Finansdepartementet (FIN)

Meld. St. 1

(2018–2019)

Nasjonalbudsjettet 2019

Tabell 2.1 BNI. Mill. kroner

2017

2018

2019

Bruttonasjonalprodukt

3 304 439

3 533 488

3 645 730

BNP Fastlands-Norge

2 798 110

2 900 324

3 025 717

Rente- og stønadsbalansen

82 002

108 633

113 311

Overskudd på driftsbalansen

186 223

293 235

266 465

Bruttonasjonalinntekt

3 441 558

3 683 833

3 802 833

Kilde: Finansdepartementet og SSB.

Tabell 2.2 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før 1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2015

1971–2017

2018

2019

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,8

2,1

1,3

1,4

Private fastlandsnæringer 2

3,0

1,7

2,0

2,1

2,0

1,4

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,4

1,4

0,8

1,0

Private fastlandsnæringer 2

2,0

0,7

1,5

1,5

1,7

1,1

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2019. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet 1

Danske Bank

Jun 2018

2,3

1,6

3,5

..

DNB

Aug 2018

2,0

1,7

3,1

3,6

Handelsbanken

Apr 2018

2,0

1,5

3,2

3,5

LO

Sep 2018

2,2

2,0

..

3,8

Nordea

Sep 2018

2,7

1,3

3,3

3,2

Norges Bank

Sep 2018

2,5

1,3

3,2

3,4

NHO

Aug 2018

2,1

..

..

3,6

OECD

Jun 2018

2,1

1,9

..

3,6

SEB

Sep 2018

2,4

1,4

3,2

3,5

Statistisk sentralbyrå

Sep 2018

2,4

1,7

3,3

3,8

Swedbank

Sep 2018

2,5

1,4

3,3

3,3

Gjennomsnitt

2,3

1,6

3,3

3,5

Finansdepartementet

Sep 2018

2,7

1,5

3,7

1 I prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 2.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet 1

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

USA

2,3

2,9

2,7

2,1

2,5

2,2

4,3

3,8

3,4

Japan

1,7

1,0

0,9

0,5

1,2

1,3

2,8

2,9

2,9

Euroområdet

2,4

2,0

1,9

1,5

1,7

1,7

9,1

8,4

8,1

Tyskland

2,2

1,9

1,9

1,7

1,8

1,8

3,8

3,5

3,4

Frankrike

2,2

1,7

1,7

1,1

1,9

1,8

9,4

8,8

8,5

Italia

1,5

1,2

1,0

1,3

1,3

1,4

11,2

10,8

10,5

Spania

3,0

2,7

2,3

2,0

1,8

1,8

17,2

15,6

14,7

Nederland

2,9

2,8

2,6

1,3

1,4

1,6

4,3

3,9

3,8

Storbritannia

1,7

1,3

1,5

2,7

2,5

2,2

4,4

4,3

3,4

Sverige

2,1

2,8

2,1

2,0

2,2

2,1

6,7

6,2

6,2

Danmark

2,3

1,8

1,9

1,1

1,4

1,7

5,7

5,4

5,3

Finland

2,8

2,7

2,2

0,9

1,2

1,7

8,6

7,7

7,4

Russland

1,5

1,7

1,8

3,7

2,8

5,7

5,2

5,5

5,5

Kina

6,9

6,6

6,4

1,6

2,2

2,5

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 2.5 Fremskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente 1 . Prosent

2018

2019

Revidert nasjonalbudsjett 2018

1,1

1,4

Nasjonalbudsjettet 2019

1,1

1,4

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 2.6 Finansdepartementets anslag for 2018 på ulike tidspunkter. 1 Prosentvis endring fra året før

RNB18

NB19

Handelspartnerne

BNP

2,8

2,6

Norge

BNP Fastlands-Norge

2,5

2,3

Sysselsatte personer

1,3

1,6

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

3,8

3,8

Årslønn

2,8

2,8

Konsumprisindeksen (KPI)

2,1

2,5

KPI-JAE 2

1,6

1,3

Råoljepris, kroner per fat, nivå 3

519

578

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå 4

190,5

237,6

Underliggende, reell utgiftsvekst

1,7

1,2

Strukturelt, oljekorrigert underskudd 5

7,6

7,4

1 Revidert nasjonalbudsjett 2018 (RNB18) og Nasjonalbudsjettet 2019 (NB19).

2 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer.

