Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 21. september 2018, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format