Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Tabell 2.1 Virksomhetenes brutto utgifter og inntekter fordelt etter art

(1 000 kroner)

Utgifter/inntekter

Regnskap

Budsjett

Alle tall i hele kroner

2015

2016

2017

2018 (i 2018 kr.)

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

587 994

591 901

606 692

630 000

Varer og tjenester

255 555

226 596

211 788

225 000

Sum driftsutgifter

843 549

818 497

818 479

855 000

Investeringsutgifter

Investering, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

26 818

39 901

49 662

53 000

Sum investeringsutgifter

26 818

39 901

49 662

53 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

Andre utbetalinger

0

5 616

2 264

0

Sum overføringsutgifter

0

5 616

2 264

0

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

Andre finansielle utgifter

Sum finansielle utgifter

Sum utgifter

870 367

864 013

870 405

908 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

651 915

638 528

732 380

700 000

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

Refusjoner (1)

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

2 488

4 168

2 029

0

Sum driftsinntekter

654 403

642 696

734 409

700 000

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

337

28

1 088

0

Sum investeringsinntekter

337

28

1 088

0

Overføringer fra virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger

229 730

239 535

208 817

233 527

Andre innbetalinger

0

0

0

0

Sum overføringsinntekter

229 730

239 535

208 817

233 527

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

Andre finansielle innbetalinger

Sum finansielle inntekter

Sum inntekter

884 471

882 260

944 314

933 527

3. Netto endring i kontantbeholdningen

14 104

18 246

73 909

25 527

Generelt

Årsregnskapet til FFI viser en liten kostnadsøkning fra 2016 til 2017. Denne økningen gjenspeiles ikke i kontantrapporten, da det i samme periode har vært en økning i leverandørgjelden. Det har i 2017 vært en økning i kundefordringene samt i periodiseringer av både bevilgninger og transaksjonsinntekter.

Noen kommentarer til regnskapet:

Store anskaffelser i prosjekt

Disse vises ikke lengre som en del av driftskostnadene, men blir aktivert på linje med driftsinvesteringene.

Avskrivninger

I godkjent inngående balanse for 2016 økte FFIs eiendeler med 95,1 mill. kroner som følge av en gjennomgang av store anskaffelser i prosjekter og oppdrag i perioden 2006–2015. Disse eiendelene er satt opp med en levetid på ti år beregnet fra anskaffelsesåret, og avskrivningene har dermed økt i forhold til dette. Det er periodisert inntekter tilsvarende verdien av økningen av eiendeler som inntektsføres i takt med avskrivningene. Dette gjør at avskrivningene av tidligere store anskaffelser ikke får resultateffekt for instituttet.

Anskaffelser i varige driftsmidler som har en anskaffelsesverdi på mer enn 30 000 kroner pr. enhet og en forventet økonomisk levetid på tre år eller mer føres som investering og avskrives i henhold til forventet levetid.

Fleksitid og ikke benyttede feriedager

I henhold til Statlig regnskapsstandard 25 har FFI beregnet forpliktelsene som følge av opptjent fleksitid og ikke benyttede feriedager.

Lønnskostnadene for 2017 er tilnærmet de lik 2016. Den stabile lønnskostnaden skyldes at det i perioden har blitt 13 personer færre ved instituttet, samt at prosentsatsen for arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene har vært på 10,8 prosent, noe som er 1,2 prosentpoeng lavere enn 2016.

Inntekter fra statlige bevilgninger

Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag, tilskudd til drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II og tilskudd til identifikasjonslaboratoriet.

I henhold til Statlig regnskapsstandard 10 vises kun forbrukte bevilgninger som inntekt i FFIs eksternregnskap.