3 Løpende priser.

4 Inklusive Statens pensjonsfond.

5 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.7 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2017

2018

2019

Offentlig konsum

797,4

1,6

1,5

Statlig

401,3

1,6

2,0

Kommunalt

396,1

1,6

1,0

Offentlige investeringer

175,1

3,6

1,2

Statlig

104,0

4,1

2,1

Kommunalt

71,1

3,0

0,0

Bruttoprodukt

614,7

1,4

1,2

Statlig

285,7

1,2

1,2

Kommunalt

329,1

1,5

1,2

Sysselsetting, mill. timeverk

1105,5

0,8

0,5

Statlig

460,1

0,6

0,5

Kommunalt

645,4

0,9

0,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.8 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosenvis endring fra året før året før

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

A. Totale inntekter

1710 557

1708 811

1817 472

1979 499

2057 267

-0,1

6,4

8,9

3,9

Formuesinntekter

375 588

344 466

380 132

425 175

439 276

-8,3

10,4

11,8

3,3

Skatt- og pensjonspremier

1198 913

1208 296

1285 388

1396 406

1464 797

0,8

6,4

8,6

4,9

2.1 Oljeskatter

76 200

45 848

97 128

154 500

172 000

-39,8

111,8

59,1

11,3

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

367 231

384 884

403 166

424 605

440 934

4,8

4,7

5,3

3,8

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

755 483

777 563

785 094

817 301

851 863

2,9

1,0

4,1

4,2

Andre overføringer, bøter mv.

21 075

37 404

28 179

27 899

21 435

77,5

-24,7

-1,0

-23,2

Gebyrinntekter mv

114 981

118 646

123 774

130 019

131 759

3,2

4,3

5,0

1,3

B. Totale utgifter

1521 630

1583 600

1650 391

1715 010

1779 996

4,1

4,2

3,9

3,8

Renteutgifter og utbytte

20 322

16 035

13 999

16 224

18 104

-21,1

-12,7

15,9

11,6

Overføringer til utlandet

35 747

36 145

34 460

35 808

38 400

1,1

-4,7

3,9

7,2

Subsidier mv.

65 735

69 523

71 167

73 135

76 317

5,8

2,4

2,8

4,4

Stønader til husholdninger

457 142

475 090

489 777

502 569

521 507

3,9

3,1

2,6

3,8

Overføringer til ideelle organisasjoner

48 266

50 125

55 494

57 555

59 625

3,9

10,7

3,7

3,6

Lønnskostnader

462 530

477 809

499 356

517 333

536 912

3,3

4,5

3,6

3,8

Produktinnsats

206 011

216 051

230 253

242 422

249 536

4,9

6,6

5,3

2,9

Produktkjøp til husholdninger

71 651

75 336

76 428

79 906

83 016

5,1

1,4

4,6

3,9

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

151 875

165 507

175 770

187 251

193 722

9,0

6,2

6,5

3,5

Netto kjøp av tomter og grunn

-2 236

-2 239

-813

-1 906

-2 157

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

4 587

4 218

4 500

4 713

5 016

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

188 927

125 211

167 081

264 489

277 270

-33,7

33,4

58,3

4,8

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

729 140

759 468

797 492

830 288

863 659

4,2

5,0

4,1

4,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.9 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

