Utenriksdepartementet (UD)

Regjeringens fem tematiske hovedprioriteringer i utviklingspolitikken

Nedenfor følger tabell over forbruk 2017 og plantall 2019 for Regjeringens fem hovedsatsinger i utviklingspolitikken. For to av satsingene er det gjort en justering i innretningen i forhold til den som ble presentert i budsjettet for 2018. Det vil si at tidligere Næringsutvikling og jobbskaping nå er Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi , og tidligere Klima, fornybar energi og miljø nå er Klima, miljø og hav . Denne justeringen er i samsvar med ny budsjettstruktur. Også andre sider ved den nye kapittel- og poststrukturen i 2019 innebærer at oversikt over plantall og forbrukstall for de fem satsingene ikke vil være sammenliknbar med tilsvarende tabell i 2018-budsjettet.

For å få forbrukstallene for 2017 sammenliknbare med plantallene for 2019, har det vært nødvendig å inkludere relevant forbruk fra regionbevilgninger, likestillingsbevilgning og bevilgninger til utviklingsbanker og FN, basert på sektorkoding i bistandsstatistikken i forbrukstallene for 2017. Dette er gjort for å justere for endringer som er gjort i ny budsjettstruktur, jf. tabell 3.1 Ny budsjettstruktur: oversikt over endringer.

Tabell 2.1 Regjeringens fem hovedprioriteringer i utviklingspolitikken: Forbruk 2017 og plantall 2019 (beløp i mrd. kroner)

Forbruk 2017

Plantall 2019

Helse

4,6

4,8

Utdanning

3,6

3,7

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

3,4

4,7

Klima, miljø og hav

3,9

4,8

Humanitær bistand

5,8

5,4

I det følgende gis en presentasjon av hva den enkelte hovedsatsing i tabellen ovenfor er basert på. Som det framgår av tabellen, er det særlig Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi , og Klima, miljø og hav hvor de største økningene legges, men også Helse og Utdanning økes betydelig.

Helse

Plantallet for 2019 består av bevilgningsforslagene under følgende poster: Kap 160, post 70 Helse , post 71 Verdens helseorganisasjon (WHO), og post 72 FNs aidsprogram (UNAIDS), og kap. 164, post 72 FNs befolkningsfond (UNFPA). Videre er det lagt til indikative beløp for tilskudd til helseformål fra kap. 170, post 70 Sivilt samfunn , kap. 144, post 70 Utvekslingsordninger (Norec) og kap. 164, post 70 Likestilling .

Forbruk 2017 består av regnskapstall for tilsvarende poster i 2017-budsjettet, med tillegg for forbruk fra regionbevilgninger, basert på sektorkoding i bistandsstatistikken.

Utdanning

Plantallet for 2019 består av bevilgningsforslaget under kap. 161, post 70 Utdanning . Videre er det lagt inn plantall for utdanning fra kap. 170, post 70 Sivilt samfunn og kap. 150, post 70 Nødhjelp og humanitær bistand . Antatt forbruk til utdanning under kap. 144, post 70 Utvekslingsordninger (Norec) er også tatt med.

Forbruk 2017 består av regnskapstall for utdanningsposten i 2017-budsjettet, med tillegg for forbruk fra regionbevilgninger og andre poster, basert på sektorkoding (utdanning) i bistandsstatistikken. Den humanitære innsatsen som er rettet inn mot utdanning i krise og konflikt er også inkludert.

Næringsutvikling, fornybar energi og landbruk

Plantallet for 2019 består av bevilgningsforslagene under kap. 162, post 70 Næringsutvikling og handel, post 71 Matsikkerhet og landbruk, post 72 Fornybar energi, post 73 Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), og postene 75/95 Norfund .

Forbruk 2017 består av regnskapstall for tilsvarende poster i 2017-budsjettet, med tillegg for forbruk fra regionbevilgninger, overgangsbistand og bevilgninger til utviklingsbanker og FN, basert på sektorkoding i bistandsstatistikken.

Klima, miljø og hav

Plantallet for 2019 består av bevilgningsforslagene under kap. 163, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold (Svalbard globale frøhvelv), post 70 Miljø og klima , og post 71 Hav og marin forsøpling , samt bevilgningsforslag knyttet til Regjeringens havsatsing under kap. 140 Utenriksdepartementet , post 21 Spesielle driftsutgifter . Klima- og skogsatsingen under Klima- og miljødepartementet er også tatt med under denne satsingen. Dessuten er et indikativt beløp fra kap. 152, post 70 Menneskerettigheter knyttet til forvaltning og sikring av verdensarven inkludert her.

Forbruk 2017 består av regnskapstall for tilsvarende poster i 2017-budsjettet, med tillegg for forbruk fra regionbevilgninger, basert på sektorkoding i bistandsstatistikken.

Humanitær bistand

Forbruk 2017 og plantall 2019 gjelder henholdsvis regnskapstall og bevilgningsforslag på kap. 150, post 70 Humanitær bistand , post 71 Verdens matvareprogram (WFP) og post 72 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Øvrig profil i budsjettet

I budsjettet for 2019 er det lagt inn betydelige økninger på noen særlig prioriterte områder som hav og marin forsøpling, fornybar energi, sårbare stater og regioner, Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, nødhjelp og humanitær bistand, FNs arbeid for bærekraftsmålene, menneskerettigheter, og økonomisk utvikling og demokratisering i Europa og Sentral-Asia. Noen av disse økningene inngår i utviklingspolitikkens fem hovedsatsinger, mens andre representerer særskilte eller gjennomgående prioriteringer i Regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk. Gjennom de budsjettmessige prioriteringene tydeliggjøres en profil med fokus på bærekraft, fornybare ressurser, utvikling basert på kunnskap og kunnskapsoverføring, lindring av nød, samt en fortsatt sterk innsats for styrking av de multilaterale institusjonene som er viktig for global fred og utvikling. EØS-avtalen er førende for bevilgninger til EØS-finansieringsordningene. Ordningene utgjør også en viktig del av budsjettforslaget for 2019.