Noter:

  1. Refusjoner er overført som en reduksjon i lønnskostnadene.

Tabell 2.2 Virksomhetenes inntekter spesifisert etter inntektskilde

(1000 kroner)

Inntektskilde

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2017

2018 (i 2018-kroner)

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet (1)

224 223

234 930

208 817

233 527

Bevilgninger fra andre departement

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

Tildelinger fra Norges forskningsråd (2)

5 507

4 605

6 749

0

Sum bevilgninger

229 730

239 535

215 566

233 827

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

Bidrag fra private

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter (3)

579 114

594 787

665 817

600 000

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

Oppdrag fra private (4)

72 801

43 742

59 814

100 000

Andre inntekter

2 488

4 168

2 029

0

Sum oppdragsinntekter mv.

654 403

642 696

727 660

700 000

Sum inntekter

884 134

882 232

943 226

933 527

Generelt:

Omfang og utvikling av andre inntekter.

Tildelinger fra andre departementer eller Norges Forskningsråd (NFR) er små og forholdsvis stabile i omfang. Dette gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av NFR eller andre departementer.

Bevilgninger

Basistilskudd, forvaltningsoppdragsmidler, drift av H. U. Sverdrup II og tilskudd til kjemiidentifikasjonslabben har vært stabile og har kun mindre justering i henhold til det generelle prisnivået. Det har vært et midlertidig nedtrekk i basismidlene i 2017 for å redusere den frie virksomhetskapitalen.

Noter:

  • 1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag, tilskudd til drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II.

  • 2. Tildelinger fra NFR: Dette er prosjekter hvor kun FFI og NFR er avtaleparter, men også deltakelse i større konsortier med finansiering fra NFR.

  • 3. Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret samt andre statlige etater.

  • 4. Oppdrag fra private: Oppdragsforskning for sivile og ikke-statlige aktører innenlands og utenlands.

Tabell 2.3 Forholdet mellom virksomhetenes kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember

Regnskapspost

(1 000 kroner)

Balanse 31. desember

2015

IB 2016

UB 2016

2017

Endring 2016 til 2017

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank (1)

441 584

441 584

459 939

539 186

79 247

Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter (2)

5 568

5 568

5 473

135

-5 339

Andre kontant-beholdninger og kontantekvivalenter (2)

25

25

11

11

0

Sum kontantbeholdning

447 177

447 177

465 423

539 332

73 909

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste budsjettår

Feriepenger mv.

51 281

73 316

75 443

75 8723

430

Skattetrekk og offentlige avgifter

48 069

51 176

51 060

52 635

1 575

Gjeld til leverandører

57 573

57 573

47 260

68 115

20 855

Gjeld til oppdragsgivere (3)

241 094

196 631

238 070

298 211

60 140

Annen netto gjeld/fordring som forfaller neste budsjettår

-20 144

-21 847

-12 145

-19 305

-7 160

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste år

377 872

356 849

399 688

475 528

75 840

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

Større, påbegynte flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

44 463

27 687

38 939

11 252

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettå r

0

44 463

27 687

38 939

11 252

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

Fri virksomhetskapital

69 305

45 866

38 048

24 865

-13 183

Sum andre avsetninger

69 305

45 866

38 048

24 865

-13 183

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig gjeld knyttet til anleggsmidler

Annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld (netto)

Sum netto gjeld og forpliktelser

447 177

447 177

465 423

593 332

73 909

Generelt:

Økningen i kontantbeholdningen fra 2016 til 2017 er høy, men den gjenspeiles i økningen i gjeld til oppdragsgivere. Dette er penger som oppdragsgivere har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ved utgangen av budsjettåret. Det har denne gangen vært en økning både i kundefordringer og leverandørgjeld. Økningen i kundefordringene reduserer likviditeten, mens økning i leverandørgjelden gir motsatt effekt. Variasjonen i de ulike postene anses som helt normalt, og alle fordringer og gjeld blir betalt i henhold til forfall.

Noter:

  1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 nedenfor,

  2. Beholdningen på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: Kontantkasse H. U. Sverdrup II, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på valutakonto for prosjektet Twobias.

  3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter og oppdrag som er under gjennomføring, men hvor arbeidet ikke er ferdig. Periodiseringer i prosjekter og oppdrag som er finansiert av bevilgninger er skilt ut slik at dette vises i raden «Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet».