Under Forsvarsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1700–1792, 4700–4799

I

Utgifter :

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Alle

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

821 030 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, overslagsbevilgning

128 779 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet , kan overføres

10 242 000

71

Overføringer til andre , kan overføres

66 546 000

73

Forskning og utvikling , kan overføres

29 724 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter , kan overføres

333 283 000

1 389 604 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter , kan overføres

4 171 164 000

47

Nybygg og nyanlegg , kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

2 616 032 000

6 787 196 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

193 830 000

193 830 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsutgifter

9 217 413 000

71

Overføringer til andre , kan overføres

22 052 000

9 239 465 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

316 418 000

316 418 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

5 566 035 000

5 566 035 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

4 409 630 000

4 409 630 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

5 292 845 000

5 292 845 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 394 798 000

1 394 798 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

2 005 584 000

2 005 584 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 629 765 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel , kan overføres

83 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

8 952 590 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel , kan overføres

205 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet , kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

95 110 000

10 965 650 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

01

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1761, post 45

191 471 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

7 009 512 000

47

Nybygg og nyanlegg , kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

1 176 449 000

8 377 432 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

1 157 875 000

1 157 875 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

866 848 000

866 848 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

990 316 000

990 316 000

Sum alle

58 953 526 000

Sum departementets utgifter

58 953 526 000

Inntekter :

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Alle

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

25 745 000

25 745 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

3 892 456 000

47

Salg av eiendom

264 653 000

4 157 109 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsinntekter

517 737 000

517 737 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsinntekter

11 895 000

11 895 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

91 984 000

91 984 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

55 089 000

55 089 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

109 679 000

109 679 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

5 766 000

5 766 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsinntekter

33 090 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

205 036 000

238 126 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

1 139 000

1 139 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsinntekter

774 747 000

774 747 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

39 115 000

39 115 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

6 028 631 000

Sum departementets inntekter

6 028 631 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 1. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 2. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kapittel 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 • 1. foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsutgifter

1 517 mill. kroner

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

30 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

910 mill. kroner

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

1 500 mill. kroner

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

65 mill. kroner

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsutgifter

1 100 mill. kroner

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

80 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

65 000 mill. kroner

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

165 mill. kroner

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

34 335 mill. kroner

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

2 080 mill. kroner

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

60 mill. kroner

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

25 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner utover det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om økonomisk støtte utover bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2019 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2018–2019).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter som er presentert i Prop. 1 S (2018–2019), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2018–2019), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter med en kostnadsramme under 500 mill. kroner.

 4. starte opp og gjennomføre eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) med en kostnadsramme under 200 mill. kroner.

 5. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2018–2019).

 6. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 7. igangsette planlegging og prosjektering av eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 8. inkludere gjennomføringskostnader i eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter på post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  1. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  2. terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  3. områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  4. kontorer og lignende

  5. eiendommer for fremtidig utbygging.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support and Procurement Agency ), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X

Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsbygg i 2019 kan kjøpe/innløse boliger med fellesgjeld, slik at samlet gjeld knyttet til eierskap av slike boliger ikke overstiger 100 mill. kroner.