Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2018–2019)

Skatter, avgifter og toll 2019

Tilråding fra Finansdepartementet 28. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

2 Hovedtrekk i skatte- og avgiftssystemet

Del 2 Nærmere om forslagene

3 Skatt på alminnelig inntekt mv.

4 Formuesskatt

5 Personskatt for øvrig

6 Endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak

7 Endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak

8 Hjemmehørendebegrepet for selskap

9 Endringer i rentebegrensningsreglene

10 Næringsbeskatning for øvrig

11 Eiendomsskatt

12 Merverdiavgift

13 Særavgifter

14 Toll

15 Sektoravgifter og gebyrer

Del 3 Andre lovsaker

16 Bevissikring og skjult observasjon – anmodningsvedtak nr. 513 (2014–2015)

17 Utlevering av opplysninger til andre offentlige myndigheter – anmodningsvedtak nr. 514 (2014–2015)

18 Skatteetaten og Tolletatens bruk av personopplysninger til utvikling og testing av IT-systemer

19 Opplysningsplikt for formidlingsselskap mv.

20 Endringer i betalingssystemloven

21 Frist for refusjon av for mye trukket skatt i den nye kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere

22 Endringer i reglene om lempning av krav

23 Opprettinger og presiseringer av lovtekst

Del 4 Omtalesaker

24 Forenklinger i skatte- og avgiftslovgivningen

25 Fond for idrettsutøvere

26 Beløpsgrenser for skatte- og arbeidsgiveravgiftsfritak for veldedige og allmennyttige organisasjoner

27 Endret praksis for publisering av fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen

28 Avskrivninger for kostnader til etablering av bærfelt og fruktfelt

29 Jordbruksfradrag og gårdsmatprodusenter

30 Evaluering av Skattefunn

31 Fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning mv. – anmodningsvedtak nr. 1116 (2016–2017)

32 Finansskatt – anmodningsvedtak nr. 867 (2017–2018)

33 Avskrivninger for boliger i næring – anmodningsvedtak nr. 38 (2017–2018)

34 Beskatning av multinasjonale selskap og selskap med digital inntjeningsplattform – anmodningsvedtak nr. 711, 712 og 713 (2017–2018)

35 Avgiftsfritak for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner – anmodningsvedtak nr. 869 (2017–2018)

36 Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker – anmodningsvedtak nr. 37 (2017–2018)

A – Forslag til lovvedtak

Forslag til lov om endringer i eigedomsskattelova

Forslag til lov om endringer i petroleumsskatteloven

Forslag til lov om endringer i skatteloven

Forslag til lov om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer mv.

Forslag til lov om endring i innskuddspensjonsloven

Forslag til lov om endring i bidragsinnkrevingsloven

Forslag til lov om endringer i skattebetalingsloven

Forslag til lov om endringer i tolloven

Forslag til lov om endringer i a-opplysningsloven

Forslag til lov om endringer i SI-loven

Forslag til lov om endringer i skatteforvaltningsloven

Forslag til lov om endring i folkeregisterloven

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2019 (Stortingets skattevedtak)

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2019

Forslag til stortingsvedtak om fastsettelse av avgifter mv. til folketrygden for 2019

Forslag til stortingsvedtak om fastsettelse av finansskatt på lønn for 2019

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2019

Forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2019

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2019 (kap. 5521 post 70)

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2019

Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2019 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Vedlegg 2 Skattestatistikk for 2016

Vedlegg 3 Toll

Vedlegg 4 Utkast til endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14