Under følgjer omtale av og oversikt over arbeidet med likestilling i Justis- og beredskapsdepartementet og dei underliggjande og tilknytte etatane. Vi viser òg til årsrapportane for etatane.

6.1 Justis- og beredskapsdepartementet

Tabell 6.1 Oversiktstabell for departementet

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

2018 1

440

39

61

96,0

1,7

3,0

1,8

3,8

2016

436

37

63

99,6

0,0

5,0

2,0

4,0

2015

410

37

63

96,8

N/A

N/A

2,2

5,0

1 Tala for 2018 er frå DFØ per 1. feb.18.

Tabell 6.2 Fordeling av stillingar 2017 og 2018

Februar 2017

Februar 2018

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Dep.råd og eksp.sjef

3

8

3

8

Avdelingsdirektør

25

24

23

23

Direktør

3

Fagdirektør

17

14

19

16

Underdirektør

3

4

2

4

Spesialrådgivar

2

2

2

2

Lovrådgivar

15

4

14

4

Prosjektleiar

3

4

2

2

Seniorrådgivar

129

68

137

68

Rådgivar

49

26

39

25

Seniorkonsulent

14

2

12

1

Førstekonsulent

13

7

12

16

Konsulent

3

Sum

273

163

268

172

Talet inkluderer både tilsette lønte på kap. 400 og dei som er lønte over andre kapittel under Justis- og beredskapsdepartementet.

DFØ per 1. feb. 2017 og 2018.

Departementet har frå 2017 til 2018 ein netto auke i talet på tilsette på fire stillingar. Oversikta viser at delen av kvinner i departementet er på 61 pst., mot 63 pst. i 2017. Delen kvinner i høgaste leiarnivå er i 2018 uendra frå 2017 med 27 pst. Delen kvinner på mellomleiarnivå er i 2018 47 pst., mot 51 pst. i 2017. Kvinner er underrepresenterte i leiarstillingar samanlikna med samansetjinga av kjønn totalt. I stillingar som fagdirektør er delen kvinner uendra frå 2017.

Departementet har fleire kvinner i saksbehandlarstillingar som seniorrådgivar, rådgivar og førstekonsulent. Blant seniorrådgivarar har delen kvinner auka frå 66 pst. i 2017 til 67 pst. i 2018. Delen kvinner blant rådgivarar er redusert frå 65 pst. i 2017 til 61 pst. i 2018. I førstekonsulentstillingar er det i 2018 43 pst. kvinner, mot 65 pst. i 2017.

Tabell 6.3 Lønn (i 1 000 kroner)

Februar 2017

Februar 2018

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Dep.råd og eksp.sjef 1

1 248

1 342

1 248

1 342

Avdelingsdirektør

907

898

927

921

Direktør

858

Fagdirektør

794

794

794

792

Underdirektør

713

721

734

730

Spesialrådgivar

1 115

1 031

1 118

1 033

Lovrådgivar

804

771

808

791

Prosjektleiar

799

993

994

1 107

Seniorrådgivar

629

652

636

653

Rådgivar

522

515

530

527

Seniorkonsulent

519

462

521

479

Førstekonsulent

471

468

470

467

Konsulent

419

1 Tala for 2018 inkluderer ikkje lønnsauken for 2018.

DFØ per 1. feb. 2017 og 2018

Forskjellane i lønn på toppleiarnivå er i nokon grad knytt til tyngda til stillinga, dvs. ansvar, omfang og kompleksitet jf. leiarlønnssystemet.

Justis- og beredskapsdepartementet er oppteke av å ha mest mogleg lik kjønnsbalanse i alle stillingar og lik lønn for samanliknbare stillingar. Det er relativt små lønnsforskjellar mellom kjønna på saksbehandlar- og mellomleiarnivå. Det er nokre fleire kvinner enn menn som arbeider deltid. Bruk av deltid er i stor grad knytt til omsorgspermisjonar.

