Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Fagansvaret og sektoransvaret ligger til grunn for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Nærings- og fiskeridepartementets område. Dette innebærer at departementet skal legge til rette for at næringslivet kan levere de varer og tjenester samfunnet forventer også i kriser. Innenfor matvareforsyning har departementet det overordnede koordineringsansvaret. Departementet har også ansvar for skipsfartsberedskap, drivstofforsyning, bygg- og anleggsberedskap, statlig varekrigsforsikring, sikringstiltak ved de nukleære anleggene samt utpeking og oppfølging av skjermingsverdige objekter.

For å ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsansvaret har departementet etablert et formelt samarbeid med næringer innenfor viktige samfunnsfunksjoner. Lov om næringsberedskap vektlegger samarbeid mellom myndighetene og næringslivet for å sikre tilgang til varer og tjenester under kriser og loven gir myndighetene hjemmel til å iverksette særskilte tiltak ved behov.

Departementet har ansvar for å kunne håndtere alle typer kriser i egen sektor på en effektiv måte og videre bidra til å løse kriser som berører flere sektorer og viktige funksjoner i samfunnet.

Status og resultater

I 2017 ble det i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap lagt vekt på systemer og funksjoner som er samfunnskritiske. Dette omfattet styringssystemer, forsyning av mat og drivstoff, transport, lagring av og tilgang til viktig informasjon og satellittnavigasjon. Tiltak er igangsatt med bakgrunn i rapporter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og i dialog med aktører på næringsberedskapsrådene. Departementet har lagt vekt på å utvikle gode samarbeids- og krisehåndteringsordninger sammen med representanter for oljeselskapene innen drivstofforsyning og gode styrings- og oppfølgingsrutiner knyttet til de nukleære forskningsanleggene. Innenfor disse sektorene vurderes også om sikring etter objektsikkerhetsregelverket er tilstrekkelig og korrekt.

Det har vært økt oppmerksomhet om sivilt-militært samarbeid og kontakt med Forsvarsdepartementet om behov for sivil støtte. Det har også vært lagt vekt på det sivile beredskapsarbeidet i NATO.

I 2016 gjennomførte DSB en risiko- og sårbarhetsanalyse av matvareforsyningen på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har i 2017 arbeidet med oppfølgingen, bl.a. modernisering av opplegget for nødproviant. I 2017 gjennomførte DSB første del av en risiko- og sårbarhetsanalyse av drivstofforsyningen, som blir videreført med andre delrapport i 2018.

Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra NFD igangsatt en analyse av en eller flere funksjoner for å kartlegge og håndtere digitale angrep (cert) innen sektoren.

Departementet har etablert en kriseorganisasjon og et krisehåndteringsverktøy for intern håndtering av uforutsette situasjoner. Departementet gjennomfører jevnlig interne og nasjonale øvelser.

Departementets sektoransvar omfatter krav til og oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i underlagte virksomheter. Det er lagt vekt på at etatene må ha gode krise- og beredskapsplaner basert på risiko- og sårbarhetsanalyser, at øvelser gjennomføres, at sikkerhetstilstanden vurderes og at strategi og handlingsplan for informasjonssikkerhet følges opp. I tillegg gjelder særlige krav til etater som har sikkerhetsgradert informasjon og skjermingsverdige objekter. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet er det gjennomført en kartlegging av sikkerhetstilstanden i sektoren.

Prioriteringer 2019

Arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og intern sikkerhet videreføres og utvikles med basis i relevante analyser, styringsdokumenter og i samarbeid med aktuelle aktører i sektoren.

På sikkerhets- og beredskapsområdet vil departementet prioritere å:

  • Følge opp risiko- og sårbarhetsanalyse innenfor drivstofforsyningen og analyse av funksjoner for digitale angrep.

  • Utvikle det formelle samarbeidet med næringer av betydning for samfunnskritiske eller samfunnsviktige funksjoner.

  • Følge opp oppgaver innenfor totalforsvaret og oppgaver knyttet til det sivile beredskapsarbeidet i NATO.

  • Implementere ny sikkerhetslov med forskrifter.

  • Fortsette arbeidet med god sikkerhet og krisehåndteringsevne i sektoren og ivareta det overordnede oppfølgingsansvaret for sikring av kritiske funksjoner.