A. Totale inntekter

1440 107

1428 038

1529 723

1681 461

1746 620

-0,8

7,1

9,9

3,9

Formuesinntekter

355 854

327 056

363 307

407 721

419 938

-8,1

11,1

12,2

2,3

Skatt- og pensjonspremier

1014 536

1012 877

1084 419

1188 449

1251 793

-0,2

7,1

9,6

5,3

2.1 Oljeskatter

76 200

45 848

97 128

154 500

172 000

-39,8

111,8

59,1

11,3

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

355 645

371 918

388 930

409 980

425 970

4,6

4,6

5,4

3,9

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

582 692

595 110

598 361

623 969

653 823

2,1

0,5

4,3

4,8

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 845

2 705

2 909

2 932

3 046

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

14 832

31 633

23 065

22 452

15 659

113,3

-27,1

-2,7

-30,3

Gebyrinntekter mv

52 040

53 768

56 024

59 907

59 184

3,3

4,2

6,9

-1,2

B. Totale utgifter

1241 380

1290 087

1346 685

1394 706

1444 334

3,9

4,4

3,6

3,6

Renteutgifter og utbytte

10 130

6 681

5 136

6 986

7 836

-34,0

-23,1

36,0

12,2

Overføringer til utlandet

35 747

36 145

34 460

35 808

38 400

1,1

-4,7

3,9

7,2

Subsidier mv.

49 562

53 130

54 588

55 980

58 601

7,2

2,7

2,6

4,7

Stønader til husholdninger

443 506

459 926

473 062

485 179

503 540

3,7

2,9

2,6

3,8

Overføringer til ideelle organisasjoner

32 444

33 078

37 271

38 596

40 038

2,0

12,7

3,6

3,7

Overføringer innen offentlig forvaltning

217 046

228 516

243 702

249 736

253 621

5,3

6,6

2,5

1,6

Lønnskostnader

204 471

208 954

217 890

225 382

233 965

2,2

4,3

3,4

3,8

Produktinnsats

109 999

117 323

124 029

131 491

135 820

6,7

5,7

6,0

3,3

Produktkjøp til husholdninger

45 514

47 834

47 687

49 857

51 971

5,1

-0,3

4,6

4,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

89 061

95 207

104 118

111 383

116 185

6,9

9,4

7,0

4,3

Netto kjøp av tomter og grunn

1 060

138

1 205

594

343

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

2 840

3 155

3 537

3 713

4 016

11,1

12,1

5,0

8,2

C. Nettofinansinvestering (A-B)

198 727

137 951

183 038

286 755

302 286

-30,6

32,7

56,7

5,4

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

368 690

384 255

401 304

417 685

436 456

4,2

4,4

4,1

4,5

Kilde:  Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.10 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

A. Inntekter i alt

485 354

511 467

536 916

551 854

567 164

5,4

5,0

2,8

2,8

Formuesinntekter

19 367

17 071

16 486

17 104

21 988

-11,9

-3,4

3,7

28,6

Skatteinntekter

177 471

194 165

203 169

208 355

212 104

9,4

4,6

2,6

1,8

Skatt på inntekt og formue

165 885

181 199

188 933

193 730

197 140

9,2

4,3

2,5

1,8

Produksjonsskatter

11 586

12 966

14 236

14 625

14 964

11,9

9,8

2,7

2,3

Overføringer fra statsforvaltningen

219 332

229 582

244 397

250 836

254 721

4,7

6,5

2,6

1,5

Gebyrinntekter mv.

62 941

64 878

67 750

70 112

72 575

3,1

4,4

3,5

3,5

Andre overføringer

6 243

5 771

5 114

5 447

5 776

-7,6

-11,4

6,5

6,0

B. Totale utgifter

500 195

525 049

550 330

572 973

592 329

5,0

4,8

4,1

3,4

Renteutgifter

10 192

9 354

8 863

9 238

10 268

-8,2

-5,2

4,2

11,1

Overføringer til private

45 631

48 604

51 517

53 504

55 270

6,5

6,0

3,9

3,3

Overføringer til statsforvaltningen

2 899

3 020

2 922

2 932

3 046

4,2

-3,2

0,3

3,9

Lønnskostnader

258 059

268 855

281 466

291 951

302 947

4,2

4,7

3,7

3,8

Produktinnsats

96 012

98 728

106 224

110 931

113 716

2,8

7,6

4,4

2,5

Produktkjøp til husholdninger

26 137

27 502

28 741

30 049

31 045

5,2

4,5

4,6

3,3

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

62 814

70 300

71 652

75 868

77 537

11,9

1,9

5,9

2,2

Netto kjøp av tomter og grunn

-3 296

-2 377

-2 018

-2 500

-2 500

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 747

1 063

963

1 000

1 000

-39,2

-9,4

3,8

0,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-14 841

-13 582

-13 414

-21 119

-25 165

-

-

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

360 450

375 213

396 188

412 603

427 203

4,1

5,6

4,1

3,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.11 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2015