Ved tilsetjingar i ledige stillingar skal minst éin kvalifisert søkar med minoritetsbakgrunn eller nedsett funksjonsevne kallast inn til intervju. Dette skal omtalast i innstillinga.

6.2 Utlendingsdirektoratet

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2017

1 092

30,4

69,6

84,9

3,4

8,6

24,4

21,2

2,2

4,8

2016

1 517

32,8

67,2

95,8

1,7

7,4

38

34,7

2,5

4,4

2015

1 187

30,1

69,9

93,7

4,8

16,5

17

16,5

2,9

4,7

Kilde: UDI

Det var langt færre tilsette ved utgangen enn ved inngangen av 2017, då mange mellombelse arbeidskontraktar gjekk ut 31. januar 2017. I løpet av 2017 vart talet på asyltilkomstar redusert, og prognosane for 2018 vart også reduserte. Av den grunnen vart mykje turnover i løpet av året ikkje erstatta.

6.3 Utlendingsnemnda (UNE)

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2017

353

28

72

95,1

3

10

0

0,5

3,1

4,8

2016

337

29

71

95,8

2

12

0,3

0,5

4,2

3,5

2015

338

30

70

93,6

5

14

0

0,3

4,4

2,6

Kilde: UNE

Kjønnsfordelinga i UNE har dei siste åra vore om lag 70 pst. kvinner og 30 pst. menn. Blant leiarar var fordelinga per 31. desember 2017 56 pst. kvinner og 44 pst. menn. Gjennomsnittslønna for kvinner er 6 pst. lågare for kvinner enn menn i UNE. Fleire menn i dei høgare stillingskategoriane forklarer ein vesentleg del av denne forskjellen.

UNE har utarbeidd ein tiltaksplan for likeverd og mangfald. Eit av tiltaka som er starta opp, er å forbetre lønnsstatistikkane slik at eventuelle lønnsmessige forskjellar enklare kan bli identifiserte/analyserte.

6.4 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2017

684

56,4

43,6

94,0

2,9

9,6

2,4

1,9

2,1

2,4

2016

639

56,6

43,4

91,5

1,9

6,7

2,5

2,4

2,1

2,6

2015

561

56,5

43,5

89,5

1,8

8,8

2,8

2,5

0,5

0,7

Kilde: DSB

Blant leiarar i DSB i 2017 utgjer kvinner totalt 40 pst, nok som er ein klar auke frå 2016, og som betyr at målet om 40 pst. kvinner blant leiarar er nådd.

Det er i dag stor forskjell innanfor dei ulike leiarnivåa, med 67 pst. kvinnedel på direktørnivå, mot 36 pst. kvinnedel i mellomleiarsjiktet.

I mellomleiarsjiktet finn vi dei tradisjonelt mannsdominerte delane av verksemda med sivilforsvarsdistrikt og regionskontor innanfor eltryggleik. Her er berre 2 av 23 leiarar kvinner, og rekrutteringsgrunnlaget består i hovudsak av menn.

DSB jobbar for likestilling og ei balansert kjønnssamansetjing gjennom rekrutteringsprosessar, og legg særleg vekt på at kunngjeringstekstane skal utformast slik at verksemda kan tiltrekkje seg begge kjønn og samstundes stimulere til betre mangfald i verksemda. DSB arbeider for likelønn mellom kjønna og å redusere uønskte forskjellar i lønn mellom nytilsette og tilsette som har arbeidd i DSB i fleire år. Likelønnsprinsippet er nedfelt i DSBs lønnspolitiske dokument.

