknyttet skattemessige konsekvenser for banker og finansforetak av ny regnskapsstandard, påvirkes ikke av endringer i skattesatsen i 2019.

  Provenyvirkninger av øvrige forslag fra regjeringen om endringer i næringsbeskatningen øker med 1/22 sammenlignet med regjeringens forslag.

  Samlet anslås dermed provenyet fra selskap å øke med 2,0 mrd. kroner påløpt i 2019 sammenlignet med regjeringens forslag.

  Tabell 1 viser fordelingsvirkningene av alle endringsforslagene i personbeskatningen i 2019 i spørsmål 1) sammenlignet med regjeringens forslag. Virkningene av endringene i næringsbeskatningen inngår ikke i disse kortsiktige fordelingsberegningene.

  Tabell 1 Skatteendring sammenlignet med regjeringens forslag for 2019 ved personskatteendringer som angitt i spørsmål 261 med presiseringene av 29. oktober. Negative tall betyr lettelser

  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Endring i pst. av brutto-inntekten
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 -200 -0,4
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 -1 400 -0,8
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 -2 200 -1,0
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 -2 800 -1,0
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 -3 400 -1,0
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 -3 500 -0,9
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 -3 500 -0,8
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 -3 600 -0,8
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 -3 600 -0,7
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 -500 -0,1
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 5 300 0,6
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 40 500 2,5
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 900 0,2

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  Det er i regjeringens forslag for 2019 lagt til grunn at skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren opprettholdes ved å justere grunnrentebeskatningen når satsen på alminnelig inntekt settes ned.

  Dette innebærer at særskatten for petroleum økes med 1 prosentenhet til 56 pst. samtidig som friinntektssatsen reduseres fra 5,3 til 5,2 pst. per år. Forslaget motvirker effekten av redusert skatt på alminnelig inntekt med 1 prosentenhet, og endringen er provenynøytral målt som nåverdi av skatteinntekter i perioden 2019?2050. For 2019 gir forslaget et provenytap på om lag 150 mill. kroner påløpt fordi friinntektsjusteringen fases inn gradvis og dermed har mindre provenyeffekt de første årene. Dersom skattesatsen på alminnelig inntekt ikke reduseres som foreslått, må særskattesatsen være 55 pst. og friinntekten være 5,3 pst. for at skattenivået for petroleumssektoren skal være uendret. Fordi den foreslåtte justeringen av petroleumsskatten, på grunn av gradvis innfasing av ny friinntektssats, medfører et provenytap i 2019, vil det å ikke gjøre disse endringene øke provenyet i 2019 med 150 mill. kroner påløpt og 75 mill. kroner bokført på Kapittel 5507, post 72. I tillegg vil det å ikke gjøre disse endringene innebære en omfordeling mellom Kapittel 5507, post 71 og 72. Fordi overføringen til Statens pensjonsfond utland da økes tilsvarende, vil ikke handlingsrommet i budsjettet for 2019 påvirkes av å ikke gjøre de foreslåtte justeringene i petroleumsskatten.

  Provenynøytralitet for vannkraftsektoren innebærer at grunnrenteskattesatsen må økes med 1,3 prosentenheter, til 37 pst., når satsen på alminnelig inntekt settes ned med én prosentenhet. Samlet marginalskattesats blir da 59 pst. Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 305 mill. kroner påløpt i 2019, bokført i 2020. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen. Dersom skattesatsen på alminnelig inntekt ikke reduseres som foreslått, må grunnrenteskattesatsen være 35,7 pst. for at skattenivået for vannkraftsektoren fortsatt skal være uendret.

  I spørsmålet bes det om en oversikt over provenyvirkning av hvert enkelt punkt, synliggjort med kapittel og post. Provenyet for hver enkelt endring er beregnet isolert og sammenlignet med regjeringens forslag for 2019, jf. tabell 2[1].


  Tabell 2 Provenyvirkninger sammenlignet med regjeringens forslag for 2019. Negative tall betyr lettelser. Mrd. kroner.

    Påløpt Bokført Kapittel post
  Skattesatsen holdes uendret på 23 prosent, med nødvendige følgeendringer for grunnrente- og finansskatt 15,2 10,5  
  -Skattesats alminnelig inntekt personer 23 pst. 13,2 10,5 5501,72
  -Skattesats alminnelig inntekt selskap 23 pst.1 2,9 0,0 5501,74
  -Overskudd finansskattepliktige selskap 25 pst.1 -0,8 0,0 5502,71
  -Justere petroleumsskatt2 - - 5507,72
  -Justere skatten for vannkraft3 0 0 5501,74
  Innslagspunkt for trinnskatt trinn 1 økes til 200 000 kroner, satsen holdes på 2018-nivå -2,6 -2,0 5501,70
  Innslagspunkt for trinnskatt trinn 2 økes til 300 000 kroner, satsen holdes på 2018-nivå -9,0 -7,2 5501,70
  Innslagspunktet for trinn 3 beholdes på samme nominelle nivå som 2018 samtidig som satsen økes med 3 prosentenheter ift. 2018-nivå 6,0 4,8 5501,70
  Innslagspunktet for trinn 4 beholdes på samme nominelle nivå som 2018 samtidig som satsen økes med 3 prosentenheter ift. 2018-nivå 2,4 1,9 5501,70
  Det innføres et nytt trinn 5 på inntekt over 1,5 mill. kroner med en sats på 27 pst. 3,9 3,1 5501,70
  Personfradraget økes til 68 000 kroner -9,1 -7,3 5501,72
  Minstefradraget økes til 48 pst. -0,3 -0,2 5501,72
  Oppjusteringsfaktoren for utbytte settes til 1,52 med en skattesats på alminnelig inntekt på 23 pst. slik at effektiv skattesats på utbytte blir 35 pst. 14,4 11,5 5501,72

  1Provenyendring på kap. 5501 post 74 utgjør 2 700 mill. kroner og i tillegg en samspillseffekt med regjeringens forlag på 150 mill. kroner. Provenyendring på kap. 5502 post 71 utgjør -700 mill. kroner og i tillegg en samspillseffekt med regjeringens forslag på -120 mill. kroner. Summen av provenyendringer på disse to postene blir 2 030 mill. kroner.

