Forsvarsdepartementet (FD)

Følgende bestemmelser gjelder for verneplikten i 2019

Tjenestepliktige

Alle som har verneplikt og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt. Med tjenestepliktige menes i det følgende alle som har tjenesteplikt i Forsvaret etter forsvarsloven § 2, med unntak av militært tilsatte.

Fellesbestemmelser

Personer som ikke har verneplikt og som har inngått kontrakt om tjenesteplikt i Forsvaret, tjenestegjør på samme vilkår og har samme forpliktelser som personer med verneplikt.

Frivillig tjeneste regnes ikke som del av den ordinære tjenesteplikten dersom ikke annet er bestemt.

Førstegangstjenesten

Førstegangstjenestens varighet er normalt enten tolv eller 16 måneder, men kan differensieres mellom seks og 16 måneder. Førstegangstjenesten kan ved frivillighet utvides til 18 måneder.

Forsvaret kan forkorte førstegangstjenesten med inntil seks uker. Tjenestepliktige som ikke ønsker å få redusert tjenestetiden, skal gis anledning til å fullføre tjenesten dersom forholdene ligger til rette for det. Av hensyn til utdanning og arbeid kan den enkelte vernepliktige som er innkalt til minimum tolv måneders tjeneste, førtidsdimitteres inntil seks uker før ordinær dimisjonsdato. Tjenestetidsreduksjon skal gjennomføres på en måte som gir forutsigbarhet for de vernepliktige og ikke får konsekvenser for beredskapen.

Tjenestepliktige som avtjener førstegangstjeneste kan ta ut inntil seks uker av foreldrepengeperioden. Dette kommer i tillegg til 14 dagers omsorgspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-3.

Repetisjons- og heimevernstjeneste, og kurs

Tjenestepliktige kan kalles inn til repetisjons- og heimevernstjeneste hvert år.

Repetisjonstjeneste skal normalt ikke overstige 21 dager. Offiserer, befal og øvrig militært nøkkelpersonell med kompetanse Forsvaret har behov for, kan i tillegg kalles inn til tjeneste i inntil ni dager før og etter hver repetisjonstjeneste.

Tjenesteplikten i Heimevernet er inntil seks dager for vernepliktige med menig grad, og inntil ni dager for offiserer, befal og spesialister (OR 2–4).

Det gis ingen begrensning i antall innkallinger i tjenesteperioden. Tjenestepliktige kan inngå kontrakt om utvidet tjenesteplikt. Slik tjenesteplikt kommer i tillegg til den årlige tjenesteplikten.

Tjenestepliktige kan kalles inn til fag- og funksjonsrettet etterutdanningskurs av inntil tolv dagers varighet. Denne tjenesten regnes som ordinær tjeneste og kan, dersom det er nødvendig, komme i tillegg til den årlige repetisjons- eller heimevernstjenesten.

Tjenestepliktige som sier seg villige til sjefsstillinger og forutbestemte nøkkelstillinger på lavere og midlere nivå, kan kalles inn til etterutdanningskurs av inntil fem ukers varighet.

Tjenestepliktige som ikke er pålagt annen tjeneste, kan kalles inn for å støtte gjennomføring av repetisjonstjeneste og etterutdanningskurs. Tjenesten omtales som hjelpetjeneste.

Godtgjøringer til tjenestepliktige

Med virkning fra 1. januar 2018 reguleres godtgjøringer til tjenestepliktige med menig grad (OR 1) med grunnlag i justering av grunnbeløpet i folketrygden.

Offiserer, befal og spesialister (OR 2–4) som ikke er tilsatt i Forsvaret skal under ekstraordinær tjeneste, og repetisjons- og heimevernstjeneste, etter forsvarsloven § 17, godtgjøres i samsvar med lønnsoppgjøret i staten og Forsvarets praksis. Godtgjøring gis for alle tjenestegjørende dager, inklusive reisedager til og fra tjenesten.