6.5 Hovudredningssentralane (HRS)

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2017

48

83,3

16,7

66,7

0

0

0

1

2,8

2016

48

83,3

16,7

66,7

0

0

0

0

1

2,8

2015

48

77,6

22,4

63,9

0

0

0

0

1,1

2,6

Kilde: HRS

Av seks leiarar ved dei to hovudredningssentralane var fem menn ved utgangen av 2017. Ved nyrekruttering blir kvalifiserte kandidatar med ulik utdanning og arbeids- og livserfaring alltid oppmoda til å søke stillinga. Det blir likevel ikkje praktisert noka form for kvotering. Til stillingane som redningsleiar er det eit krav om såkalla operativ erfaring. Dette inneber at kandidatane ofte kjem frå mannsdominerte yrke, som Forsvaret, politiet eller sivil luft- og sjøfart. HRS har ei forventning om at prosentdelen kvalifiserte kvinnelege søkarar vil auke i takt med at kvinneprosenten aukar i desse yrkesgruppene. Per 31. desember 2017 var 4 av 36 redningsleiarar ved dei to hovudredningssentralane kvinner.

Personellet blir lønt likt i dei enkelte stillingane uavhengig av kjønn og bakgrunn. Derfor blir det ikkje jobba aktivt med å jamne ut forskjellar mellom kjønna. Det er viktig å nemne at dei lågast lønte stillingane (konsulentstillingane) ved Hovudredningssentralen berre er opptekne av kvinner.

6.6 Spesialeininga for politisaker

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2015

37

38

62

89

0

4,3

5,3

3,6

0,9

1,3

2016

36

36

64

86

7,7

8,7

0

4,4

1,52

2,69

2017

36

39

61

79

2,8

5,6

0

5,6

1

1,6

Det er fleire kvinnelege enn mannlege tilsette i Spesialeininga for politisaker. Eininga har 35 fast tilsette medarbeidarar, og 15 av desse er etterforskarar. Dei tilsette er lokaliserte med nitten tilsette på Hamar, ni i Oslo, tre i Trondheim og fire i Bergen. I tillegg til fast tilsette medarbeidarar har Spesialeininga for politisaker utnemnt tolv advokatar på verv. Av desse er ni menn og tre kvinner. Leiinga består av to menn (33,3 pst.) og fire kvinner (66,6 pst.), og ein av mennene og éi av kvinnene er advokatar på verv. Dersom ein gjer berekningar med utgangspunkt i fast tilsette leiarar, er kvinnedelen i leiinga 75 pst.

Personell blir lønt likt i dei enkelte stillingskategoriane uavhengig av kjønn. Årsaka til at statistikken viser lågare lønn for kvinner, er at dei lågast lønte stillingane (administrasjon) i verksemda berre har kvinnelege tilsette.

Spesialeininga for politisaker har som mål å ha eit inkluderande arbeidsliv der medarbeidarar skal spegle mangfaldet i befolkninga og ha ein variert erfaringsbakgrunn med omsyn til kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Dette er tydeleg i stillingsannonsane til spesialeininga. Dersom det er kvalifiserte søkjarar med minoritetsbakgrunn til nye stillingar, skal minst éin av dei bli kalla inn til intervju.

6.7 Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2015

14

22

78

85,6

0

21

0

14,2

0

2,79

2016

13

23

77

87,5

0

23

0

7,7

0

0,96

2017

12

25

75

93,3

8

25

0

0

0

0,46

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker hadde per 31. desember 2017 tolv tilsette. Dette utgjorde 10,9 årsverk. Kvinner utgjorde 75 pst. av staben. Alle leiarposisjonar var tekne av kvinner, og statens målsetjing om 40 pst. kvinner i leiarposisjonar er derfor oppfylt. Lønnsforskjellane mellom kvinner og menn er redusert noko i perioden 2015 til utgangen av 2017, men med få mannlege tilsette gir små endringar store utslag.