2016

2017

2018

2019

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 014 536

1 012 877

1 084 419

1 188 449

1 251 793

Skatt på inntekt, formue og kapital

326 643

302 959

347 623

414 754

445 530

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

29 486

47 126

56 937

71 383

82 260

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

69 715

39 335

91 000

147 500

164 700

Fellesskatt

215 445

201 981

181 935

179 309

178 870

Finansskatt

-

-

2 590

3 420

4 525

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

11 997

14 517

15 161

13 142

15 175

Produksjonsskatter

362 129

378 431

395 058

416 980

433 270

Merverdiavgift

255 181

269 215

282 784

300 032

315 961

Avgifter på oljeutvinning

6 485

6 513

6 128

7 000

7 300

Andre produksjonsskatter

100 464

102 703

106 146

109 948

110 008

Trygde- og pensjonspremier

325 764

331 486

341 738

356 715

372 993

Fra arbeidstakere

134 207

137 633

139 699

144 791

150 150

Fra arbeidsgivere

191 557

193 853

202 039

211 924

222 843

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

184 377

195 419

200 969

207 957

213 004

Skatt på inntekt og formue

172 791

182 453

186 733

193 332

198 040

Produksjonsskatter

11 586

12 966

14 236

14 625

14 964

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 198 913

1 208 296

1 285 388

1 396 406

1 464 797

Skatter som andel av BNP

38,4

38,7

38,9

39,5

40,2

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

42,8

42,9

42,5

42,8

42,7

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.12 Finanspolitiske indikatorer

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

409,9

359,8

311,7

225,0

113,0

148,6

237,6

279,0

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-100,9

-116,5

-160,0

-185,3

-208,4

-222,8

-234,7

-232,5

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-110,4

-124,8

-149,1

-172,6

-199,4

-214,6

-220,7

-231,2

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge 2

-4,8

-5,2

-5,9

-6,6

-7,3

-7,5

-7,4

-7,5

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

1,6

2,5

3,1

2,8

2,6

1,9

1,2

1,3

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

3,2

3,3

3,0

2,3

2,5

2,1

2,7

2,7

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

410,6

331,3

275,3

188,9

125,2

167,1

264,5

277,3

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

13,8

10,8

8,7

6,1

4,0

5,1

7,5

7,6

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-4,5

-5,5

-6,8

-7,1

-7,2

-8,3

-7,9

-7,9

Påløpte skatter. Prosent av BNP

41,5

39,9

38,8

38,4

38,7

38,9

39,5

40,2

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,4

42,9

42,3

42,8

42,9

42,5

42,8

42,7

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

42,9

44,0

45,8

48,8

50,8

49,9

48,5

48,8

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

55,4

55,8

56,7

58,1

58,4

59,0

59,1

58,8

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP 1

161,6

201,1

243,6

280,3

284,6

303,4

289,6

294,0

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

133,7

169,1

210,3

245,6

247,6

264,0

253,4

259,5

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

29,0

29,6

27,2

31,7

35,3

35,9

34,7

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

26,9

25,4

25,4

25,5

27,3

27,1

26,5

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

2 Tallene er avrundet med en desimal. Strukturelt underskudd i prosent av trend-BNP er i overkant av 7,4 pst. i 2018 og i underkant av 7,5 pst. i 2019, slik at impulsvirkningen til 2019 er målt til 0,0 prosentpoeng.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.13 Indikatorer for kommuneøkonomien

