Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

2.1 Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper

Utgifter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Administrasjon

800

Barne- og likestillingsdepartementet

157 884

160 834

160 854

0,0

Sum kategori 11.00 157 884 160 834 160 854 0,0

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vald og overgrep

203 999

222 329

233 876

5,2

841

Samliv og konfliktløysing

31 410

33 474

35 410

5,8

842

Familievern

531 951

573 789

582 551

1,5

843

Adopsjonsstønad

12 015

12 172

12 525

2,9

844

Kontantstøtte

1 648 760

1 752 180

1 800 890

2,8

845

Barnetrygd

15 032 020

15 070 000

14 830 000

-1,6

846

Familie- og oppveksttiltak

524 828

590 684

660 032

11,7

847

EUs ungdomsprogram

8 950

8 236

8 431

2,4

848

Barneombodet

20 922

21 461

21 968

2,4

Sum kategori 11.10 18 014 855 18 284 325 18 185 683 -0,5

Barnevernet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

219 832

225 888

230 440

2,0

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

1 729 983

1 025 124

1 089 598

6,3

855

Statleg forvalting av barnevernet

6 586 553

6 752 462

6 910 253

2,3

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

459 547

213 801

141 429

-33,9

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

275 267

271 888

295 632

8,7

Sum kategori 11.20 9 271 182 8 489 163 8 667 352 2,1

Forbrukarpolitikk

860

Forbrukarrådet

157 778

160 271

155 094

-3,2

862

Stiftinga Miljømerking i Noreg

10 058

10 330

10 630

2,9

865

Forbrukarpolitiske tiltak

17 184

19 175

19 671

2,6

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukarklageutvalet

12 475

13 520

14 122

4,5

868

Forbrukartilsynet

27 044

27 171

33 485

23,2

Sum kategori 11.30 224 539 230 467 233 002 1,1

Likestilling og ikkje-diskriminering

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

6 168

18 598

19 006

2,2

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

46 592

56 248

57 099

1,5

872

Nedsett funksjonsevne

243 768

268 015

275 712

2,9

873

Likestillings- og diskrimineringsombodet

55 107

42 821

43 843

2,4

Sum kategori 11.40

351 635

385 682

395 660

2,6

Sum programområde 11 28 020 095 27 550 471 27 642 551 0,3

Stønad ved fødsel og adopsjon

2530

Foreldrepengar

19 660 498

21 234 000

20 378 000

-4,0

Sum kategori 28.50

19 660 498

21 234 000

20 378 000

-4,0

Sum programområde 28

19 660 498

21 234 000

20 378 000

-4,0

Sum utgifter

47 680 593

48 784 471

48 020 551

-1,6

Inntekter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

Administrasjon

3800

Barne- og likestillingsdepartementet

234

Sum kategori 11.00 234

Familie og oppvekst

3842

Familievern

255

715

736

2,9

3847

EUs ungdomsprogram

3 551

2 364

2 364

0,0

Sum kategori 11.10 3 806 3 079 3 100 0,7

Barnevernet

3853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

369

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1 396 243

1 491 567

1 457 236

-2,3

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

118 728

138 536

110 127

-20,5

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1 747

470

484

3,0

Sum kategori 11.20 1 517 087 1 630 573 1 567 847 -3,8

Forbrukarpolitikk

3868

Forbrukartilsynet

16

Sum kategori 11.30 16

Likestilling og ikkje-diskriminering

3871

Likestilling og ikkje-diskriminering

2 965

Sum kategori 11.40

2 965

Sum programområde 11

1 524 108

1 633 652

1 570 947

-3,8

Sum inntekter

1 524 108

1 633 652

1 570 947

-3,8

Utgifter fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

01-23

Drift

7 886 146

7 831 407

7 955 089

1,6

30-49

Nybygg og anlegg

6 763

25 500

50-59

Overføringar til andre statsrekneskap

244 827

233 869

229 448

-1,9

60-69

Overføringar til kommunar

2 264 757

1 703 755

1 813 661

6,5

70-98

Overføringar til private

37 278 100

39 015 440

37 996 853

-2,6

Sum under departementet

47 680 593

48 784 471

48 020 551

-1,6

2.2 Postar med stikkordet «kan overførast»

Barne- og likestillingsdepartementet føreslår å knyte stikkordet «kan overførast» til desse postane utanom postgruppe 30–49.

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2018

Forslag 2019

840

73

Tilskot til senter for valdsutsette barn

420

31 090

846

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

946

36 560

846

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

124

11 432

847

01

Driftsutgifter

516

8 431

854

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet

4

113 765

855

21

Spesielle driftsutgifter

3 101

24 121

865

21

Spesielle driftsutgifter

1 991

2 244

865

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk

3 930

6 312

871

21

Spesielle driftsutgifter

3 398

13 868

872

71

Universell utforming og auka tilgjenge

29 097

2.3 Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2019 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekt under

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 847 post 01

kap. 3847 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter er tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.