Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 21. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format