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

13,4

13,5

13,6

13,8

13,8

14,2

14,2

14,1

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

17,4

17,5

17,4

17,8

18,2

18,6

18,4

18,0

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

15,8

15,8

15,7

15,8

16,1

16,3

16,3

16,2

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

18,8

18,9

18,8

18,8

19,0

19,1

19,1

18,9

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før 1

2,3

1,3

1,4

3,8

2,8

1,9

0,6

-0,1

Kommunal deflator. Prosent endring

3,4

3,9

3,1

2,4

2,6

2,4

3,0

2,8

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

75,3

74,7

74,0

73,4

73,5

73,0

72,4

72,5

Frie inntekter, reell endring fra året før 1

2,1

0,6

0,7

3,5

2,8

1,4

-0,4

0,0

Aktivitetsendring i pst. fra året før

0,3

2,5

1,1

2,0

2,7

2,0

1,2

-

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

12,7

13,2

13,4

13,5

14,2

13,8

14,2

14,2

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekasser

3,1

2,9

1,3

3,0

4,0

3,6

-

-

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekonsern

3,5

3,3

1,5

3,2

4,2

3,9

-

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-3,9

-5,1

-5,6

-3,2

-2,7

-2,6

-3,9

-4,6

Netto gjeld. Prosent av inntekter 2

32,0

30,9

32,6

30,9

29,1

26,8

-

-

Netto gjeld utan pensjonsreserver. Pst av inntekter 3

41,3

43,3

47,8

47,8

47,6

48,2

-

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.14 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2017

2018

2019

Inntekter

364 216

464 146

502 922

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

167 847

258 946

285 822

– Renteinntekter og utbytte mv

196 369

205 200

217 100

Utgifter

231 394

234 703

232 494

– Overføring til statskassen

231 394

234 703

232 494

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

132 822

229 443

270 428

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi

8484 090

8700 016

9194 790

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.15 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2017

2018

2019

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 225 888

1 347 088

1 430 398

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

194 411

283 946

312 822

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

71 177

123 602

163 302

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

123 234

160 344

149 520

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

86 620

116 500

107 900

– Renteinntekter

3 568

3 300

2 900

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

24 648

26 000

22 100

– Andre petroleumsinntekter

8 398

14 544

16 620

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 031 477

1 063 142

1 117 576

Skatter fra Fastlands-Norge

943 577

978 185

1 031 285

– Skatt på inntekt, formue og kapital

567 800

574 755

609 885

– Produksjonsavgifter

375 777

403 430

421 400

Overført fra Norges Bank

17 726

14 333

12 000

Renteinntekter

12 286

14 250

15 051

Andre inntekter

57 889

56 375

59 239

B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 280 867

1 322 845

1 377 070

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

26 564

25 000

27 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

26 564

25 000

27 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 254 303

1 297 845

1 350 070

Kjøp av varer og tjenester

210 329

219 291

223 299

– Sivile formål

158 555

162 909

164 686

– Forsvarsformål

51 774

56 382

58 613

Overføringer

1 043 974

1 078 554

1 126 771

– Til kommuneforvaltningen

233 156

238 458

242 254

– Renteutgifter

8 861

9 257

10 570

– Til private og utlandet

801 957

830 839

873 947

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

-54 979

24 243

53 328

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

167 847

258 946

285 822

C.2 Oljekorrigert overskudd

-222 826

-234 703

-232 494

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

231 394

234 703

232 494

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner

8 568

0

0

D Lånetransaksjoner, netto

43 456

-60 634

77 143

1 Utlån

-7 503

-80 634

628

2 Gjeldsavdrag

50 959

20 000

76 515

E.1 Finansieringsbehov (D­C.3)

34 888

-60 634

77 143

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.16 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner 1

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eiendeler

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

60. Kontantbeholdning

98

93

85

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

101

147

162

61. Spesielle fond og forsikringer

2

8

421

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

hvorav:

Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

198

212

240

62. Verdipapir

9

11

53

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

151

157

176

hvorav:

Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

0

0

0

63. Utlån og utestående krav

145

182

191

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

481

487

479

hvorav:

Statsbankene

140

153

170

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

314

325

339

64. Ordinære fond

0

0

8

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

151

197

196

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

68. Fast kapital i statsvirksomhetene

128

168

176

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

233

233

238

hvorav:

SDØE

55

113

151

129

134

139

143

151

154

158

163

176

193

193

192

195

69. Egenbeholdning av statspapirer

0

0

0

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

68

82

78

70–73. Mellomværender

8

6

0

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

77. Overkurs/underkurs statspapir

0

-3

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

Tabell 2.17 Tabell 2.16 forts.

