Tabell 5.1 Årsverksoversikt for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet (Oslo)

838 årsverk

Utenriksdepartementet (utsendte ved utenriksstasjonene)

608 årsverk

Sum Utenriksdepartementet

1 446 årsverk

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

242 årsverk

Fredskorpset

39 årsverk

SSB. Ansatte i Norfund og lokalt ansatte ved utenriksstasjonene inngår ikke i oversikten.

Tabell 5.2 Regnskap 2017 og saldert budsjett 2018

i 1000 kr

Kap.

Post

Betegnelse

Regnskap 2017

Saldert budsjett 2018

Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

100

Utenriksdepartementet

2 260 563

2 328 531

01

Driftsutgifter

2 214 630

2 253 292

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

12 294

12 931

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 611

25 457

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

107

1 054

71

Diverse tilskudd

29 034

35 258

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

99

179

89

Valutatap (disagio)

2 735

0

90

Lån til norske borgere i utlandet

51

360

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

57 683

48 317

01

Driftsutgifter

57 683

48 317

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

3 502

9 844

01

Driftsutgifter

3 502

9 844

Sum programkategori 02.00

2 321 748

2 386 692

Programkategori 02.10 Utenriksformål

115

Norgesfremme-, kultur- og informasjonsformål

61 632

66 758

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

19 617

17 634

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål , kan overføres, kan nyttes under post 01

42 014

49 124

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

1 644 592

1 689 500

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 454 802

1 499 500

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

189 790

190 000

117

EØS-finansieringsordningene

1 808 344

1 446 709

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014 , kan overføres

817 196

0

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014 , kan overføres

840 718

0

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021 , kan overføres

86 724

787 554

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021 , kan overføres

63 706

659 155

118

Nordområdetiltak mv.

461 606

452 163

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70 og 71

50 276

38 204

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland , kan overføres, kan nyttes under post 01

313 669

331 881

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv. , kan overføres, kan nyttes under post 01

67 447

41 400

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak , kan overføres

30 214

40 678

119

Globale sikkerhetstiltak

11 109

14 818

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

135

2 146

70

Globale sikkerhetstiltak , kan overføres, kan nyttes under post 01

10 974

12 672

Sum programkategori 02.10

3 987 283

3 669 948

Sum programområde 02 Utenriksforvaltning

6 309 031

6 056 640

Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1 531 430

1 609 799

01

Driftsutgifter

1 521 809

1 576 140

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

7 247

33 659

89

Valutatap (disagio)