6.8 Domstoladministrasjonen

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2015

2116

37

63

67,3

0,9

10,5

2,5

5,2

0,5

2,3

2016

2075

36

64

69,6

3,9

13

6,2

7,5

1,6

4

2017

2073

36,5

63,5

73,3

2,8

12,2

7,7

7,0

2,1

4,8

Per 31. desember 2017 var det 2073 tilsette i domstolane, tilsvarande 2 011,3 årsverk. Det er ei overvekt av kvinnelege tilsette i Domstoladministrasjonen og domstolane. Dette kjem i hovudsak av at kvinner er overrepresenterte i saksbehandlarstillingar, som utgjer om lag halvparten av talet på medarbeidarar i domstolane. Turnoveren i administrative stillingar i domstolane er låg. Endring i kjønnsfordelinga vil derfor ta tid, uavhengig av tiltak som blir sette i verk. Domstolane jobbar for balansert kjønnsfordeling i arbeidet med rekrutterings- og personalpolitikken. Dette gjeld både saksbehandlar- og dommarfullmektigstillingar, dommarstillingar og leiarar. Innstillingsrådet for dommarar praktiserer moderat kjønnskvotering.

Det blir sett i verk tiltak for å betre situasjonen for medarbeidarar som av helsemessige årsaker har behov for tilpassingar. Domstolane fokuserer på god seniorpolitikk. Det er få medarbeidarar med innvandrarbakgrunn i domstolane.

Lønnsforskjellane mellom kvinner og menn må sjåast i samanheng med at kvinner er overrepresenterte i saksbehandlarstillingar, og at menn er overrepresenterte i dommarstillingar, som er vesentleg høgare lønte.

6.9 Statens sivilrettsforvaltning

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2015

74

35

65

89

0

4,3

5,3

3,6

0,9

1,3

2016

72

35

65

92

0

7

1,4

5,6

0,1

3,3

2017

61

39,3

60,7

96,3

0

13,5

12,5

8,1

0,2

2,2

Statens sivilrettsforvaltning hadde per 1. desember 2017 61 tilsette. Dette svarer til om lag 60,65 årsverk. Fordelinga mellom kvinner og menn var høvesvis 60,7 og 39,3 pst. På leiarnivået – direktør, assisterande direktør og avdelingsdirektør – er kvinnedelen på 60 pst.

Statens sivilrettsforvaltning har som mål å ha eit inkluderande arbeidsliv der medarbeidarane skal spegle mangfald i befolkninga og ha ein variert erfaringsbakgrunn med omsyn til kjønn, alder, nedsett funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Desse forholda blir vektlagde i rekrutteringsprosessane i verksemda. Statens sivilrettsforvaltning jobbar kontinuerleg med å auke delen menn i samband med rekruttering.

6.10 Kontoret for valdsoffererstatning

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2015

55

36

64

104,3

50

20

0

8,6

0,2

3,2

2016

51

35

66

105,6

16,7

15,2

16,7

12,1

0,2

2,8

2017

31

32

68

95,4

0

0

0

0

1

3,5

Endringane som har skjedd frå 2015 og 2016 til 2017, heng saman med at ansvaret for Rådgivingskontora for valdsoffererstatning vart overførte til Kontoret for valdsoffererstatning til politiet i 2017. Rådgivingskontora blir no kalla Støttesentera for kriminalitetsutsette. Mange stillingar ved dei tidlegare rådgivingskontora var deltidstillingar og i hovudsak bemanna av kvinner med høgare utdanning. Endringane i kvinner si lønn i forhold til menn si lønn kan delvis tilskrivast den same forklaringa, men heng òg saman med at Kontoret for valdsoffererstatning har jamn turnover av juristar, derav flesteparten er nyutdanna kvinner som får startlønn som akademikarar.

6.11 Politiet

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinner si lønn i pst. av menn si lønn

Deltid (pst.)

Mellombelse stillingar (pst.)

Legemeldt fråvær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2017

17 242

54

46

96,1

0,9

7,6

3,5

4,3

2,6

5,8

2016

16 595

55

45

95,1

1

8,7

2,3

3,6

2,3

5,5

Tabellen inkluderer Politidirektoratet og alle underliggjande einingar og er basert på data frå personal- og lønnssystemet i etaten. Tala inkluderer ikkje PST.

Ekskl. timelønte, medarbeidarar på pensjonistvilkår, eksterne og medarbeidarar i permisjon utan lønn.

