Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format