2 374

0

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

267 415

273 336

01

Driftsutgifter

267 415

273 336

144

Fredskorpset

45 884

56 224

01

Driftsutgifter

45 884

56 224

Sum programkategori 03.00

1 844 730

1 939 359

Programkategori 03.10 Bilateral bistand

150

Bistand til Afrika

2 420 566

2 728 640

78

Regionbevilgning for Afrika , kan overføres

2 420 566

2 728 640

151

Bistand til Asia

611 102

786 500

78

Regionbevilgning for Asia , kan overføres

611 102

786 500

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

560 532

606 000

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika , kan overføres

560 532

606 000

153

Bistand til Latin-Amerika

98 082

130 000

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika , kan overføres

98 082

130 000

Sum programkategori 03.10

3 690 282

4 251 140

Programkategori 03.20 Globale ordninger

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

2 205 622

2 291 800

01

Driftsutgifter

19 751

22 329

70

Sivilt samfunn , kan overføres

2 058 516

2 127 471

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset , kan overføres

127 355

142 000

161

Næringsutvikling

1 714 994

2 006 500

70

Næringsutvikling , kan overføres

214 994

319 000

75

NORFUND – tapsavsetting

375 000

421 875

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 125 000

1 265 625

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

311 962

343 000

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner , kan overføres

311 962

343 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

5 476 558

4 871 000

70

Nødhjelp og humanitær bistand , kan overføres

5 163 417

4 511 000

72

Menneskerettigheter , kan overføres

313 141

360 000

164

Fred, forsoning og demokrati

1 190 677

1 449 400

70

Fred, forsoning og demokratitiltak , kan overføres

414 244

435 900

71

ODA-godkjente land på Balkan , kan overføres

195 693

319 300

72

Globale sikkerhetsutfordringer , kan overføres

163 913

191 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land , kan overføres

416 827

405 500

74

Sikkerhetssektorreform (SSR) og fredsoperasjoner , kan overføres

-

87 700

75

Utvikling og nedrustning , kan overføres

-

10 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

843 961

680 583

01

Driftsutgifter

73 862

89 816

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

252 550

0

70

Forskning , kan overføres

170 198

162 109

71

Faglig samarbeid , kan overføres

347 351

428 658

166

Klima, miljø og fornybar energi

1 276 248

1 492 700

70

Ymse tilskudd , kan overføres

0

5 500

72

Klima og miljø , kan overføres

766 264

917 200

74

Fornybar energi , kan overføres

509 984

570 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

1 239 643

1 425 477

21

Spesielle driftsutgifter

1 239 643

1 425 477

168

Kvinners rettigheter og likestilling

408 060

346 700

70

Kvinners rettigheter og likestilling , kan overføres

408 060

346 700

169

Global helse og utdanning

5 155 562

5 140 334

01

Driftsutgifter

17 007

17 408

70

Global helse , kan overføres

3 296 561

3 218 916

73

Utdanning , kan overføres

1 841 994

1 904 010

Sum programkategori 03.20

19 823 288

20 047 494

Programkategori 03.30 Multilateral bistand

170

FN-organisasjoner mv.

3 466 172

3 630 800

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

585 000

595 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

423 000

500 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

480 000

510 000

73

Verdens matvareprogram (WFP) , kan overføres

277 000

290 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

350 000

350 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

125 000

125 000

76

FN og globale utfordringer , kan overføres

343 015

308 300

77

FNs aidsprogram (UNAIDS) , kan overføres

130 000

130 000

78

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv. , kan overføres

235 041

235 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps , kan overføres

54 616

44 000

81

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk , kan overføres

205 000

275 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) , kan overføres

75 000

85 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO) , kan overføres

183 500

183 500

171

Multilaterale finansinstitusjoner

1 909 641

1 891 500

70

Verdensbanken , kan overføres

916 000

916 000

71

Regionale banker og fond , kan overføres

763 141

840 000

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner , kan overføres

230 500

135 500

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

310 183

319 000

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging , kan overføres

310 183

319 000

Sum programkategori 03.30

5 685 996

5 841 300

Sum programområde 03 Internasjonal bistand

31 044 296

32 079 293

Sum Utenriksdepartementet

37 353 327

38 135 933

Tabell 5.3 Programområder under Utenriksdepartementet

Mill. kroner

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Endring i pst.

Programområde 02 Utenriksforvaltning

02.00 Administrasjon av utenrikspolitikken

2 386,3

2 370,0

-0,7

02.10 Utenriksformål

3 479,9

4 979,2

43,1

Sum før lånetransaksjoner

5 866,3

7 349,2

25,3

Lånetransaksjoner

190,4

190,4

0,0

Sum Utenriksforvaltning

6 056,6

7 539,5

24,5

Programområde 03 Internasjonal bistand

03.00 Forvaltning av utviklingssamarbeidet 1

1 939,4

2 255,0

16,3

03.10 Utviklingssamarbeidet 1

28 874,3

30 740,1

6,5

Sum før lånetransaksjoner

30 813,7

32 955,1

7,1

Lånetransaksjoner

1 265,6

1 406,3

11,1

Sum Internasjonal bistand

32 079,3

34 401,3

7,2

Sum Utenriksdepartementet

38 135,9

41 940,9

10,0

1 I 2019-budsjettet er programområde 03 Internasjonal bistand inndelt i to programkategorier, mot tidligere fire. Beløpet i kolonnen Saldert budsjett 2018 for ny programkategori 03.00 Forvaltning av utviklingssamarbeidet er bevilgningen i Saldert budsjett 2018 under tidligere programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen. Beløpet i kolonnen Saldert budsjett 2018 for ny programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet er summen av bevilgningene i Saldert budsjett 2018 under tidligere programkategori 03.10 Bilateral bistand, programkategori 03.20 Globale ordninger og programkategori 03.30 Multilateral bistand.