Kjønnsbalanse: Totalt er talet på tilsette som får lønn, inkl. medarbeidarar i foreldrepermisjonar (ikkje årsverk)

Lønn: Berekna av gjennomsnittleg grunnlønn per månad for alle tilsette (ekskl. faste tillegg). Lønn for deltidstilsette er omrekna til tilsvarande 100 pst. stilling.

Deltidstilsette inkluderer ikkje medarbeidarar i delvis omsorgspermisjonar. Mellombelse: Tala for tidlegare år er endra som følgje av at vikarar tidlegare var inkluderte i berekningane. Ein del fast tilsette er mellombels i ei anna stilling og kan vere koda som mellombelse.

God kjønnsbalanse i politiet er eit politisk og strategisk mål, og eit viktig bidrag til å levere på samfunnsoppdraget vårt. Det er per 31. desember 2017 totalt 46 pst. kvinner i politiet. Det er ein auke med 1 prosentpoeng frå 2016. Som eit ledd i dette arbeidet vart det i 2016 utarbeidd ein overordna plan for kjønnsbalanse i leiarstillingar. I løpet av planperioden (2017–2022) er målet 30 pst. kvinnelege leiarar i politistillingar og 40 pst. kvinnelege leiarar totalt. I politistillingar har delen kvinnelege leiarar auka frå 18 pst. i 2016 til 20 pst. i 2017. For leiarstillingar totalt har delen kvinner auka frå 30 til 32 pst. i same periode.

Fleire distrikt har utnytta moglegheitene i samband med omorganiseringa til å betre kjønnsbalansen i leiarstillingar. Ved utgangen av 2017 har 7 av 12 politidistrikt ein kvinnedel på over 30 pst. i leiargruppa til politimeisteren.

Våren 2017 starta POD opp eit sentralt mentorprogram som rettar seg både mot tilsette som er motiverte for å ta leiaransvar, og mot tilsette som i dag er leiarar og motiverte for å ta eit større leiaransvar. To kull blir sluttførte i løpet av 2018, og det er planlagt oppstart for to nye kull. Mentorprogrammet har fått gode tilbakemeldingar, og målet på sikt er å få ei meir mangfaldig leiing. Målet om 40 pst. kvinner blant dei nye studentane på Politihøgskolen vart oppnådd i 2012, og delen har auka gradvis dei siste åra. I opptaket for 2017 har Politihøgskolen den høgste kvinnedelen gjennom tidene, med heile 46 pst. kvinnelege studentar. Det er ein auke på 4 prosentpoeng frå 2016.

For å fremme likestilling og hindre diskriminering har profesjonalisering av rekrutteringsprosessane vore prioritert. Dette arbeidet er òg følgt opp i regi av mangfaldnettverket med samarbeidsprosjektet «Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering». Fafo vart i 2017 valt ut til å gjere ei kartlegging av rekrutteringspraksisen i fleire av verksemdene for å undersøke korleis ein lukkast med likestilt rekruttering. Resultata er no publiserte, og arbeidet vil bli følgt opp i 2018.

Politihøgskolen har over fleire år arbeidd aktivt med å rekruttere fleire studentar frå minoritetsgrupper til politiutdanninga. Tala viser ein gradvis auke av studentar med minoritetsbakgrunn, frå 12 pst. i 2015 til 14 pst. i 2017. I 2016 var det berre 25 pst. kvinner i denne gruppa. I 2017 har delen kvinner blant minoritetsstudentane auka til 43 pst.

