Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Innledning

Det er i tilknytning til budsjettproposisjonen for 2019 utarbeidet tre standardtabeller med følgende nøkkeltall for Norsk Romsenter:

Tabell 12.1 Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise virksomhetens brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter samme prinsipper som gjelder for de bruttobudsjetterte virksomhetene. Tall for årene 2015–2017 og 2018 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.

Tabell 12.2 Inntekter etter inntektskilde: De fleste nettobudsjetterte virksomheter har flere inntektskilder, og formålet med tabellen er å gi en oversikt over de ulike inntektskildene. Tall for årene 2015–17 og 2018 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.

Tabell 12.3 Virksomhetens kontantbeholdning per 31. desember: Med spesifikasjon av de formål kontantbeholdningene skal benyttes til. Formålet med tabellen er å vise totale overføringer til neste budsjettår og sammensetningen av overføringene.

Tabeller med kommentarer

Tabell 12.1 Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgiftsart

2015

2016

2017

2018

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

38 663

43 281

43 677

44 661

Varer og tjenester

167 344

138 818

142 997

117 684

Sum driftsutgifter

206 007

182 099

186 674

162 345

Investeringsutgifter:

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

0

6 854

3 036

0

Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

0

6 854

3 036

0

Overføringer fra virksomheten:

Overføringer til andre statlige regnskaper

0

0

0

0

Utbetalinger til andre virksomheter

692 730

653 254

659 564

705 880

Sum overføringer fra virksomheten

692 730

653 254

659 564

705 880

Finansielle aktiviteter:

Kjøp av aksjer og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

10 501

9 412

150

Sum finansielle aktiviteter

0

10 501

9 412

150

Sum utgifter

898 737

852 708

858 686

868 375

Inntektsart

Driftsinntekter:

Inntekter fra salg av varer og tjenester

0

0

0

0

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

0

0

0

0

Refusjoner

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

105 414

110 391

114 630

93 817

Sum driftsinntekter

105 414

110 391

114 630

93 817

Inntekter fra investeringer:

Salg av varige driftsmidler

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringer til virksomheten:

Inntekter fra statlige bevilgninger

694 042

715 880

746 061

774 525

Andre innbetalinger

2 170

2 000

1 885

2 000

Sum overføringer til virksomheten

696 212

717 880

747 946

776 525

Finansielle aktiviteter:

Innbetaling ved salg av aksjer og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbetaling av rente)

0

10 056

10 455

0

Sum finansielle aktiviteter

0

10 056

10 455

0

Sum inntekter

801 626

838 327

873 031

870 342

Netto endring i kontaktbeholdning

-97 111

-14 381

14 345

1 967

Tabell 12.2 Inntekter etter inntektskilde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

2015

2016

2017

2018

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget:

Bevilgninger fra fagdepartementet

694 042

715 880

746 061

774 525

Bevilgninger fra andre departement

2 170

2 000

1 885

2 000

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

0

0

0

0

Tildelinger fra Norges forskningsråd

0

0

0

0

Sum bevilgninger til statsoppdraget

696 212

717 880

747 946

776 525

Offentlige og private bidrag:

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

0

0

0

0

Bidrag fra private

0

0

0

0

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

11 755

12 632

12 354

12 978

Sum bidrag

11 755

12 632

12 354

12 978

Oppdragsinntekter mv.:

Oppdrag fra statlige virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra private

120

74

60

50

Andre inntekter og tidsavgrensninger

93 539

107 741

112 671

80 789

Sum oppdragsinntekter mv.

93 659

107 815

112 731

80 839

Sum inntekter

801 626

838 327

873 031

870 342

Kommentarer til tabell 12.2

Tilskudd fra internasjonale organisasjoner er overføring fra den europeiske romorganisasjonen ESA, som bidrag til EASP-programmet på Andøya Space Center AS. Beløpet knytter seg til Frankrikes, Tysklands og Sveits sine deler av programmet.

Andre inntekter og tidsavgrensninger er inntekter fra avtaler Norsk Romsenter har med NASA, NOAA, USGS og ESA om å levere bakkestasjonstjenester til noen av deres romprogrammer, og kommunikasjonstjenester til NASA og NOAA via fibersambandet til Svalbard. Disse inntektene motsvares av nærmest identiske utgiftsposter. Eventuelle forskjeller skyldes valutaeffekt.

Tabell 12.3 Virksomhetens kontantbeholdninger per 31. desember

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Endring fra 2016 til 2017

Kontantbeholdning:

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank

82 726

68 351

75 127

6 776

Beholdning på andre bankkonti

2 479

2 474

10 043

7 569

Andre kontantbeholdninger

0

0

0

0

Sum kontanter og kontantekvivalenter

85 205

70 825

85 170

14 345

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår:

Feriepenger mv.

2 929

3 039

3 130

91

Skattetrekk og offentlige avgifter

3 102

3 516

3 419

-97

Gjeld til leverandører

1 296

11 003

13 892

2 889

Gjeld til oppdragsgivere

0

0

0

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

0

0

0

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

7 327

17 558

20 441

2 883

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår:

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

106 255

41 055

51 158

10 103

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

-40 201

311

105

-206

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

66 054

41 366

51 263

9 897

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

0

-500

0

500

Fri virksomhetskapital

11 824

12 501

13 566

1 065

Sum andre avsetninger

11 824

12 001

13 566

1 565

Langsiktig gjeld (netto):

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

-100

-100

0

Sum langsiktig gjeld

0

-100

-100

0

Sum netto gjeld og forpliktelser

85 205

70 825

85 170

14 345

Kommentarer til tabell 12.3

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet er prosjekter som finansieres over nasjonale følgeprogrammer som ennå ikke er utbetalt.

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål er midler til finansiering av følgeprogrammer fra andre organisasjoner, hvor midlene ikke er satt i ansvar.