Kulturdepartementet (KUD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

165 502

171 774

169 977

-1,0

Sum kategori 08.10

165 502

171 774

169 977

-1,0

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål

1 597 266

1 682 856

1 829 968

8,7

Sum kategori 08.15

1 597 266

1 682 856

1 829 968

8,7

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

1 100 099

1 173 139

1 208 106

3,0

321

Kunstnerformål

506 810

530 640

556 605

4,9

322

Bygg og offentlige rom

233 195

393 698

361 607

-8,2

323

Musikk og scenekunst

2 708 936

2 823 995

2 917 507

3,3

325

Allmenne kulturformål

481 051

451 035

358 989

-20,4

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

807 024

805 786

850 112

5,5

328

Museum og visuell kunst

1 566 110

1 622 170

1 856 915

14,5

329

Arkivformål

404 380

413 171

423 521

2,5

Sum kategori 08.20

7 807 605

8 213 634

8 533 362

3,9

Medieformål m.m.

334

Filmformål m.m.

773 636

829 743

825 490

-0,5

335

Medieformål

382 186

526 255

585 708

11,3

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

47 000

48 030

49 170

2,4

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

96 739

84 794

87 272

2,9

Sum kategori 08.30

1 299 561

1 488 822

1 547 640

4,0

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke

2 330 109

2 135 350

2 211 400

3,6

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

336 246

369 561

386 210

4,5

342

Kirkebygg og gravplasser

157 626

125 740

149 859

19,2

Sum kategori 08.40

2 823 981

2 630 651

2 747 469

4,4

Sum utgifter

13 693 915

14 187 737

14 828 416

4,5

Veksten i budsjettforslagets utgiftsside er på 640,7 mill. kroner, sammenlignet med saldert budsjett for 2018. Det tilsvarer en økning på 4,5 pst.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS som fordeles til kultur-, idretts- og frivillighetsformål. Tildelingene til disse formålene er omtalt under del III, pkt. 5.

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

612

83

85

2,4

Sum kategori 08.10

612

83

85

2,4

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

11 752

5 645

5 000

-11,4

3322

Bygg og offentlige rom

252

132

31 136

3323

Musikk og scenekunst

38 066

25 128

28 356

12,8

3325

Allmenne kulturformål

21 905

24 215

5 717

-76,4

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

35 295

25 863

26 613

2,9

3329

Arkivformål

29 036

25 466

26 205

2,9

Sum kategori 08.20

136 306

106 449

123 027

15,6

Medieformål m.m.

3334

Filmformål m.m.

16 010

16 808

12 503

-25,6

3335

Medieformål

4 238

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

20 752

13 085

16 547

26,5

Sum kategori 08.30

36 762

29 893

33 288

11,4

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3342

Kirkebygg og gravplasser

35 451

23 484

24 165

2,9

Sum kategori 08.40

35 451

23 484

24 165

2,9

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

107 340

106 676

102 912

-3,5

Sum kategori 08.50

107 340

106 676

102 912

-3,5

Sum inntekter

316 471

266 585

283 477

6,3

Under Kulturdepartementet blir stikkordet «kan overføres» foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2018

Forslag 2019

315

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

1 667

6 130

321

73

Kunstnerstipend m.m.

4 272

193 100

321

75

Vederlagsordninger

203 180

322

21

Spesielle driftsutgifter

36 500

322

70

Nasjonale kulturbygg

91 824

285 600

323

21

Spesielle driftsutgifter

12 089

63 480

325

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

16 906

28 219

325

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m.

9 899

40 000

326

21

Spesielle driftsutgifter

750

15 635

329

21

Spesielle driftsutgifter

21 363

18 975

334

21

Spesielle driftsutgifter

2 324

6 375

334

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner

62 130

71 360

334

73

Regional filmsatsing

90 855

334

75

Internasjonale film- og medieavtaler

18 180

335

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

5 941

19 870

339

21

Spesielle driftsutgifter

1 844

8 415

342

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

3 000

55 341