Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

10.1 Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS)

Administrerende direktør i AIM Norway AS, Ove Haukåssveen, mottok i 2017 en fastlønn på 1 936 000 kroner og 300 000 kroner i bonus. Andre godtgjørelser utgjorde 188 000 kroner. Administrerende direktør er del av foretakets innskuddsbaserte pensjonsordning, og beregnet pensjonsutgift utgjør 63 000 kroner. Dersom styret sier opp ansettelsesforholdet gis det tolv måneders etterlønn etter oppsigelsestidens utløp.