Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Investeringslån til regionale helseforetak (RHF) Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Inntekter ved salg av klimakvoter Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 19.11.2018
  Utbytte fra Argentum Publisert: 20.11.2018 09:15
 • Svar på spørsmål 222 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Lovteknisk bistand til diverse spørsmål.

  Publisert: 06.11.2018 10:48
 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Amerikanske soldater på Værnes Publisert: 05.11.2018 14:27
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Normalarbeidstid til 35 timer per uke og full momskompensasjon for frivilligheten Publisert: 05.11.2018 14:07
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Steinkirker fra middelalderen, etterslep på vedlikehold Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Istandsetting og brannsikring av kirker Publisert: 05.11.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 755 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling skatt alm. inntekt 23 pst, trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:34
 • Svar på spørsmål 757 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm. inntekt 23 pst., trinnskatt, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 756 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 30.10.2018
  Proveny fordeling alm inntekt 23 pst., trinnskatte, utbytte Publisert: 05.11.2018 13:30
 • Svar på spørsmål 261 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018

  Proveny og fordeling skatt alm inntekt, trinnskatt, fradrag mv

  Publisert: 02.11.2018 14:05
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018

  Statlige institusjoner som ikke er omfattet av ABE-reformen

  Publisert: 01.11.2018 15:47
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Bell-helikoptre Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 180 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Pilotanlegg for biogass Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 247 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tiltak og fordeling Publisert: 01.11.2018 14:37
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 14:30
  Kap. 5538 , post 70, 71 og 72
  a) Hva er proveny av at biodrivstoff basert på palmeolje utenfor omsetningskravet ilegges veibruksavgift?
  b) Hva er proveny av at konvensjonell enkeltellende biodiesel utenfor omsetningskravet ilegges veibruksavgift?

  a)

  Etter gjeldende regelverk ilegges det veibruksavgift på flytende biodrivstoff omsatt innenfor omsetningskravet. Flytende biodrivstoff omsatt utenfor omsetningskravet er avgiftsfritt. Departementet forstår spørsmålet slik at biodrivstoff basert på palmeolje skal ilegges veibruksavgift, uavhengig av om drivstoffet omsettes innenfor eller utenfor omsetningskravet.

  Tall fra Miljødirektoratet viser at det i 2017 ble omsatt 317 mill. liter biodrivstoff basert på palmeolje. Dette utgjør om lag 7,5 prosent av den samlede omsetningen av flytende drivstoff til veitrafikk.

  Omsettere av drivstoff står fritt til å velge hvilket biodrivstoff som skal rapporteres inn under omsetningskravet og hvilket drivstoff som skal omsettes utenfor omsetningskravet, forutsatt at volumkravene i omsetningskravet oppfylles. Dersom alt biodrivstoff basert på palmeolje skal ilegges veibruksavgift, uavhengig av om det omsettes innenfor eller utenfor omsetningskravet, så vil omsettere av drivstoff kunne tilpasse seg ved å rapportere inn biodrivstoff basert på palmeolje innenfor omsetningskravet, mens biodrivstoff som ikke er basert på palmeolje, vil bli omsatt utenfor omsetningskravet.

  Omsetningskravet trappes opp fra 10 prosent i 2018 til 12 prosent i 2019 og videre til 20 prosent i 2020. Dette innebærer at et stadig større volum biodrivstoff vil bli omsatt innenfor omsetningskravet og være ilagt veibruksavgift, uavhengig av om biodrivstoffet er basert på palmeolje eller ikke. Dersom omsetningen av biodrivstoff basert på palmeolje er på samme nivå i 2019 som i 2017, så kan alt biodrivstoff basert på palmeolje rapporteres inn under omsetningskravet.

  Å innføre veibruksavgift på biodrivstoff basert på palmeolje anslås dermed ikke å ha provenyvirkning. Forslaget vil heller ikke påvirke omsetningen av palmeolje, så lenge biodrivstoff basert på palmeolje kan brukes til å oppfylle omsetningskravet.

  Forslaget innebærer at det er nødvendig med en avgiftsteknisk avgrensning av «biodrivstoff basert på palmeolje». Å innføre veibruksavgift på noe biodrivstoff utenfor omsetningskravet, mens annet biodrivstoff utenfor omsetningskravet ikke ilegges samme avgift, kan bli ansett som statsstøtte etter EØS-avtalen. Slik støtte kan ikke tre i kraft før den er notifisert til og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

  b)

  Etter gjeldende regelverk ilegges det veibruksavgift på flytende biodrivstoff omsatt innenfor omsetningskravet. Flytende biodrivstoff omsatt utenfor omsetningskravet er avgiftsfritt.

