Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Det blir foreslått å avvikle kap. 3400 Justis- og beredskapsdepartementet, post 02 Refusjon av ODA-godkjente utgifter som følgje av at utgiftene frå 2019 ikkje lenger vert ført som utviklingshjelp.

Det blir foreslått å opprette ein ny inntektspost: kap. 3445 Den høyere påtalemyndighet, post 02 Refusjoner.

Det blir foreslått at stikkordet kan overføres blir fjerna frå kap. 451, post 21, på føresetnad av at forslag til vedtak om fullmakta til å overskride i romartalsvedtak XII blir vedteken.

Det blir foreslått å opprette ein ny post under kap. 455 med post 73 Tilskudd til Redningsselskapet .

Det blir foreslått å opprette kap. 3470 Fri rettshjelp, post 02 Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter , der det blir ført midlar til fri rettshjelp til asylsøkarar, som er godkjende som utviklingshjelp.

Det blir foreslått at kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 71 Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i asylmottak byter namn til post 71 Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i asylmottak, og veiledning for au pairer , for å betre gjere synleg kva for type utgifter som blir løyvde på posten.

Det blir foreslått at kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger byter namn til post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet , for å betre gjere synleg kva for type utgifter som blir løyvde på posten.

Det blir foreslått å opprette kap. 3490 Utlendingsdirektoratet, post 07 Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter , der det blir ført inntekter til dette formålet som er godkjende som utviklingshjelp.

Det blir foreslått å opprette kap. 3490 Utlendingsdirektoratet, post 08 Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter , der det blir ført inntekter til dette formålet som er godkjende som utviklingshjelp. Programkategori 06.95 Integrering og mangfold og tilknytta kapittel utgår som følge av at ansvaret er flytta til Kunnskapsdepartementet, jf. Prop 48 S (2017–2018) og Innst. 230 S (2017–2018).

Under Justis- og beredskapsdepartementet blir stikkordet kan overføres foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2018

Forslag 2019

Begrunnelse for stikkordet

400

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting

19 443

30 280

410

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler

3 777

6 735

430

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

11 792

69 000

440

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

4 454

9 189

474

60

Tilskudd til kommuner

19 808

475

21

Spesielle driftsutgifter

14 452

7 620

490

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

819

4 511

490

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

11 337