Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Under Barne- og likestillingsdepartementet blir i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 dei forslag til vedtak som følgjer, førte opp:

Kapittel 800–873, 2530, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne- og likestillingsdepartementet

01

Driftsutgifter

150 743 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 111 000

160 854 000

840

Tiltak mot vald og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 70 og kap. 846, post 62

25 888 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter , overslagsløyving

98 607 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv. , kan nyttast under post 21 og kap. 858 post 01

78 291 000

73

Tilskot til senter for valdsutsette barn , kan overførast

31 090 000

233 876 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle , overslagsløyving

11 263 000

22

Opplæring, forsking, utvikling mv.

7 829 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar , overslagsløyving

5 813 000

70

Tilskot til samlivstiltak , kan nyttast under kap. 842, post 01 og kap. 858, post 01

10 505 000

35 410 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 70

343 022 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 068 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv. , kan nyttast under post 01

208 461 000

582 551 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet , overslagsløyving

12 525 000

12 525 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot , overslagsløyving

1 800 890 000

1 800 890 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot , overslagsløyving

14 830 000 000

14 830 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 50 og post 71

12 650 000

50

Noregs forskingsråd , kan nyttast under post 21

3 218 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn , kan overførast

36 560 000

61

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom , kan nyttast under post 71

291 985 000

62

Utvikling i kommunane

133 229 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

151 098 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv. , kan nyttast under post 21

19 860 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. , kan overførast

11 432 000

660 032 000

847

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter , kan overførast

8 431 000

8 431 000

848

Barneombodet

01

Driftsutgifter

21 968 000

21 968 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

230 440 000

230 440 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

69 371 000

22

Barnesakkunnig kommisjon

8 194 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald , kan overførast

25 500 000

50

Forsking og utvikling

17 631 000

60

Kommunalt barnevern

777 556 000

61

Utvikling i kommunane

28 671 000

62

Tilskot til barnevernsfagleg vidareutdanning , kan nyttast under post 72

20 252 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv. , kan nyttast under post 21

28 658 000

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet , kan overførast, kan nyttast under post 21

113 765 000

1 089 598 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 22 og post 60

3 836 242 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

24 121 000

22

Kjøp av private barnevernstenester , kan nyttast under post 01

2 623 089 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak , kan nyttast under post 01

426 801 000

6 910 253 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

141 429 000

141 429 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter , kan nyttast under kap. 855 post 01

280 076 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 556 000

295 632 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

134 924 000

51

Marknadsportalar

20 170 000

155 094 000

862

Stiftinga Miljømerking i Noreg

70

Driftstilskot

10 630 000

10 630 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast, kan nyttast under post 50

2 244 000

50

Forsking og undervisning , kan nyttast under post 21

9 662 000

70

Tilskot , kan nyttast under post 21

1 453 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk , kan overførast

6 312 000

19 671 000

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukarklageutvalet

01

Driftsutgifter

14 122 000

14 122 000

868

Forbrukartilsynet

01

Driftsutgifter

33 485 000

33 485 000

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

19 006 000

19 006 000

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast, kan nyttast under post 70

13 868 000

70

Likestilling mellom kjønn , kan nyttast under post 21

17 977 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og interkjønn

11 914 000

73

Likestillingssenter

13 340 000

57 099 000

872

Nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

15 060 000

70

Funksjonshemma sine organisasjonar

219 358 000

71

Universell utforming og auka tilgjenge , kan overførast, kan nyttast under post 21

29 097 000

72

Funksjonshemma sine levekår og livskvalitet

12 197 000

275 712 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombodet

50

Basisløyving

43 843 000

43 843 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel , overslagsløyving

19 220 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon , overslagsløyving

610 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar , overslagsløyving

485 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon , overslagsløyving

63 000 000

20 378 000 000

Sum Utgifter

48 020 551 000

Sum departementets utgifter

48 020 551 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

736 000

736 000

3847

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

2 364 000

2 364 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

16 021 000

02

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale eigendelar

1 437 256 000

1 457 236 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

110 127 000

110 127 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Diverse inntekter

484 000

484 000

Sum Inntekter

1 570 947 000

Sum departementets inntekter

1 570 947 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2019 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekt under

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 847 post 01

kap. 3847 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter er tekne med i utrekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

Andre fullmakter:

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til eit småbarnstillegg på 7920 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einsleg forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0–3 år vedkommande faktisk forsørgjer.

IV

Satsar for kontantstøtte

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med desse beløpa for barn i alderen 13–23 månader:

Avtalt opphaldstid i barnehage per veke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 månader

Ikkje bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timar

80

6 000

Frå 9 til og med 16 timar

60

4 500

Frå 17 til og med 24 timar

40

3 000

Frå 25 til og med 32 timar

20

1 500

33 timar eller meir

0

0

V

Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut:

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

63 140 kroner per barn