  2 Målt som nåverdi av fremtidige skatteinntekter er justeringen i petroleumsskatten provenynøytral. Sammenlignet med regjeringens forslag vil provenyet økes med 150 mill. kroner påløpt og 75 mill. kroner bokført i 2019. Overføringen til Statens pensjonsfond utland økes tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2019 påvirkes dermed ikke av denne endringen.
  3 Redusert grunnrenteskattesats gir et provenytap på 305 mill. kroner påløpt i 2019, bokført i 2020, sammenlignet med regjeringens forslag. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med økt sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen sammenlignet med regjeringens forslag.

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  b)

  En reduksjon av skjermingsfradraget med 0,5 prosentenheter anslås å øke provenyet i 2019 med om lag 200 mill. kroner påløpt og om lag 160 mill. kroner fra aksjonærer. Fra næringsdrivende øker provenyet i 2019 med om lag 40 mill. kroner påløpt og 32 mill. kroner bokført. Fordelingsvirkningen av redusert skjermingsfradrag med personskatteendringene i spørsmål a er gitt i tabell 3.

  Tabell 3 Skatteendring sammenlignet med regjeringens forslag for 2019 ved personskatteendringer som angitt i spørsmål b. Negative tall betyr lettelser.

  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Endring i pst. av brutto-inntekten
  0 - 150 000 kr 541 700 4,9 2 800 -200 -0,4
  150 000 - 200 000 kr 227 700 5,6 9 900 -1 400 -0,8
  200 000 - 250 000 kr 296 100 8,5 19 100 -2 200 -1,0
  250 000 - 300 000 kr 329 200 12,9 35 600 -2 800 -1,0
  300 000 - 350 000 kr 350 800 16,4 53 100 -3 400 -1,0
  350 000 - 400 000 kr 331 200 18,8 70 600 -3 500 -0,9
  400 000 - 450 000 kr 336 400 20,7 87 900 -3 500 -0,8
  450 000 - 500 000 kr 317 400 22,0 104 300 -3 600 -0,8
  500 000 - 600 000 kr 547 200 23,4 128 000 -3 600 -0,7
  600 000 - 750 000 kr 487 600 25,5 169 700 -500 -0,1
  750 000 - 1 mill.kr 334 100 28,8 245 800 5 400 0,6
  1 mill. kr og over 270 800 34,9 571 200 41 000 2,5
  I alt 4 370 200 24,4 117 900 900 0,2

  Beregningene for personer er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2016. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2019. Beregningene kan være usikre blant annet fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

  [1] Det gir ingen god mening å summere provenytallene i tabellen. Summen av de isolerte provenyanslagene av endringsforslagene i spørsmål a) avviker fra provenyvirkningen ved en beregning av forslagene samlet, jf. f.eks. at økt skatt på alminnelig inntekt inngår både i den andre og siste raden.

 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018

  Statlige institusjoner som ikke er omfattet av ABE-reformen

  Publisert: 01.11.2018 15:47
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Bell-helikoptre Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 180 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Pilotanlegg for biogass Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 247 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tiltak og fordeling Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Flypassasjeravgiften Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 716 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Veibruksavgift på bensin

  Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tildelinger og gjenstående søknader Publisert: 01.11.2018 11:34
 • Svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger i 2019 Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Arter og naturtyper, norsk økosystemutgreiing Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Årsverk i UDI

  Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2018

  kombinasjoner trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt

  Publisert: 01.11.2018 10:44
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Veibruksavgift på diesel

  Publisert: 01.11.2018 10:38
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner og fylkeskommuner Publisert: 01.11.2018 09:42
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent kategorien "mishandling i nære relasjoner" Publisert: 01.11.2018 09:00
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent i kategorien "voldtekt" Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Team mot menneskehandel Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Utgifter til riks- og fylkesveier Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger 2010-2018 Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle departement Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opptrappingsplan mot vold og overgrep Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opprette team for å håndheve sexkjøpsloven Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 614 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Slettmeg.no Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 597 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøkartlegging Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 596 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøovervåking Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 553 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Ventetid Statens Barnehus Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 375 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Norske verdensarvsteder, bevilgningsbehov

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018

  Asylmottak

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 250 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Rentekompensasjonsordning for kirkebygg - avvikling

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  CO2-avgift på gass for veksthusnæringen Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 403 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 401 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Provenyeffekt av å inkludere småbåter i NOx-avgiften, hva vil det utgjøre i avgift per liter fossil diesel/bensin Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 399 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gjeninnføre avgift på båtmotorer Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 395 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Vektfradrag for ladbare hybridbiler Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 267 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Veibruksavgift på drivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 253 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Avgiftsendringer under regjeringen Solberg Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere endringer i omregistreringsavgiften Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversering av avgiftsendringer for div. kjøretøy mv. Publisert: 01.11.2018 08:43