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gjeld og egenkapital

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

80. Statsgjelden

165

291

286

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

483

516

522

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

162

208

208

82. Virksomhetermed spesielle fullmakter

0

0

1

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

17

18

19

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

-8

6

3

85. Utstedtegjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

11

14

15

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

521

544

570

Korrigert for kontolån 2

211

178

285

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

521

544

570

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.18 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2018. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1

Saldert budsjett

2

Endring

3

Revidert Nasjonal

budsjett

4

Endring

5

Nasjonalbudsjettet

2019

6=5–1

Memo: Endring fra saldert budsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

1047 616

7 469

1055 085

8 057

1063 142

15 526

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

973 905

-693

973 212

4 972

978 185

4 279

Renteinntekter

12 260

1 261

13 520

729

14 250

1 990

Overføringer fra Norges Bank

14 500

-167

14 333

0

14 333

-167

Andre inntekter

46 951

7 069

54 020

2 355

56 375

9 424

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1302 982

-2 484

1300 498

-2 653

1297 845

-5 137

Renteutgifter

8 933

49

8 983

274

9 257

324

Dagpenger

13 433

-1 738

11 695

-790

10 905

-2 528

Andre utgifter

1280 616

-796

1279 820

-2 137

1277 683

-2 933

C Oljekorrigert overskudd (A-B)

-255 366

9 954

-245 412

10 710

-234 703

20 663

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

183 049

41 300

224 349

34 597

258 946

75 897

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

-72 317

51 254

-21 063

45 307

24 243

96 560

F Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

213 600

-2 000

211 600

1 800

213 400

-200

G Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

141 283

49 254

190 537

47 107

237 643

96 360

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.19 Nøkkeltall Nasjonalbudsjettet 2019. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2017

2018

2019

2020

Realøkonomien

Privat konsum

2,2

2,6

2,9

2,9

Offentlig konsum

2,5

1,6

1,5

..

Bruttoinvestering i fast kapital

3,6

1,1

3,0

3,2

Herav: Offentlig forvaltning

3,6

3,6

1,2

..

Oljeutvinning og rørtransport

-3,8

4,8

8,3

6,9

Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1

3,3

1,9

2,3

2,3

Eksport

-0,2

1,7

2,2

5,5

Herav: Varer utenom olje og gass

1,7

4,6

5,6

5,4

Import

1,6

4,7

3,0

3,1

Bruttonasjonalprodukt

2,0

1,7

2,3

3,3

Herav: Fastlands-Norge

2,0

2,3

2,7

2,8

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer

1,1

1,6

1,3

0,9

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,2

3,8

3,7

3,7

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

2,7

2,3

2,2

2,2

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

2,3

2,8

..

KPI

1,8

2,5

1,5

1,7

KPI-JAE

1,4

1,3

1,8

2,1

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

445

578

583

562

Rente og valutakurs

Tremåneders pengemarkedsrente, pst. 2

0,9

1,1

1,4

1,8

Importveid kursindeks, årlig endring i pst. 3

-0,8

-0,2

-0,7

0,0

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

222,8

234,7

232,5

..

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

214,6

220,7

231,2

..

Prosent av fondskapitalen

2,9

2,6

2,7

..

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,5

7,4

7,5

..

Budsjettimpuls, prosentenheter 4 5

0,2

-0,1

0,0

..

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

1,9

1,2

1,3

..

1 Utenom lagerendring.

2 Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i august.

3 Positivt tall angir svakere krone.

4 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

5 Tallene i tabellen er avrundet med én desimal. Strukturelt underskudd i prosent av trend-BNP er i overkant av 7,4 pst. i 2018 og i underkant av 7,5 pst. i 2019, slik at impulsvirkningen til 2019 er målt til 0,0 prosentpoeng.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Reuters og Finansdepartementet.