Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2018–2019)

Skatter, avgifter og toll 2019

Fra 1. januar 2019 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO 2 -avgift til statskassen etter følgende satser:

  • a. for naturgass som slippes ut til luft kr 7,41 per standardkubikkmeter

  • b. for CO 2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til luft kr 1,08 per standardkubikkmeter

  • c. for annen gass kr 1,08 per standardkubikkmeter

  • d. for olje eller kondensat kr 1,08 per liter.