  Formålet med veibruksavgiften er først og fremst å prise de eksterne kostnadene som bruk av vei påfører samfunnet. Gjennom dagens avgrensing av avgiften har Stortinget også tillagt avgiften et miljøformål ved at biodrivstoff generelt er holdt utenfor avgiftens saklige virkeområde. Etter EØS-avtalen er det ikke anledning til å kombinere et omsetningskrav med et avgiftsfritak som utgjør statsstøtte. Dette følger av miljøretningslinjene og gruppeunntaksforordningen artikkel 44. For å unngå konflikt med forbudet, har Stortinget vedtatt at avgiften også skal gjelde biodrivstoff omfattet av omsetningskravet.

  Departementet forstår spørsmålet slik at det ønskes avgiftsfritak kun for avansert biodrivstoff som omsettes utenfor omsetningskravet, mens avansert biodrivstoff innenfor omsetningskravet skal ilegges ordinær veibruksavgift på linje med øvrig drivstoff (herunder konvensjonelt biodrivstoff innenfor og utenfor omsetningkravet). Forslaget vil innebære en ulik avgiftsmessig behandling av biodrivstoff utenfor omsetningskravet.

  Et avgiftsfritak for avansert biodrivstoff kan bli ansett som statsstøtte etter EØS-avtalen. Slik støtte kan ikke tre i kraft før den er notifisert til og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som forenelig støtte.

  Forslaget innebærer at det innføres veibruksavgift på alt biodrivstoff, unntatt avansert biodrivstoff som omsettes utover omsetningskravet. Provenyvirkningen vil avhenge av hvor mye konvensjonelt biodrivstoff som omsettes utover omsetningskravet i forkant av avgiftsendringen. Provenyvirkningen vil også avhenge av når avgiftsendringen trer i kraft. Dette skyldes at omsetningskravet skal trappes kraftig opp fra 2019 til 2020, noe som isolert sett tilsier at volumet konvensjonelt biodrivstoff omsatt utover omsetningskravet vil være langt lavere i 2020 enn i 2019. Jo senere avgiftsendringen trer i kraft, desto lavere blir provenyvirkningen av forslaget. Provenyvirkningene av forslaget vil en derfor måtte komme tilbake til når det er nærmere avklart når avgiftsendringen eventuelt skal iverksettes.

  Det vises for øvrig til at regjeringen vil arbeide videre med spørsmålet om å innføre veibruksavgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet, jf. Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 13.5. Regjeringen vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2020.

 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Flypassasjeravgiften Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 716 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018

  Veibruksavgift på bensin

  Publisert: 01.11.2018 14:30
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gaveforsterkningsordningen - tildelinger og gjenstående søknader Publisert: 01.11.2018 11:34
 • Svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger i 2019 Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Arter og naturtyper, norsk økosystemutgreiing Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Årsverk i UDI

  Publisert: 01.11.2018 11:33
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2018

  kombinasjoner trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt

  Publisert: 01.11.2018 10:44
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Veibruksavgift på diesel

  Publisert: 01.11.2018 10:38
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner og fylkeskommuner Publisert: 01.11.2018 09:42
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent kategorien "mishandling i nære relasjoner" Publisert: 01.11.2018 09:00
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Oppklaringsprosent i kategorien "voldtekt" Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Team mot menneskehandel Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Utgifter til riks- og fylkesveier Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Innbetalte bompenger 2010-2018 Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018
  Klimabudsjett og -regnskap i alle departement Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opptrappingsplan mot vold og overgrep Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.10.2018
  Opprette team for å håndheve sexkjøpsloven Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 614 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Slettmeg.no Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 597 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøkartlegging Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 596 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Miljøovervåking Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 553 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Ventetid Statens Barnehus Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 375 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018

  Norske verdensarvsteder, bevilgningsbehov

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 18.10.2018

  Asylmottak

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 250 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Rentekompensasjonsordning for kirkebygg - avvikling

  Publisert: 01.11.2018 08:59
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2018
  CO2-avgift på gass for veksthusnæringen Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 403 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 401 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Provenyeffekt av å inkludere småbåter i NOx-avgiften, hva vil det utgjøre i avgift per liter fossil diesel/bensin Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 399 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Gjeninnføre avgift på båtmotorer Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 395 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Vektfradrag for ladbare hybridbiler Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 267 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Veibruksavgift på drivstoff Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 253 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Avgiftsendringer under regjeringen Solberg Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere endringer i omregistreringsavgiften Publisert: 01.11.2018 08:43
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Reversering av avgiftsendringer for div. kjøretøy mv. Publisert: 01.11.2018 08:43