Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

6.1 Utgifter fordelt på programkategori og kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

237 991

347 582

423 832

21,9

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

9 543

9 763

10 065

3,1

Sum kategori 00.10

247 534

357 345

433 897

21,4

Sum programområde 00 247 534 357 345 433 897 21,4

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

578 987

577 604

646 033

11,8

502

Tariffavtalte avsetninger

212 130

185 400

208 100

12,2

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

866 743

825 945

886 380

7,3

520

Tilskudd til de politiske partier

436 706

Sum kategori 13.00 2 094 566 1 588 949 1 740 513 9,5

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene

1 978 719

2 000 750

2 055 846

2,8

Sum kategori 13.25 1 978 719 2 000 750 2 055 846 2,8

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

2 393 773

2 280 098

2 453 072

7,6

531

Eiendommer til kongelige formål

60 679

79 271

121 448

53,2

532

Utvikling av Fornebuområdet

138

6 097

6 097

0,0

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

57 301

47 200

47 686

1,0

534

Erstatningslokaler for departementene

36 125

2445

Statsbygg

3 042 144

3 864 560

4 096 927

6,0

Sum kategori 13.30 5 590 160 6 277 226 6 725 230 7,1

Forvaltningsutvikling og IT-politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

526 592

596 503

649 013

8,8

541

IT-politikk

15 530

13 557

15 358

13,3

542

Internasjonalt IT-samarbeid

22 921

40 557

51 203

26,2

Sum kategori 13.40 565 043 650 617 715 574 10,0

Personvern

545

Datatilsynet

52 831

54 441

57 672

5,9

546

Personvernnemnda

2 099

1 923

2 325

20,9

Sum kategori 13.45 54 930 56 364 59 997 6,4

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

1 030 638

806 103

671 814

-16,7

551

Regional utvikling og nyskaping

50 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

7 244

553

Omstillingsdyktige regioner

648 538

585 144

491 551

-16,0

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

28 365

27 727

32 753

18,1

Sum kategori 13.50 1 764 785 1 418 974 1 196 118 -15,7

Samiske formål

560

Samiske formål

309 587

316 520

509 526

61,0

561

Tilskudd til samiske formål

13 639

12 166

-100,0

563

Internasjonalt reindriftssenter

10 290

8 908

9 110

2,3

Sum kategori 13.60 333 516 337 594 518 636 53,6

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter

27 500

40 714

48 516

19,2

Sum kategori 13.67 27 500 40 714 48 516 19,2

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

127 568 893

131 106 909

137 005 889

4,5

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

33 501 733

33 615 368

34 624 331

3,0

573

Kommunereform

1 528 400

57 764

50 000

-13,4

575

Ressurskrevende tjenester

9 039 360

9 655 582

9 897 112

2,5

576

Vedlikehold og rehabilitering

650 000

577

Tilskudd til de politiske partier

460 113

460 251

0,0

578

Valgdirektoratet

106 056

55 697

112 945

102,8

579

Valgutgifter

7 893

11 242

11 469

2,0

Sum kategori 13.70 172 402 335 174 962 675 182 161 997 4,1

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte

2 674 446

2 777 155

-100,0

581

Bolig- og bomiljøtiltak

1 377 268

1 383 017

4 257 216

207,8

585

Husleietvistutvalget

28 775

28 717

29 874

4,0

587

Direktoratet for byggkvalitet

157 233

156 836

155 724

-0,7

2412

Husbanken

16 741 390

15 451 342

14 750 086

-4,5

Sum kategori 13.80 20 979 112 19 797 067 19 192 900 -3,1

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling

86 583

83 776

102 847

22,8

595

Statens kartverk

1 295 958

1 185 499

1 139 541

-3,9

Sum kategori 13.90

1 382 541

1 269 275

1 242 388

-2,1

Sum programområde 13

207 173 207

208 400 205

215 657 715

3,5

Sum utgifter

207 420 741

208 757 550

216 091 612

3,5

6.2 Inntekter fordelt på programkategori og kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Administrasjon

3500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

504

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

168 500

145 787

89 706

-38,5

Sum kategori 13.00 169 004 145 787 89 706 -38,5

Fylkesmannsembetene

3525

Fylkesmannsembetene

152 023

163 894

167 804

2,4

Sum kategori 13.25 152 023 163 894 167 804 2,4

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

4 866

3 183

2 383

-25,1

5445

Statsbygg

1 173 193

1 129 976

1 242 976

10,0

5446

Salg av eiendom, Fornebu

200

200

0,0

Sum kategori 13.30 1 178 059 1 133 359 1 245 559 9,9

Forvaltningsutvikling og IT-politikk

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

51 871

66 106

91 246

38,0

Sum kategori 13.40 51 871 66 106 91 246 38,0

Personvern

3545

Datatilsynet

1 383

Sum kategori 13.45 1 383

Distrikts- og regionalpolitikk

3554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

143

Sum kategori 13.50 143

Samiske formål

3563

Internasjonalt reindriftssenter

3 243

2 917

2 988

2,4

Sum kategori 13.60 3 243 2 917 2 988 2,4

Kommunesektoren mv.

5616

Kommunalbanken AS

390 000

443 000

481 000

8,6

Sum kategori 13.70 390 000 443 000 481 000 8,6

Bolig, bomiljø og bygg

3585

Husleietvistutvalget

1 624

1 109

1 472

32,7

3587

Direktoratet for byggkvalitet

44 400

50 087

44 137

-11,9

5312

Husbanken

12 554 675

11 703 224

12 423 383

6,2

5615

Husbanken

2 948 311

2 900 000

3 309 000

14,1

Sum kategori 13.80 15 549 010 14 654 420 15 777 992 7,7

Planlegging, byutvikling og geodata

3595

Statens kartverk

891 124

809 056

755 081

-6,7

Sum kategori 13.90

891 124

809 056

755 081

-6,7

Sum programområde 13

18 385 860

17 418 539

18 611 376

6,8

Sum inntekter

18 385 860

17 418 539

18 611 376

6,8