Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

FNs berekraftsmål nr. 16: Fremme fredelege og inkluderande samfunn for berekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og byggje velfungerande, ansvarlege og inkluderande institusjonar på alle nivå.

Delmåla fell i stor grad saman med nasjonale prioriteringar og nasjonal politikk. Å styrke den internasjonale innsatsen er i tråd med norske interesser. Det fagleg retta arbeidet blir følgt opp i Justis- og beredskapsdepartementet, og i andre relevante fagdepartement, og vil såleis bli rapportert om i respektive bidrag til nasjonalbudsjettet.

Berekraftsmål nr. 16 er peika ut som tema for FNs High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) sommaren 2019 og vil bli gått grundig gjennom òg i Noreg. Justis- og beredskapsdepartementet er peika ut som koordinerande departement i Noreg og er i ferd med å kartleggje datagrunnlaget for å måle dei underliggjande delmåla i berekraftsmålet med tilhøyrande indikatorar. I internasjonal samanheng ligg Noreg godt an på ei rekkje av delmåla. Nokre kan òg seiast å vere kvitterte ut. På andre delmål må og skal vi gjere meir, eller vi manglar talgrunnlag for å fastsetje statusen. Dette kartleggingsarbeidet blir intensivert i 2019.