Finansdepartementet (FIN)

Utgifter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

118 095

118 465

121 200

2,3

21

Statsrådet

175 960

173 061

190 200

9,9

24

Regjeringsadvokaten

108 248

114 566

120 200

4,9

Sum kategori 00.30 402 303 406 092 431 600 6,3

Stortinget og underliggjande institusjonar

41

Stortinget

1 641 559

1 762 700

1 595 800

-9,5

42

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

6 409

7 300

7 300

0,0

43

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

79 841

83 500

88 900

6,5

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

13 633

18 800

51 200

172,3

45

Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar

19 927

24 500

25 000

2,0

51

Riksrevisjonen

481 951

552 400

563 900

2,1

Sum kategori 00.40

2 243 320

2 449 200

2 332 100

-4,8

Sum programområde 00 2 645 623 2 855 292 2 763 700 -3,2

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

433 745

462 648

494 400

6,9

1602

Finanstilsynet

356 078

385 914

415 400

7,6

1605

Direktoratet for økonomistyring

501 085

473 144

523 400

10,6

1608

Tiltak for å styrkje statleg økonomi- og prosjektstyring

20 360

18 809

-100,0

Sum kategori 23.10 1 311 268 1 340 515 1 433 200 6,9

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten

1 574 719

1 578 247

1 617 800

2,5

1618

Skatteetaten

6 462 397

6 739 605

6 947 400

3,1

Sum kategori 23.20 8 037 116 8 317 852 8 565 200 3,0

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

852 229

826 689

866 400

4,8

Sum kategori 23.30 852 229 826 689 866 400 4,8

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

24 825 480

25 810 000

26 780 000

3,8

1633

Nettoordning, statleg betalt meirverdiavgift

6 216 763

6 288 633

6 600 000

5,0

Sum kategori 23.40

31 042 243

32 098 633

33 380 000

4,0

Sum programområde 23 41 242 856 42 583 689 44 244 800 3,9

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

8 871 082

8 915 415

10 532 900

18,1

1651

Statsgjeld, avdrag og innløysing

50 959 276

76 515 000

Sum kategori 24.10 59 830 358 8 915 415 87 047 900 876,4

Statlege fordringar, avsetningar m.m.

1670

Avsetningar til Den nordiske investeringsbanken

134 630

10 000

-100,0

Sum kategori 24.20

134 630

10 000

-100,0

Sum programområde 24

59 964 988

8 925 415

87 047 900

875,3

Sum utgifter

103 853 467

54 364 396

134 056 400

146,6

Inntekter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Regjeringa

3021

Statsrådet

212

100

100

0,0

3024

Regjeringsadvokaten

27 586

18 500

19 000

2,7

Sum kategori 00.30 27 798 18 600 19 100 2,7

Stortinget og underliggjande institusjonar

3041

Stortinget

11 611

9 400

10 400

10,6

3051

Riksrevisjonen

2 915

2 500

2 300

-8,0

Sum kategori 00.40

14 526

11 900

12 700

6,7

Sum programområde 00 42 324 30 500 31 800 4,3

Finansadministrasjon

4600

Finansdepartementet

16 963

399

400

0,3

4602

Finanstilsynet

12 709

11 579

12 500

8,0

4605

Direktoratet for økonomistyring

99 018

50 600

51 600

2,0

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

362 043

389 200

418 400

7,5

Sum kategori 23.10 490 733 451 778 482 900 6,9

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

4610

Tolletaten

46 635

50 332

52 300

3,9

4618

Skatteetaten

2 247 396

2 271 201

2 244 300

-1,2

Sum kategori 23.20 2 294 031 2 321 533 2 296 600 -1,1

Offisiell statistikk

4620

Statistisk sentralbyrå

259 039

270 946

281 100

3,7

Sum kategori 23.30

259 039

270 946

281 100

3,7

Sum programområde 23 3 043 803 3 044 257 3 060 600 0,5

Statlege fordringar, avsetningar m.m.

5341

Avdrag på uteståande fordringar

8 000 457

500

8 000 500

5351

Overføring frå Noregs Bank

17 725 862

14 500 000

12 000 000

-17,2

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

1 854 646

2 230 500

3 545 900

59,0

5692

Utbyte av statens kapital i Den nordiske investeringsbanken

111 771

112 200

112 700

0,4

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

720

600

600

0,0

Sum kategori 24.20

27 693 456

16 843 800

23 659 700

40,5

Sum programområde 24

27 693 456

16 843 800

23 659 700

40,5

Sum inntekter

30 779 583

19 918 557

26 752 100

34,3

4.1 Bruk av stikkordet «kan overførast»

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2018

Framlegg 2019

41

21

Spesielle driftsutgifter

-

8 000

1600

21

Spesielle driftsutgifter

27 831

90 900

1608

21

Spesielle driftsutgifter

1 558

-

1618

22

Større IT-prosjekt

95 602

472 800

1620

21

Spesielle driftsutgifter

28 549

253 100

4.2 Talet på tilsette

I omtala av kvar verksemd under Finansdepartementet er det gjeve tal for tilsette, målt i årsverk. Alle tal er henta frå verksemdene sine årsrapportar. I noko utstrekning er det skilnader mellom reknemetodane som er brukte for dette, og ein kan difor ikkje jamstille tala direkte. Difor vil det òg vere avvik mellom tala frå verksemdene og dei berekningar Statistisk sentralbyrå gjer av årsverk i offentleg sektor.