Tal frå SSB viser at i 2017 hadde 5,26 pst. av dei tilsette i politiet innvandringsbakgrunn – ein auke frå 5,1 pst. i 2015. Av desse hadde 565 bakgrunn frå Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utanom EU/EFTA og Oseania utanom Australia og New Zealand. Dei gjenverande 304 hadde bakgrunn frå EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Det har over fleire år blitt presisert at det er nulltoleranse for seksuell trakassering og anna utilbørleg åtferd i politiet. I medarbeidarundersøkinga i år svarte 2 pst. at dei hadde opplevd uønskt seksuell merksemd i løpet av dei siste tolv månadene. Etaten jobbar med ulike førebyggjande tiltak. Meir merksemd om risiko og sårbarheit i arbeidsmijløet i politiet, opplæring i handtering av varsel, styrkt bevisstheit kring kva som er akseptabel åtferd, og betre kjønnsbalanse i leiarstillingar er døme på tiltak.

Gjennomsnittleg brutto grunnlønn per månad for alle stillingskategoriar i politi- og lensmannsetaten var 41 645 kroner i 2017, derav 40 752 kroner for kvinner og 42 392 kroner for menn. Gjennomsnittleg grunnlønn pluss faste tillegg per månad for alle stillingskategoriar i politi- og lensmannsetaten var 44 213 kroner i 2017, derav 42 475 kroner for kvinner og 45 668 kroner for menn. Lønnsforskjellar kan forklarast ut frå variablar som bl.a. ansiennitet og kjønnsfordeling over tid. Det er òg fleire menn i leiarstillingar.

Det totale sjukefråværet har over fleire år lege kring 5 pst. Det er høgare for kvinner enn menn. Det er høgare for kvinner enn for menn. Det totale sjukefråværet for 2017 var på 5,3 pst.

6.12 Kriminalomsorga

År

N

Kjønnsbalanse

Kvinnene si lønn i pst. av menne sin

Deltid (pst.)

Kortvarige stillinger (pst.)

M

K

M

K

M

K

2018

4 837

2 609

2 228

97

7

17

9

11

2017

4 833

2 617

2 216

97

6

16

12

13

Tala er per 1. mars 2018 og inkluderer aspirantar ved KRUS. Lønna viser avtalt fastlønn.

Kilde: KDI

Kjønnsfordelinga blant tilsette i kriminalomsorga viser 46 pst. kvinner og 54 pst. menn i 2018. Det er same nivå som føregåande år. Det er fleire kvinner som jobbar deltid samanlikna med menn. Delen deltidstilsette utgjer ca. 11 pst. av dei tilsette. Delen kortvarige tilsette auka i årene fram til 2015, men har gått ned dei siste åra. Kvinnene si gjennomsnittlege månadslønn utgjer om lag 97 pst. av menna si lønn. Kjønnsfordeling hos aspirantar ved KRUS var 55 pst. menn og 45 pst. kvinner ved siste opptak i 2017. Justis- og beredskapsdepartementet er tilfreds med ein så vidt høy del kvinnelege aspirantar.

6.13 Sekretariatet for Konfliktråda

År

N

Kjønnsbalanse (pst.)

Kvinners lønn i pst. av menns lønn

Deltid (pst.)

Midlertidige stillinger (pst.)

Legemeldt fravær (pst.)

M

K

M

K

M

K

M

K

2017 1

134

27

73

103,3

0

8,9

16,2

18

4,07

6,84

2016

131

31

69

96,3

0,8

7,6

4,7

4,4

1

3,8

2015

124

30

70

90,4

0,8

8

1,6

1,6

N/A

N/A

1 Om 2017-tala: I rapporteringa på kjønnsbalanse, løn, deltid og førebelse er det brukt tal frå første halvår 2018. Tala for antal (N), foreldrepermisjon og legemeldt fråver er tal frå 2017.

Kilde: Sekretariatet for Konfliktråda

1. juli 2018 utgjorde bemanninga i konfliktråda (SfK) 124,4 årsverk. Kvinner er overrepresentert blant dei tilsette. Sekretariatet vert leia av ein kvinneleg direktør, og assisterande direktør er kvinne. 15 av 18 konfliktrådsleiarar er kvinner. SfK har som mål å ha eit inkluderande arbeidsliv der medarbeidarane skal spegle mangfald i befolkninga med tanke på kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Dette vert spegla i verksemdene sine stillingsannonsar.