Forsvarsdepartementet (FD)

Tabell 4.1 Utviklingen i forsvarsbudsjettet 2016–2019 med og uten kampfly med baseløsning

(1000 kr)

Saldert budsjett 2016

Saldert budsjett 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag budsjett 2019

Totalbudsjettet

48 892 262

51 248 190

54 945 177

58 953 526

Totalbudsjettet uten midlertidig styrking knyttet til kampfly med baseløsning

44 740 262

46 450 097

50 098 460

54 413 897

Tabell 4.2 Fordeling av vedtatt budsjett 2016–2018 og forslag for 2019

År

Materiell- investeringer

EBA- investeringer

Drift uten kap. 1792

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

2019

27,1 %

7,1 %

64,2 %

1,7 %

2018

24,9 %

7,3 %

66,0 %

1,8 %

2017

23,8 %

6,1 %

68,5 %

1,6 %

2016

24,6 %

6,5 %

67,5 %

1,4 %

Tabellen er basert på nominelle kroner.

Materiellinvesteringer omfatter:

 • Kap. 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 45, Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

  • post 45, Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

 • Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

  • post 47, Nybygg og nyanlegg

 • Kap. 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 44, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  • post 48, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

 • post 75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

Tabell 4.3 Forsvarsbudsjettet og brutto nasjonalprodukt

År

BNP 1 pr. innbygger

Forsvarsutgifter 2 pr. innbygger

Forsvarsutgifter 3 som andel av BNP 4

2017

kr. 620 261

kr. 10 412

1,55 %

2016

kr. 595 308

kr. 9 728

1,54 %

2015

kr. 600 677

kr. 9 035

1,47 %

1 Basert på nominelle kroner. Foreløpige tall for 2017. Endelige BNP-tall offentliggjøres 23 måneder etter årets utløp.

2 Basert på nominelle kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår i henhold til NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

3 Basert på 2010-kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår i henhold til NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

4 Basert på 2010-kroner.

Kilde: NATO